Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea sistemului de canalizare in municipiul Iasi


Anunt de participare (utilitati) numarul 126884/27.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala:  str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  RO-700495, Romania, Punct(e) de contact:  Ion Mihailescu, Tel. 0332-413.269, Email:  [email protected], Fax:  0332-413.230, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni, apartinand unit. administrativ-teritoriale care desfasoara activ. relevante in baza unui drept exclusiv acordat de comunitatile locale.
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea sistemului de canalizare in municipiul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea retelelor de canalizare cu circa 28 km, 3 statii de pompare apa uzata in municipiul Iasi, subtraversari de drumuri nationale sisubtraversari de paraie si podete, constand in: constructie, pregatire personal exploatare, testare si punere in functiune.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Extinderea sistemului de canalizare in municipiul Iasi.
Valoarea estimata fara TVA: 28, 850, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-Garantie de participare: 400.000 lei; -Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene: 76, 27% - Co-finantare nationala: 23, 73%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratia privind calitatea de participant la procedura;
-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta;
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art 69^1 din OUG nr. 34/2006;
-Imputernicire notariala privind autorizarea semnarii ofertei si contractului;
-Informatii generale despre ofertant;
-Date despre asociere;
-Declaratia privind eligibilitatea;
-Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006:
certificat de atestare fiscala;certificat pentru plata CAS;certificat privind plata impozitelor si taxelor locale;
-Certificat constatator eliberat de ORC sau echivalent;
-Certificat de inregistrare la ORC;
-Certificat de inregistrare in scopuri TVA;
-Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (ptr. persoanele juridice straine).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Identificare financiara;
-Declaratie financiara recapitulativa (bilant) la data de 31.12.2008, 31.12.2009 si 31.12.2010.
-Acces la liciditati, credite/alte mijloace finaciare peste 5 milioane lei, pentru o perioada de 6 luni pentru contractul prezent;
-Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani trebuie sa fie mai mare sau egala cu 29 milioane lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat ISO 9001 sau echivalent; Sistemul de asigurare a calitatii; Planul de management al mediului (PMM); Experienta ca antreprenor; Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani -1 contract de lucrari finalizat a carui valoare sa fie de cel putin 26 milioane lei, care sa cuprinda: executia de lucrari de natura similara pentru reabilitarea si/sau extinderea retelelor de apa si/sau canalizare - sau 2 contracte de lucrari finalizate cu o valoare cumulata de cel putin 26 milioane lei, care sa cuprinda: executia de lucrari de natura similara pentru reabilitarea si/sau extinderea retelelor de canalizare;Declaratie privind partea/partile din contract indeplinite de asociati/subantreprenori;Personalul principal (cheie) angajat in contract;CV-Experienta profesionala a personalului cheie;Declararatie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic;Declaratie privind sanatatea si securitatea muncii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada, cumulata pe strazi, de realizare a contractului
60%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
34/14.07.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.09.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.09.2011 12:00
Locul: Sediul S.C. APAVITAL S.A. Iasi, str. Mihail Costachescu, nr.6
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Iasi?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata atasat anuntului de participare la adresa de internet, www.e-licitatie.ro
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavopoleus nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40 (021) 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  +40 (021) 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAVITAL S.A. - Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala:  str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700495, Romania, Tel. +40(332). 413.129, Email:  [email protected], Fax:  +40(332). 413.230, Adresa internet (URL):  www.apavital.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2011 15:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer