Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi?


Anunt de participare (utilitati) numarul 141543/19.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ECOAQUA SA CALARASI
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Punct(e) de contact: Toma Mircea ? Compartiment UIP, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Email: [email protected], Fax: +40 0242311923, Adresa internet (URL): www.ecoaquacalarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital de stat al unitatilor administrativ-teritoriale; operator regional servicii de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarea Calarasi?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Calarasi - jud. Calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa:
Extindereasireabilitarearetelelor de distributie , bransarea si contorizareaconsumatorilor din sistemul de alimentare cu apa, lucrari auxiliare;
Canalizare:
Extindereasireabilitareacolectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente, realizarea racordurilor, reabilitareaunorstatii de pompareape uzatedin cadrul sistemelor de canalizare, constructiaunornoistatii de pompare ape uzate
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de alimentare cu apa si retele de canalizare in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini.
Inlocuiri si extinderi retele de distributie apaaprox. 20, 7 km , retele de canalizare aprox. 21, 7 km , constructia a2statii de pompare ape uzate menajere, reabilitarea a 2 statii de pompare apa uzata , procurare apometre .
Valoarea estimata fara TVA: intre 36, 585, 300 si 39, 976, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 700.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va lua in calcul cursul de schimb valutar publicat de BNR la data publicarii anuntului de participare.(Formular nr. 1)-Model Orientativ Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Formular nr.2) ? Model orientativ
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene?Fondul de Coeziune - POS Mediu, Axa 1 - Bugetul de stat, Bugetul local si Cofinantare Operator
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conformitate cu art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 -(Completare? Formular nr.3si Formular nr.3A) .
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general , in original, copie legalizata sau copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonantaConditie de calificare : Autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Consiliul de Administratie: Vasilescu Sorin ? presedinte, Membri: Drisu Stefanita Liviu, Dobre Florin, Antonescu Lidun Catalin, Butoi Ion, Jalba Maria
Adunarea Generala a Actionarilor: Membri: Chirila Marius Claudiu, Moga Stefania Victorita, Murariu Bogdan Ciprian, SlobozeanuPetre, Vieru Burlescu Georgica, Lungu Gheorghe, Lambescu Lucian
Conducerea Companiei: DirectorGeneral- Iorgovici Claudiu Nicolae, Director economic - Tudor Iuliana, Director Comercial-Dumitru Cornelia, Nutu Marcel ? director Sucursala Calarasi, Neacsu Constantin ? inginer sef, Munteanu Marian ? sef de sectie, Sef birou - Munteanu Natalia .
Personalul din cadrul Unitatii de Implementare a Proiectului al Autoritatii Contractantepersoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire: Manager proiect: Toma Mircea, Coordonator Comp. Implementare: Dinu Lenuta, Ofiteri Implementare: Iuga Ioana, Stanciu Dora, Trandafir Laura Mihaela, Gaidamut Nicoleta, Ionescu Paul Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copielizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovadaautorizariiconf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.NOTA : In etapa evaluarii ofertelor, autoritateacontractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul/documentele mentionatela pct III.2.1 ( dupa caz), in original/
copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, in suma de36.585.000 leiDocumente relevante:
Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 6.000.000 lei
Documente relevante:
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 6.000.000 leisi pentru o perioada de 3 luni.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele:
Pentru Contracte de executie retele de canalizare
? Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 15 kmretele de canalizare in mediu urban.
Pentru Contracte de executie retele de apa
? Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 15kmretele de apa in mediul urban.
Continuare Cerinta nr.1
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Continuare Cerinta nr.1
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL8
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S19-024694 din 29.01.2008
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S241-368605din11.12.2010
Numarul anuntului in JO: 2011/S161-265518din24.08.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.03.2013 13:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.03.2013 11:00
Locul: SC ECOAQUA SA Calarasi, Municipiul Calarasi, str. Progresul BBB, et. 3, Compartiment UIP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ?Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi?Tipul de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu- Axa prioritara ?Extinderea simodernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.Durata de 18 luni reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de notificare a defectelor.Prin depunerea unei oferte, ofertantul acepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract.Vizitarea amplasamentelor se va face prin solicitare scrisa cu cel putin trei zile inainte de ziua vizitarii amplasamentului.Conform prevederilor art. 29 , alin 21, din OUG nr. 34/2006 , modificatasicompletata prin OUG nr. 77/2012 , valoarea estimataa contractului cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in Devizul generalal proiectului /Aplicatiei de finantareaprobate , insa faraaaduce atingere prevederilor art. 252 lit.j): 1. Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si posibile cheltuieli diverse si neprevazute, care pot apare in cadrul contractului.2.Cuantumul garantiei de participare, precum si nivelurile impuse pentru cerintele de calificare se vor raporta la valoarea estimata ce nu cuprinde si posibile cheltuielidiverse si neprevazute, care pot apare in cadrul contractului.3. Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile (art. 36 lit. e) si lit. e1) din H.G. nr. 925/2006) se va face prin raportare la valoarea estimata ce nu cuprinde si posibile cheltuielidiverse si neprevazute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate cf. Cap. IX din O.U.G. 34/2006 modificata. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al SC ECOAQUA SA
Adresa postala: Str. Progresul, Bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Fax: +40 0242311923
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2013 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer