Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Alexandria


Anunt de participare (utilitati) numarul 93664/02.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU, Tel.0247311272 ;0247310442, Email: [email protected], Fax: 0247313218
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Alexandria
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: statia de epurare din aglomerarea Alexandria
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de epurare a apelor uzate menajere din aglomerarea Alexandria cu o capacitate de 75.300 PE incluzand: proiectare, obtinere avize, constructii pentru reabilitare, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune.
Valoarea estimata fara TVA: 44, 954, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
40 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participarede 880.000 lei .garantiei de buna executie de 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene 81%Co-finantare nationala 19%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind calitatea de participant la procedura, Informatii generale despre ofertant, Date despre societatea mixta/consortiu, certificat ORC sau similar, certificat de atestare fiscala , , plata CAS, plata impozite si taxe locale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de bonitate bancara, Declaratie privind cifra de afaceri si profitul , Rapoartele auditorilor financiari si/sau expertilor contabiliautorizati sau cenzori, dupa caz, 31.12.2007, 31.12.2008, 30.06.2009 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea, Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare, peste 7.000.000 Lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte;
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 20.000.000 Euro, Declaratie financiara recapitulativa (bilant)depunereBilanturile contabile, Contul de profit si pierdere, toate anexele, la data de 31.12.2007, 31.12.2008, 30.06.2009, vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (autoritati competente)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara executie de minimum 5 anicel putin 1 contract construirea 1 statii de epurarede minimum 75.000 PEcopie dupa certificatul de receptie finala semnat de Beneficiar Inginer si Antreprenor consideratecertificate semnate in ultimii 5ani fata de data prezentarii ofertei Certificatul de receptie finala se va prezenta pentru fiecare referinta mentionata Experienta similara = executarea de lucrariCPV-uri similare cu cele ale prezentului contract incluzand lucrari de tratare primarasecundaratertiara ape uzatetratarea namolului ingrosarea namolurilordshidratarea namolurilorproducere de biogazExperienta similara in priectare de minimum 5 ani (el insusi sau subcontractorproiectare nominalizat)minimumcel putin 1 contractproiectarea 1 statii de epurarecapacitate minimum 75.000 PE copie dupa certificatul de receptie finala semnat de Beneficiar Inginer si Antreprenorconsiderate certificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii oferteiCertificatul de receptie finala se va prezenta pentru fiecare referinta mentionata. Experienta similara inseamna executarea de lucrari cu CPV-uri similare cu cele ale prezentului contract incluzand lucrari detratare primarasecundaratertiara ape uzate tratarea namolului ngrosarea namolurilordehidratarea namolurilorproducere de biogazManager de Proiect 15 ani experientain domeniu
Coordonator proiectare-constructie 10 ani experienta indomeniu
Inginer de process 10 ani experienta in domeniu
Inginer lucrari civile15 ani experienta in domeniu
Inginer de structuri 15 ani experienta in domeniu
Inginer mecanic 10 ani experienta in domeniu
Inginer electric 10 ani experienta in domeniu
Inginer automatizare SCADA 5 ani experienta in domeniu
Manager de santier 10 ani experienta in domeniu
Macarale2 buc
Excavatoare2 buc
5 tone < camioane < 20 tone2 buc
Camioane < 5 tone2 buc
Echipament de pozare a conductelor1 buc
Mini-excavator pentru spatii inguste1 buc
Pompe de turnare beton montate pe sasiu1 buc
Camioane de transport pentru beton 1 buc
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL 5
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.03.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.03.2010 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.03.2010 12:00
Locul: sediul SC APA SERV SA Alexandria , str. Vedea nr. 31 cod postal 140052, jud. Teleorman
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor cu imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata
VI.3) Alte informatii
Sistemul de asigurare a calitatii- solicitat - Certificatul ISO 9001 (echivalent) sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantuluiCertificatul ISO 14001 (echivalent) sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului;Certificatul OHSAS 18001 (echivalent) sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului, valabile la data depunerii ofertei; se vor atasa in copie.Deoarece atasarea DA in SEAP nu este posibila din punct de vedere tehnic ( volum mare si planse ) aceasta se va pune la dispozitia ofertantilor gratuit pe un CD , transmis cu posta rapida sau personal , dupa o solicitare scrisa a ofertantului . Vizita amplasament : Sediul statiei de epurare din municipiul Alexandria , str. Prelungirea Libertatii nr. 452 , jud. Teleorman11, 18, 25 .02.2010 si 4, 11, 18 .02.2010Ora: 1100
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40) 21.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, cod postal 050091, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.+4021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: +4021-332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV SA Alexandria
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Tel.0247311272, Email: [email protected], Fax: 0247313218
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.02.2010 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer