Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - „Extinderea si reabilitarea statiei de tratare a apei potabile in aglomerarile Rosiori de Vede, Zimnicea si Videle"


Anunt de participare (utilitati) numarul 101100/02.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC APA SERV SA
Adresa postala:  str. Vedea nr. 31, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140052, Romania, Punct(e) de contact:  FLORICICA CHIVU, Tel. 0247311272 ; 0247310442, Email:  [email protected], Fax:  0247313218
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator Regional de Apa pentru jud. Teleorman
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
„Extinderea si reabilitarea statiei de tratare a apei potabile in aglomerarile Rosiori de Vede, Zimnicea si Videle"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: jud. Teleorman aglomerarile Rosiori de Vede , Videle si Zimnicea
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Rosiori de Vede: Reabilitarea puturi , Reabilitarea statiei de clorinare ; Reabilitarea statiei de pompare, imlementare sistem SCADA, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
Zimnicea: Reabilitare foraje existente ; Reabilitarea statiei de clorinare ; Reabilitare rezervoare de inmagazinare ; Reabilitarea statiei de pompare ; Implementare sistem SCADA, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
Videle: Reabilitareforaje existente si extinderea cu inca 4 foraje; Reabilitarea statiei de clorinare ; Statie noua de clorinare; Reabilitare conducta de aductiune ; Constructia unui rezervor de inmagazinare Reabilitarea statiei de pompare de la Uzina de apa "Oras", Constructia unei statii noi de pompare , Implementare sistem SCADA, testare, mentinerea statiei in regim de exploatare conform Listelor de Garantii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Rosiori de Vede: Statie de tratare apa din aglomerarea Rosiori de Vede cu o capacitate medie de aprox. 5.000 m3/zi incluzand: proiectare, obtinere avize, constructii noi si reabilitare constructii existente, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune.
Zimnicea: Statie de tratare apa din aglomerarea Zimnicea cu o capacitate medie de aprox .2.500 m3/zi incluzand: proiectare, obtinere avize, constructii noi si reabilitare constructii existente, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune.
Videle: Statie de tratare apa din aglomerarea Videle cu o capacitate medie de aprox. 1.700 m3/zi incluzand: proiectare, obtinere avize, constructii noi si reabilitare constructii existente, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune.
Valoarea estimata fara TVA: 19, 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
32 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare :350.000 lei , conditii minime Formular 3garantie de buna executie - 10% din valoarea contractului - conditii minime Formular 5
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene81%Co-finantare nationala19%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 24 Declaratie privind calitatea de participant la proceduraFormular 7 Informatii generale despre ofertant
Formular 8 Date despre societatea mixta/consortiu
Formular 4 Imputernicirea notarialaprivind autorizarea semnaturii ofertei si contractului.
Formular 9 Trecutul Litigios (cazierul judiciar)
Formular 10 Declaratie privind eligibilitatea
Formular 11 Declaratie privind ne?adrarea ?situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, completat conform prevederilor art. 181 lit. c1.Certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalentulCertificatul de atestare fiscala – eliberat de organul fiscal competent la data de 31.05.2010.
Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat la data de 31.05.2010.
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local la data de 31.05.2010.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Scrisoare de bonitate bancara
Formular 22 Declaratie privind cifra de afaceri si profitul (in lei si Euro)pentru anii 2007, 2008, 2009
Rapoartele auditorilor financiarisi/sau expertilor contabili autorizatisau cenzori, dupa caz, 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009
Acces la lichiditati, credite/alte mijloace financiare, peste 3.800.000 Lei, pentru o perioada de 6 luni pentru proiectul propus independent de angajamentele pentru alte contracte;
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu echivalentul in lei a 9.000.000 Euro
Formular 13 - Declaratie financiara recapitulativa (bilant)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 15 Experienta ca antreprenor/proiectant
Formular 16 Experienta in contracte similare
Formular 17 Declaratie privind lista principalelor lucrari
Experienta ca antreprenor principal/ proiectant principal prin Realizarea a cel putin unui contract care sa fi implicat construirea unei statii de tratare a apei potabile cu o capacitate de minimum de 4.000 m3/zi atestat prin copie dupa certificatul de receptie finala semnat de Beneficiar, Inginer si Antreprenor. Se vor lua in considerare acele certificate semnate in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei
Formular 18 Personalul cheie angajat in contract
Formular 19Experienta profesionala a personalului cheiepersonal experienta in domeniu : Manager de Proiect15 aniCoordonator proiectare-constructie10 aniInginer de proces10 aniInginer lucrari civile15 aniInginer de structuri15 aniInginer mecanic 10 aniInginer electric 10 aniInginer automatizare SCADA5 aniManager de santier10 aniManager pentru asigurarea calitatii5 aniUtilaje in dotare ;
Macarale2 buc
Excavatoare2 buc
5 tone < camioane < 20 tone2 buc
Camioane < 5 tone2 buc
Echipament de pozare a conductelor1 buc
Mini-excavator pentru spatii inguste- 1 buc
Pompe de turnare beton montate pe sasiu1 buc
Camioane de transport pentru beton 1 buc
Formular 21Declaratie privind utilajele, instalatiile,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL 4
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.07.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.07.2010 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.07.2010 10:00
Locul: sediul SC APA SERV SA , Alexandria , str. Vedea nr. 31 , cod 140052 , jud. teleorman
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare , reprezentantul UCVAP , reprezentantii ofertantilor cu imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 –„Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata"
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Intrucat din punct de vedere tehnic nu se poate posta documentatia de atribuire pe SEAP ( are un volum de cca 800MB si este formata din fisiere de dimensiuni cuprinse intre 50 si 200 MB ) aceasta se poate obtie de la sediul Autoritatii Contractante, pe un DVD , in urma unei solicitari scrise , prin imputernicit sau transmisa prin Curier rapid cu plata acestuia la destinatar Vizita amplasament :3, 10, 17, si 24 iunie 2010 ;1, 8 , 15 iulie 2010;Ora: 1000 ; Locul: sediul SC APA SERV SAStandarde solicitate : Certificatul OHSAS 18001/2007 (echivalent)Certificatul ISO 9001/2008 (echivalent)Certificatul ISO 14001/2005 (echivalent)Certificatele ISO solicitate constituie cerinta minima de calificare
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor – CNSC
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40) 21.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 21.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, cod postal 050091, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. +4021-319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  +4021-332.12.40, Adresa internet (URL):  http: //www.cabuc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SEC APA SERV SA - oficiul juridic
Adresa postala:  str. Vedea nr. 31 , ,Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140052, Romania, Tel. 0247311272 ; 0347310442, Email:  [email protected], Fax:  0247313217
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2010 10:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer