Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiorii de Vede


Anunt de participare (utilitati) numarul 98621/24.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU, Tel.0247311272 ; 0247310442, Email: [email protected], Fax: 0247313218
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operator regional de apa
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Rosiorii de Vede
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Rosiorii de Vede , jud. Teleorman -statia de epurare
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de epurare a apelor uzate menajere din aglomerarea Rosiorii de Vede cu o capacitate de 29.300 PE incluzand: proiectare, obtinere avize, constructii pentru reabilitare, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune
Valoarea estimata fara TVA: 26, 237, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantiei de participare este de 500.000 lei ( LEI ) - minimum de cerinte din Formularul 3Garantia de buna executie este 10% din valoare contractului , fara TVa - minimum de cerinte din Formularul 5
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene - 81 %Co-finantare netionala 19%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 24 Calitatea de participant la procedura
Formular 7 Informatii generale despre ofertant
Formular 8Date despre societatea mixtaconsortiu
Formular 4 Imputernicirea notariala autorizarea semnaturii ofertei si contractului
Formular 9Trecutul Litigios Pentru statele unde nu esteacest document- Formularul 9Formular10 Eligibilitatea
Formular 11neincadrareaart 181 din OUG34/2006, completat conform prevederilor art. 181 lit. c1.
Certificatul constatator eliberat de MJ - ORC sau echivalentul din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori.
Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.
Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat la data de 30.04.2010 .
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor atestare plata labugetul local la data de 30.04.2010Certificat constatator emis de ORC autorizatie de functionare altele echivalente valabile la data deschiderii ofertelor
Certificat de inregistrare emis de ORC de functionarealtele echivalente, valabile la data deschiderii ofertelor;documente care dovedesc o forma de inregistrare atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de bonitate bancara, Formular 22: Declaratie privind cifra de afaceri si profitul in 2007; 2008 ; 2009
Media profitului operational al ofertantului pe ultimii 3 ani financiari ( 2007; 2008; 2009 ) trebuie sa fie pozitiva .
Rapoartele auditorilor financiari si/sau expertilorcontabili autorizati sau cenzorilor , dupa caz , la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a situatiei financiare a ofertantilor .
In cazulauditorilor financiari si ai expertilor contabili autorizati din strainatate se va face dovada exercitarii drepturilor profesionale prin certificate profesionaleAcces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare peste 6.000.000 Lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 10.000.000 Euro Formular 13 - Declaratie financiara recapitulativa (bilant)- Bilanturi la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 vizate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Form15 antreprenor/proiectant
Form 16contracte similare
Form 17 Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Experienta similara in executieprin realizarea a min uncontract deconstruirea unei statii de epurare ape uzatede minim de 29.000 PE
Experienta similara in proiectareprin uncontract deproiectarea unei statii de epurare a apei uzatede minim de 29.000 PE.Form 18 Personalul cheie angajat in contract
Form 19Experienta profesionala a personalului cheie
Manager de Proiect 15 ani experienta in domeniu
Coordonator proiectare-constructie 10 ani experienta in domeniu
Inginerproces 10 ani experienta in domeniu
Inginercivile 15 ani experienta in domeniu
Inginerstructuri 15 ani experienta in domeniu
Inginer mecanic 10 ani experienta in domeniu
Inginer electric 10 ani experienta in domeniu
Inginer automatizare SCADA 5 ani experienta in domeniu
Managersantier 10 ani experienta in domeniu
Manager pentru asigurarea calitatii 5 ani experienta in domeniuobligativitateasa demonstrariica detine sauare acces nelimitat la echipamentele si utilajele :
Macarale 2 buc
Excavatoare 2 buc
camioaneintre 5 si 20 tone 2 buc
Camioane mai mici de 5 tone 2 buc
Echipament de pozare a conductelor1 buc
Miniexcavator pentru spatii inguste1 buc
Pompe de turnare beton montate pe sasiu1 buc
Camioane de transport pentru beton1 buc
Form 21Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Informatii ptsubcontractanti cf.prevederilor art.45 / OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.11 , alin.7 din HG 925/2006.Form 14Sistemul de Asigurare a CalitatiiCertificatul OHSAS 18001 sau echivalent sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantuluiCertificatul ISO 9001 sau echivalent sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului
Certificatul ISO 14001 sau echivalent sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantuluiValabile la data depunerii ofertei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
TR - CL7
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.06.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.06.2010 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.06.2010 12:00
Locul: sedsiul SC APA SERV SA , str. Vedea nr.31, cod 140052 , Alexandria , jud.Teleorman
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de licitatie , reprezentantul UCVAP , reprezentantii ofertantilor , cu imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): programul Operational Sectorial Mediu Axa Prioritara 1 - " Extindere si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata "
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Intrucat din punct de vedere tehnic nu se poate posta documentatia de atribuire pe SEAP ( are un volum de cca 800MB si este formata din fisiere de dimensiuni cuprinse intre 50 si 200 MB ) aceasta se poate obtie de la sediul Autoritatii Contractante, pe un DVD , in urma unei solicitari scrise , prin imputernicit sau transmisa prin Curier rapid cu plata acestuia la destinatarVizita amplasament :6, 13, 20 , 27 mai 2010 si 03.06.2010Ora 11, 00Rosiori de Vede Statia de epurare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Conmestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40) 21.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.+4021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: +4021-332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA CSERV SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Tel.0247311272;0247310442, Email: [email protected], Fax: 0247313218
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2010 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer