Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in Aglomerarea Pechea, inclusiv reabilitarea conductei magistrale Galati


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
62.783.136 RON

Castigatorul Licitatiei: VEGA'93 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138158/17.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138378
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL S.A. GALATI
Adresa postala: STR. C. BRANCOVEANU NR. 2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Punct(e) de contact: SC Apa Canal SA Galati, Tel. +40 236473380, In atentia: GELU STAN- Director General, Email: [email protected], Fax: +40 236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in Aglomerarea Pechea, inclusiv reabilitarea conductei magistrale Galati
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Judetul Galati: Aglomerarea Pechea-comunele: Pechea, Slobozia Conachi, Cuza Voda. Aglomerarea Galati- comunele: Sendreni, Branistea, Independenta, Piscu, Fundeni, Tudor Vladimirescu, Liesti
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de reabilitarea si extinderea retelelor de apa si canalizare, statii pompare apa potabila si apa uzata, proiectare si executie bransamente, racorduri, Gospodarii de apa, statii pompare apa potabila si apa uzata, intocmire documentatii pentru autorizatii.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
62, 783, 137RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DA 005/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S159-266194din21.08.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S39-063513din25.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13883 Denumirea: Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in aglomerarea Pechea inclusiv reabilitare
V.1) Data atribuirii contractului 11.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEGA'93 S.R.L.
Adresa postala: STR.SIDERURGISTILOR, NR.7, (TRONSON 4, INCINTA"VEGA HOLDING"), BL.PS1B, Localitatea: Galati, Cod postal: 800684, Romania, Tel. +40 236473105, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 236473087, Adresa internet (URL): www.vega93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 91030850.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62783137.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 1
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Proiectarebransamente, racorduri, gospodarii de apa, statii pompare apa potabila si apa uzata, etc., intocmire documentatii pentru avize, proiectare si executie subtraversare C.F., expertiza rezervor, proiectare, furnizare si punere in functiune SCADA apa si canalizare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU , Axa 1: ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertatilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Pretul Contractului nu include lucrari?diverse si neprevazute?.Durata contract: executie-19 luni si perioada de notificare defecte-12 luni.Se recomanda potentialilor Ofertanti sa inspecteze locatia proiectului pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei. Autoritatea contractanta va planifica o singura vizita a amplasamentului in primele 4 saptamani dupa data publicarii anuntului de participare. Participantii la vizitarea amplasamentului isi vor asigura mijloacele de transport necesare efectuarii vizitei.Orice solicitare de clarificari care decurge din vizitarea amplasamentului va fi adresata Autoritatii Contractante in scris.Ofertantii care decid sa nu participe la vizitarea amplasamentului isi asuma pe deplin faptul ca inteleg toate cerintele din Documentatia de Atribuire si ca vor pregati si inainta o oferta care sa raspunda in totalitate cerintelor specificate in Documentatia de Atribuire.Prevederi pt.cap.III.2: Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Pentru documentele exprimate in alte monede decat leu, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul.Pentru 2012, se va utiliza cursul de schimb dat de BCE din luna anterioara lunii in care este datat si semnat documentul.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea .Apa Canal S.A.Galati- Dep.Juridic
Adresa postala: Str.C.Brancoveanu nr.2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Tel. +40 236473380, Email: [email protected], Fax: +40 236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2013 11:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer