Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle


Anunt de participare (utilitati) numarul 96190/19.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU, Tel.0247311272 ; 0247310442, Email: [email protected], Fax: 0247313218
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Videle
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: statia de epurare din aglomerarea Videle
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, ingrosarea stabilizarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de epurare a apelor uzate menajere din aglomerarea Videle cu o capacitate de 10.600 PE incluzand: proiectare, obtinere avize, constructii pentru reabilitare, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune.
Valoarea estimata fara TVA: 18, 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantiei de participare este de 350.000 lei - cerinte minime din Formularul 3garantia de buna executie 10 % din valoarea contractului , fara TVA - cerinte minime din Formularul 5
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri Europene 81%- Co-finantare nationala19%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat constatator emis de Registrului Comertului valabile la data deschiderii ofertelor.
Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului valabile la data deschiderii ofertelor;
Formular 24: Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Formular 7: Informatii generale despre ofertant
Formular 8: Date despre societatea mixta/consortiu
Formular 4: Imputernicirea notariala
Privind autorizarea semnaturii ofertei si contractului.
Formular 9: Trecutul Litigios (cazierul judiciar)
Pentru statele in care nu se elibereaza un astfel de documentva prezenta o declaratie pe propria raspundere (Formularul 9)
Formular 10: Declaratie privind eligibilitatea
Formular 11: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, completat conform prevederilor art. 181 lit. c1.
Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte nume complet, sediul, persoanele autorizate/administratori.
Certificatul de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent.
Certificat pentru plata CAS valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat la data de 31.03.2010
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local la data de 31.03.2010
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de bonitate bancara, Formular 22:
Declaratie privind cifra de afaceri si profitul
Rapoartele auditorilor financiarisi/sau expertilor contabili autorizatisau cenzori, dupa caz, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.Nivel specific minim necessar:
Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare, peste 4.000.000 Lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte;
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 8.000.000 Euro, Formular 13 - Declaratie financiara recapitulativa (bilant)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 15 Experienta ca antreprenor/proiectant
Formular 16 Experienta in contracte similare
Formular 17 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, 1.Experienta similara in executie de minimum 5 ani dovedita prin: Realizarea a cel putin unui contract care sa fi implicat construirea unei statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minimum de 10.000 PE, Realizarea a cel putin unui contract care sa fi implicat proiectarea unei statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minimum de 10.000 PE, Formular 18 Personalul cheie angajat in contract
Formular 19 Experienta profesionala a personalului cheie: Manager de Proiect 15 ani experienta in domeniu
Coordonator proiectare-constructie 10 ani experienta in domeniu
Inginer de process 10 ani experienta in domeniu
Inginer lucrari civile 15 ani experienta in domeniu
Inginer de structuri 15 ani experienta in domeniu
Inginer mecanic 10 ani experienta in domeniu
Inginer electric 10 ani experienta in domeniu
Inginer automatizare SCADA 5 ani experienta in domeniu
Manager de santier 10 ani experienta in domeniu
Manager pentru asigurarea calitatii 5 ani experienta in domeniu
Ofertantul este obligat sa demonstreze in special ca detine sau ca are acces nelimitat la echipamentele si utilajele de mai jos:
Macarale 2 buc
Excavatoare 2 buc
5 tone < camioane < 20 tone -2 buc
Camioane < 5 tone -2 buc
Echipament de pozare a conductelor -1 buc
Mini-excavator pentru spatii inguste- 1 buc
Pompe de turnare beton montate pe sasiu -1 buc
Camioane de transport pentru beton-1 buc
Se va completa Formular 21 Declaratie privind utilajele, instalatiile,
1.Certificatul OHSAS 18001 (echivalent) sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului, 1.Certificatul ISO 9001 (echivalent) sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului , 1.Certificatul ISO 14001 (echivalent) sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului;
valabile la data depunerii ofertei; se vor atasa in copie, Formular 14 - Sistemul de Asigurare a Calitati
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
TR -CL9
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.05.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.05.2010 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.05.2010 12:00
Locul: Sediul SC APA SERV SA , Alexandria , str. Vedea nr. 31 , jud. Teleorman
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
comisia de evaluare , reprezentant UCVAP , reprezentantii ofertantiloc cu imputernicire
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata
VI.3) Alte informatii
Intrucat din punct de vedere tehnic nu se poate posta documentatia de atribuire pa SEAP ( are un volum de cca 800MB si este formata din fisiere de dimensiuni cuprinse intre 50 si 200MB ) aceasta se poate obtine fara plata de la sediul SC APA SERV SA , pe un DVD , in urma unei solicitari scrise , prin imputernicit sau prin curier rapid
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+40) 21.310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+40) 21.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, cod postal 050091, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 050091, Romania, Tel.+4021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: +4021-332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV SA ALEXANDRIA - oficiul juridic
Adresa postala: str. Vedea nr. 31 , jud Teleorman, Localitatea: ALEXANDRIA, Cod postal: 140052, Romania, Tel.0247311272 ; 0247310442, Email: [email protected], Fax: 0247313218
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.03.2010 17:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer