Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Zimnicea


Anunt de participare (utilitati) numarul 82531/21.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU, Tel.0247311272, Email: [email protected], Fax: 0247313218
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Zimnicea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: orasul Zimnicea jud.Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de epurare a apelor uzate menajere din aglomerarea Zimnicea cu o capacitate de 14.800 PE incluzand: proiectare, obtinere avize, constructii pentru reabilitare, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune.
Valoarea estimata fara TVA: 19, 947, 708RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
scrisoare de garantie de participare - 398000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri de coeziune , buget de stat, buget local, fonduri proprii ROC
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
calitatea de participant, informatii despre ofertant, declaratii de eligibilitate, Certificat ORCsau alta forma de inregistrae similara , atestare fiscala, plata CAS, plata impozite si taxe locale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bonitate bancara , cifra de afaceri si profitul pe anii 2006, 2007, 2008, rapoarte auditori si/sau experti contabili, acces lichiditai , credite/alte mijloace financiare peste 4750000 lei pentru 6 luni, cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 8350000 EURO, bilanturi contabile2006, 2007, 2008,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
sistem de asigurarea calitatii, experienta antreprenor/proiectant - executie minim5 ani prin realizare un contract similar cu capac. 14000PE, proiectareminim 5 ani cu un contract similar executat pentru 14000 PE , personal cheie angajat in contractsi forta de munca calificata pentru lucrari specifice , conform caiet de sarcini lista de utilaje si echipamente pentru contract , informatii subcontractanti
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL 8
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.09.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.09.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.09.2009 12:00
Locul: sediul SC APA SERV SA , mun. Alexandria , str. Vedea nr. 31 , cod 140052 , jud. Teleorman
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputernicitiai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa prioritara I POS MEDIU
VI.3) Alte informatii
Proiect aprobat prin Decizia CE nr.C(2008)4692/28.08.2008Deoarece atasarea in SEAP nu este posibila din motive tehnice ( documentatia este foarte voluminoasa si contine planse) autoritatea contractanta va pune la dispozitia oricarui solicitant gratuitun DVD care va contine documentatia de atribuire si care va fi transmis prin posta rapida cu plata numai a transportului la destinatar, conform art.40 alin.3 din OUG 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.(+40) 21.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, cod postal 050091, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.+4021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: +4021-332.12.40
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Tel.+40247311272, Email: [email protected], Fax: +40247313218
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2009 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer