Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.300.248 RON

Castigatorul Licitatiei: DINAMIC COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147013/22.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143761
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ECOAQUA SA CALARASI
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Punct(e) de contact: Toma Mircea ? Compartiment UIP, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Email: [email protected], Fax: +40 242311923, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare apa uzata din aglomerarile Budesti si Oltenita?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Locul principal de executare
Orasul Budesti ? jud.Calarasi
Orasul Oltenita ?jud.Calarasi
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa: Extindereasireabilitarearetelelor de distributie , bransarea si contorizareaconsumatorilor din sistemul de alimentare cu apa, lucrari auxiliare;Canalizare: Extindereasireabilitareacolectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente, realizarea racordurilor, reabilitareaunorstatii de pompareape uzatedin cadrul sistemelor de canalizare, constructiaunornoistatii de pompare ape uzate ;Procent lucrari diverse si neprevazute - 9, 13 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.Valoare lucrari diverse si neprevazute ? 527089, 38 lei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 300, 247.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CL10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt periodic de intentie
Numarul anuntului in JO: 2008/S19-024691din29.01.2008
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2010/S72-108297din14.04.2010
Numarul anuntului in JO: 2010/S150-231365din05.08.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4136 Denumirea: Extind.si reabilit.retele distrib.si sist.canaliz., inclusiv st. pomp. ape uzate Budesti si Oltenita
V.1) Data atribuirii contractului 09.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DINAMIC COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu, Nr. 329, Bl. 53, Sc.1, Et.1, Ap. 3, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030312, Romania, Tel. 021 - 457.46.00, Email: [email protected], Fax: 021 - 457.46.01, Adresa internet (URL): www.dinamic-company.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6300247.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect ?Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Calarasi?Tipul de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu- Axa prioritara ?Extinderea simodernizarea infrastructurii de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3se refera laperioada de executie a lucrarilor si nu include perioadade notificare a defectelor de 12 luni .Prin depunerea unei oferte, ofertantul acepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract , dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire , ca singura baza a acestei proceduri de atribuire , indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare a ofertantului .Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate : ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura .Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autenticesau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Vizitarea amplasamentelor se va face prin solicitare scrisa cu cel putin trei zile inainte de ziua vizitarii amplasamentului .La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element distinct si constitutiv al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute de 9, 13% la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.Incadrarea ofertei in prevederile art 202 ( oferta cu pret neobisnuit de scazut), din OUG 34/2006 sau ale art. 36 alin 1, lit. e) si lit. e1) din H.G. nr. 925/2006) se varealiza prin luareain considerare a propunerilor financiare totale ce cuprind inclusiv valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de diverse si neprevazute.La incheierea contractului, ofertantului castigator i se vor solicita sa prezinte: ?Contractele incheiate cu subcontractantii, in cazulin care parti din contractul de achizitiepublica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti;?Acordul de asociere(in cazul asocierii);?Garantie de buna executie - Formularulnr. 2 ( Model orientativ) ;?Identificare financiara - Formularul nr. 16 .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al ECOAQUA SA
Adresa postala: str. Progresul, bloc BBB, etaj 3, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910001, Romania, Tel. +40 0242312705/ +40 0242313765, Fax: +40 242311923, Adresa internet (URL): www.ecoaquacalarasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.01.2014 09:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer