Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si reabilitarea statiei de epurare in aglomerarea Rosiorii de Vede


Anunt de participare (utilitati) numarul 89343/24.10.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala: str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Punct(e) de contact: FLORICICA CHIVU, Tel.0247311272, Email: [email protected], Fax: 0247313218
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea si reabilitarea statiei de epurare in aglomerarea Rosiorii de Vede
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: municipiul Rosiorii de Vede
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, dezafectare si demolare structuri vechi, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistem de epurare a apelor uzate menajere din aglomerarea Rosiorii de Vede cu o capacitate de 29.300 PE incluzand: proiectare, obtinere avize, constructii pentru reabilitare, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune.
Valoarea estimata fara TVA: 25, 200, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 500.000 lei- scrisoare de garantie bancara
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri europene 81 %co-finantare nationala 19%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Participarea la procedura este permisa tuturor operatorilor economici
Sunt solicitari obligatorii : calitatea de participant la procedura , informatii despre ofertant , declaratii de eligibilitate , certificat ORC sau alta forma de inregistrare similara, atestare fiscala , plata CAS, plata impozite si taxe locale .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de bonitate bancara, Declaratie privind cifra de afaceri si profitul in 2006; 2007 ; 2008, Media profitului operational al ofertantului pe ultimii 3 ani financiari ( 2006; 2007; 2008 ) trebuie sa fie pozitiva .Rapoartele auditorilor financiari si/sau expertilorcontabili autorizati sau cenzorilor , dupa caz , la 31.12.2006, 31.12.2007, 31.12.2008 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative a situatiei financiare a ofertantilor .
In cazulauditorilor financiari si ai expertilor contabili autorizati din strainatate se va face dovada exercitarii drepturilor profesionale prin certificate profesionale .Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare, peste 6.000.000 Lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte;Declaratie financiara recapitulativa (bilant)2006, 2007, 2008
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 10.000.000 Euro.
Pentrufirmele din Romania se solicita si prezentarea raportarii contabile la data de 30.09.2009.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Contract de lucrari : cuprinde proiectare si executie - se solicita :1.Experienta similara in executie de minimum 5 ani dovedita prin : Realizarea a cel putin unui contract care sa fi implicat construirea unei statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minimum de 29.000 PE, atestat prin copie dupa certificatul de receptie finala semnat de Beneficiar, Inginer si Antreprenor. Se vor lua in considerare acele certificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei. Certificatul de receptie finala se va prezenta pentru fiecare referinta mentionata. Experienta similara inseamna executarea de lucrari cu CPV-uri similare cu cele ale prezentului contract incluzand: tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor.
1.Experienta similara in proiectare de minimum 5 ani (el insusi sau subcontractor pentru proiectare nominalizat) dovedite prin minimum:
Realizarea a cel putin unui contract care sa fi implicat proiectarea unei statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minimum de 29.000 PE, atestat prin copie dupa certificatul de receptie finala semnat de Beneficiar, Inginer si Antreprenor. Se vor lua in considerare acele certificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei. Certificatul de receptie finala se va prezenta pentru fiecare referinta mentionata. Experienta similara inseamna proiectarea de lucrari cu CPV-uri similare cu cele ale prezentului contract incluzand: tratare primara, secundara, tertiara ape uzate, tratarea namolului, valorificarea biogazului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor.
CertificateISO 9001 , 14001, OHSAS 18001 ( echivalent ) sau Standarde transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL7
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.12.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.12.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.12.2009 12:00
Locul: SC APA SERV SA , str. Vedea nr. 31 , Alexandria , jud. Teleorman , cod 140052
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Axa Prioritara I POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Proiect aprobat prin Decizia CE nr. C(2008)4692/28.08.2008Deoarece atasarea in SEAP a Documentatiei de Atribuire nu este posibila din motive tehnice ( volum mare si planse ) Autoritatea Contractanta va pune la dispozitia oricarui solicitantDA gratuit , pe un CD/DVD , in urma unei solicitari scrise , personal sau prin Posta Rapida , cu plata transportului la destinatar , cf art. 40, alin3 din OUG 34/2006Vizitare amplasament in zilele de 29.10.2009 si 05.11.2009
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Stavopoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0000, Romania, Tel.+40 (021) 310.46.41, Email: [email protected], Fax: +40 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0, Romania, Tel.+4021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: +4021-332.12.40, Adresa internet (URL): http: //www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APA SERV SA ALEXANDRIA
Adresa postala: Str. Vedea nr. 31, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140052, Romania, Tel.0247311272, Email: [email protected], Fax: 0247313218
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2009 17:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer