Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita?


Anunt de participare (utilitati) numarul 147013/04.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ECOAQUA SA CALARASI
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Punct(e) de contact: Toma Mircea ? Compartiment UIP, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Email: [email protected], Fax: +40 242311923, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital de stat al unitatilor administrativ-teritoriale; operator regional servicii de apa si canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Locul principal de executare
Orasul Budesti ? jud.Calarasi
Orasul Oltenita ?jud.Calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa:
Extindereasireabilitarearetelelor de distributie , bransarea si contorizareaconsumatorilor din sistemul de alimentare cu apa, lucrari auxiliare;
Canalizare:
Extindereasireabilitareacolectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente, realizarea racordurilor, reabilitareaunorstatii de pompareape uzatedin cadrul sistemelor de canalizare, constructiaunornoistatii de pompare ape uzate ;Procent lucrari diverse si neprevazute - 9, 13 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
Valoare lucrari diverse si neprevazute ? 611.464 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de alimentare cu apa si retele de canalizare in aglomerarile Budesti si Oltenita , in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini, respectiv:
- Reabilitare si extindereretele de distributie apa , aprox.0, 4 km, bransamente , camine de vane , hidranti ;
- Reabilitare retele de canalizare, aprox.1, 9km, lucrari auxiliare, racorduri, camine de vizitare;
- ReabilitareSPAU Diguluisi SPAU 2, inOltenitasiexecutieconstructii noi, SPAU 1si SPAU2, inBudesti siSCADA;
- Lucrari de subtraversaredrumuri nationale si cale ferata ;
- Lucrari de completaresi refacere structura rutiera pentru lucrari incepute si nefinalizate de catre fostul Antreprenor.
Valoarea estimata fara TVA: 7, 305, 918RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 100.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea in limba romana autorizata si legalizata.In cazul prezentarii garantieide participare in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi curs BNRvalabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens, conform Legii nr. 346/2004 ) garantia pentru participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens, conform Legii nr. 346/2004) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene?Fondul de Coeziune - POS Mediu, Axa 1 - Bugetul de stat, Bugetul local si Cofinantare Operator
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ), Cazier judiciar al operatorului economic, Cazier judiciar al administratorului, Cazier judiciar al directorului general sau al persoanei asimilate acestuia, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) - din certificatele fiscale trebuie sareiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : a) Declaratie privind situatia personala a operatorului economic (completare Formular nr.4);
b) Certificate de atestare fiscala a platilor la bugetul consolidat al statului si a taxelor si impozitelor locale, eliberate de organismele competente in raza carora se afla sediul ofertantului, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Conducerea Companiei : DirectorGeneral -Neagu Cezar Paul, Director economic -Tudor Iuliana, Director executiv tehnic investitii- Nutu MarcelConsiliul de Administratie: Nitulescu Virgiliu, Nicolae Tudora, Chirita George, Trandafirescu Cristian, Zavalas Liviu Marian, Ciutacu Mircea
Adunarea Generala a Actionarilor : Chirila Marius Claudiu , Ciomacenco Marilena, Murariu Bogdan Ciprian, SlobozeanuPetre, Vieru Burlescu Georgica, Lungu Gheorghe, Lambescu Lucian
Persoane care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire : Manager proiect: Toma Mircea, Coordonator Comp. Implementare: Dinu Lenuta, Ofiteri Implementare : Trandafir Laura Mihaela, Radu Ionica, Gaidamut Nicoleta, Coman Florin, Radulescu Constantin, Popa Cristiana, Tudor Pompilius Cezar, Chipaila Mariana, respectiv reprezentanti ai Sucursalei Oltenita: Craciun Marin ? Director ECOAQUA Sucursala Oltenita, Coordonator tehnic - Chirica Marian si inginer Popa Claudian Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copielizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovadaautorizariiconf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in cursNOTA : In etapa evaluarii ofertelor, autoritateacontractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul/documentele mentionatela pct III.2.1 ( dupa caz), in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului in suma de 6.694.454 lei .
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7)
Documente relevante:
Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Pentru conversia in Lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Cerinta nr 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 1.800.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta orice documente din care sa rezulte ca la momentul semnarii contractului va avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarii pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 1.800.000 lei.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B, Formularnr.6 si Formular nr.4.
Acest criteriu este solicitat pentru a asigura o anumita capacitate financiara necesara pentru asigurarea derularii contractului pe o perioada de 10 luni. Criteriul indeplinit demonstreaza performante financiare corespunzatoare.Cerinta nu este discriminatorie pentru ca eventualii ofertanti pot constitui un grup pentru a participa la oferta, grupare care sa indeplineasca cerinta minima.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele:
Pentru Contracte de executie retele de canalizare
? Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin1, 5 km de reteade canalPentru Contracte de executie retele de apa
? Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 0, 3km de retea de apa si sau aductiuni de apa
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular nr. 8 ? Declaratie privind capacitatea tehnica-lista principalelor lucrari executateOfertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B , Formular nr. 6 si Formular nr.4.
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire, prezentand in acest sens Formular nr.6.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S19-024691 din 29.01.2008
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S72-108297din14.04.2010
Numarul anuntului in JO: 2010/S150-231365din05.08.2010
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2013 13:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.11.2013 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.11.2013 12:00
Locul: ECOAQUA SA Calarasi, Municipiul Calarasi, str. Progresul BBB, et. 3, Compartiment UIP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ?Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi?Tipul de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu- Axa prioritara ?Extinderea simodernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3se refera laperioada de executie a lucrarilor si nu include perioadade notificare a defectelor de 12 luni .Prin depunerea unei oferte, ofertantul acepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract , dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire , ca singura baza a acestei proceduri de atribuire , indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare a ofertantului .Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate : ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura .Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autenticesau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Vizitarea amplasamentelor se va face prin solicitare scrisa cu cel putin trei zile inainte de ziua vizitarii amplasamentului .La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element distinct si constitutiv al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute de 9, 13% la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.Incadrarea ofertei in prevederile art 202 ( oferta cu pret neobisnuit de scazut), din OUG 34/2006 sau ale art. 36 alin 1, lit. e) si lit. e1) din H.G. nr. 925/2006) se varealiza prin luareain considerare a propunerilor financiare totale ce cuprind inclusiv valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de diverse si neprevazute.La incheierea contractului, ofertantului castigator i se vor solicita sa prezinte: ?Contractele incheiate cu subcontractantii, in cazulin care parti din contractul de achizitiepublica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti;?Acordul de asociere(in cazul asocierii);?Garantie de buna executie - Formularulnr. 2 ( Model orientativ) ;?Identificare financiara - Formularul nr. 16 .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Cap. IX din OUG 34/2006.Termenul de depunere al contestatiei : conf. art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al ECOAQUA SA
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Fax: +40 242311923, Adresa internet (URL): www.ecoaquacalarasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2013 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer