Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Turnu Magurele


Anunt de participare (utilitati) numarul 90506/12.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU, Tel.0247311272, Email: [email protected], Fax: 0247313218 ; 0247310442
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea si reabilitarea statiei de epurare din aglomerarea Turnu Magurele
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: statia de epurare din aglomerarea Turnu Magurele
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de epurare a apelor uzate menajere din aglomerarea Turnu Magurele cu o capacitate de 38.000 PE incluzand: proiectare, obtinere avize, constructii pentru reabilitare, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune.
Valoarea estimata fara TVA: 56, 500, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- garantie de participare este de 1.000.000 lei- cerinte minime : Formularul 3.-garantie de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.- cerinte minime -Formularul 5 .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri de coeziune - 81 %- co-finantare nationala - 19 %
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- calitatea de participant la procedura;informatii despre ofertant;Declaratii privind eligibilitatea;certificat ORC sau alta forma de inregistrare similara , atestare fiscala ; plata CAS , plata impozite si taxe locale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Scrisoare de bonitate bancara;Declaratie privind cifra de afaceri si profitul;Rapoartele auditorilor financiari si /sauexpertilor contabili autorizati sau cenzorilor , dupa caz, 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative asituatiei financiare a ofertantilor; Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare, peste 11.000.000 Lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte;
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 26.000.000 Euro;Declaratie financiara recapitulativa (bilant)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- 1.Experienta similara in executie de minimum 5 ani dovedita prin: Realizare cel putin 1 contract de construirea unei statii de epurarecu o capacitate de minimum de 35.000 PE, copie certificat de receptie finala semnat de Beneficiar, Inginer si Antreprenor.considerarecertificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei. Certificatul de receptie finala pentru fiecare referinta mentionata. Executarea de lucrari cu CPV-uri similare cu cele ale prezentului contract incluzand: tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor.
2.Experienta similara in proiectare de minimum 5 ani (el insusi sau subcontractor pentru proiectare nominalizat) dovedite prin minimum:
Realizarea a cel putin 1 contract de proiectarea unei statii de epurarecu o capacitate de minimum de 35.000 PE, atestat prin copie dupa certificatul de receptie finala semnat de Beneficiar, Inginer si Antreprenor.consideratecertificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei. Certificatul de receptie finalapentru fiecare referinta mentionata. Proiectarea de lucrari cu CPV-uri similare cu cele ale prezentului contract incluzand: tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor.- specialisti : Manager de Proiect 15 ani experienta in domeniu
Coordonator proiectare-constructie 10 ani experienta in domeniu
Inginer de process 10 ani experienta in domeniu
Inginer lucrari civile 15 ani experienta in domeniu
Inginer de structuri 15 ani experienta in domeniu
Inginer mecanic 10 ani experienta in domeniu
Inginer electric 10 ani experienta in domeniu
Inginer automatizare SCADA 5 ani experienta in domeniu
Manager de santier 10 ani experienta in domeniu
Manager pentru asigurarea calitatii 5 ani experienta in domeniu
- detinere sau acces la echipamente : Macarale 2 buc
Excavatoare 2 buc
5 tone < camioane < 20 tone -2 buc
Camioane < 5 tone -2 buc
Echipament de pozare a conductelor -1 buc
Mini-excavator pentru spatii inguste- 1 buc.
Pompe de turnare beton montate pe sasiu -1 buc
Camioane de transport pentru beton-1 buc
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL 6
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.01.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.01.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.01.2010 12:00
Locul: sediul SC APA SERV SA Alexandria , str. Vedea nr. 31 , cod 140052 jud. Teleorman
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor cu imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata
VI.3) Alte informatii
- Sistemul de Asigurare a Calitatii: Certificatul ISO 9001 (echivalent) sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantuluiCertificatul ISO 14001 (echivalent) sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului;Certificatul OHSAS 18001 (echivalent) sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului, valabile la data depunerii ofertei; se vor atasa in copie.proiect aprobat prin Decizia CE nr. C(2008) 4692/28.08.2008 . Deoarece atasarea in SEAP a Documentatiei de Atribuire nu este posibila din punct de vedere tehnic ( volum mare si planse ) Autoritatea Contractanta ve pune la dispozitia operatorilor economici Docum. de Atribuire -gratuit , pe un CD , prin CARGUS , cu plata la destinatar , in urma unei solicitari scrise , sauunui reprezentant al operatorului economic cu imputernicire scrisa .Vizita amplasament :19.11.2009 , 26.11.2009, 16.12.2009 ora 10 , la sediul statie de epurare din Turnu Magurele
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavopoleus nr. 6, Sector 3, Bucuresti, Romania, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.+40 (021) 310.46.41, Email: [email protected], Fax: +40 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.+4021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: +4021-332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV SA
Adresa postala: Str. Vedea nr. 31 , ,Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Tel.0247311272, Email: [email protected], Fax: 0247313218
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2009 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer