Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in aglomerarile Alexandria, Zimnicea si Videle?


Anunt de participare (utilitati) numarul 117905/26.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala:  str. Vedea nr. 31, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140052, Romania, Punct(e) de contact:  FLORICICA CHIVU, Tel. 0247311272 ; 0247310422, Email:  [email protected], Fax:  0247313218, Adresa internet (URL):  www.apaservteleorman.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operator regional de apa pentru jud. Teleormn
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata in aglomerarile Alexandria, Zimnicea si Videle?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul AlexandriaOrasul Zimnicea
Orasul Videlejud.Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alexandria ? extindere retea de distributie cu 12025 ml , inlocuirea a 592 ml si extinderea cu 8273 ml a retelei de canalizare si realizarea a 2 statii de pompare ape uzate .
Zimnicea ? se vor extinde 7916 ml conducte in reteaua de distributie si 3920 ml retele telescopice si inchideri inele in zona blocurilor . Se vor extinde 5502 ml retele de canalizare .
Videle ? se vor extinde 7285 ml conducte in reteaua de distributie , se vor exinde 7762 ml conducte de canalizare , constructia a 4 statii noi de pompare ape uzate menajere si reabilitarea unei statii de pompare apa uzata existenta .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Alexandria ? extindere retea de distributie cu 12025 ml , inlocuirea a 592 ml si extinderea cu 8273 ml a retelei de canalizare si realizarea a 2 statii de pompare ape uzate .
Zimnicea ? se vor extinde 7916 ml conducte in reteaua de distributie si 3920 ml retele telescopice si inchideri inele in zona blocurilor . Se vor extinde 5502 ml retele de canalizare .
Videle ? se vor extinde 7285 ml conducte in reteaua de distributie , se vor exinde 7762 ml conducte de canalizare , constructia a 4 statii noi de pompare ape uzate menajere si reabilitarea unei statii de pompare apa uzata existenta .
Valoarea estimata fara TVA: 37, 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare - 730.000 lei - minimum de cerinte din formularul 3 , garantie de buna executie - 10 % din valoarea contractului , fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene 81 %Co-finantare nationala19%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 7: Informatii generale despre ofertant
Formular 8: Date despre societatea mixta/consortiu
Formular 4: Imputernicirea notariala privind autorizarea semnaturii ofertei si contractului.
Formular 9: Trecutul Litigios (cazierul judiciar)prin care se demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
Formular 10: Declaratie privind eligibilitatea
Formular 11: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 .Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori.
Certificatul de atestare fiscala ? eliberat de organul fiscal competent , valabil la data deschiderii ofertelor care sa ateste plataobligatiilor fiscale la data de 31.03.2011.Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat la data de 31.03.2011.Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local la data de 31.03.2011.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de bonitate bancaraFormular 22: Declaratie privind cifra de afaceri si profitulin lei si Euro pentru anii 2007 ; 2008 ; 2009 a) Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare, peste 7.300.000 Lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte;
b) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 17.400.000 Euro. ( 2007 ;2008; 2009 ) Formular 13 - Declaratie financiara recapitulativa (bilant)
Ofertantii vor depune Bilanturile contabile, Contul de profit si pierdere, toate anexele, la data de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, vizate spre inregistrare la Directia FinantelorPublice (autoritati competente)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 15 Experienta ca antreprenor/proiectant
Formular 16 Experienta in contracte similare
Formular 17 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Experienta similara - Realizarea a cel putin unui contractcu o valoare minima de 30.000.000 Lei, care cuprinde lucrari de alimentare cu apa si canalizare (lucrari incadrate in acelasi CPV ca si prezentele lucrari) atestate prin copii dupa certificatul de receptiesemnat de Beneficiar, Inginer si Antreprenor. Se vor lua in considerare acele certificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei. Certificatul de receptie se va prezenta pentru fiecare referinta mentionata.
Formular 18 Personalul cheie angajat in contract
Formular 19 Experienta profesionala a personalului cheie
Excavatoare ? 3 buc
Foreza ? foraj orizontal conducte ? 3 buc.
Sapatoare (mini excavatoare) ? 3 buc
5 tone < camioane < 20 tone -3 buc
Camioane < 5 tone -3 buc
Echipament de pozare a conductelor -3 buc
Mini-excavator pentru spatii inguste- 3 buc
Incarcator frontal ? 3 buc.
Pompe epuisment ? 3 bucati
Sisteme de sprijiniri santuri ? 3 seturi
Echipament pozare conducte ? 3 seturi
Echipament taiere asfalt ? 3 buc.Formular 21 - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Formular 20: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora.
Formular 14 - Sistemul de Asigurare a Calitatii
Nivel specific minim necesar: Certificatul ISO 9001/2008 (echivalent)
Certificatul ISO 14001/2005 (echivalent) emise pentru domeniul de activitate contractatAlte documente solicitate : Certificatul OHSAS 18001 /2007 (echivalent)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S160-247568din19.08.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.05.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.05.2011 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2011 10:00
Locul: SC APA SERV SA , str. Vedea nr. 31 , Alexandria
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de licitatie , reprezentantul UCVAP si reprezentantii cu imputernicire ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): programul Operationel Sectorial de Mediu Axa 1 - Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Intrucat din punct de vedere tehnic nu se poate posta documentatia pe SEAP( are un volum de cca 800 MB) si este formata din fisiere multe de cca 50 , 200 MB (planse in format mare care nu se pot arhiva in 5 MB) , aceasta se poate obtine de la sediul SC APA SERV SA , pe un DVD , in urma unei solicitari scrise , prin imputernicit sau prin curier rapid , cu plata curierului la destinatar. Vizita amplasament :31.03.2011 ; 7.04.2011, 14.04.2011;21.04.2011, 28.04.2011, 2.05.2011 ora 10 la cele 3 locatii - Sucursalele APA SERV
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Stavopoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0, Romania, Tel. +40 (021) 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +40 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV SA Alexandria - serviciul juridic
Adresa postala:  Str. Vedea nr. 31, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140052, Romania, Tel. 0247311272, Email:  [email protected], Fax:  0247313218, Adresa internet (URL):  www.apaservteleorman.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.03.2011 14:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer