Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Buftea? cod SMIS 20920? din cadrul P.I.D.U.Buftea


Anunt de participare numarul 143291/25.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Orasului Buftea
Adresa postala: Piata Mihai Eminescu, Nr. 1, Localitatea: Buftea, Cod postal: 070000, Romania, Punct(e) de contact: Pistol Gheorghe, Tel. +40 318241234, Email: [email protected], Fax: +40 318241238, Adresa internet (URL): http: //www.primariabuftea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Buftea? cod SMIS 20920? din cadrul P.I.D.U.Buftea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Oras Buftea
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari aferente realizarii Sistemului de supraveghere video in zona de actiune urbana a Orasului Buftea in cadrul proiectului ?Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Buftea? cod SMIS 20920?din cadrul P.I.D.U.BufteaContractul are drept scop executia lucrarilor de instalare a unuisistem de supraveghere video in zona de actiune urbana a Orasului Buftea- obiectivelor propuse dePrimaria orasului Buftea in vederea scaderii ratei infractionalitatii precum si cresterea rapiditatii si capacitatii de solutionare a infractionalitatii stradale, in conformitate cu caietul de sarcini.
Executia lucrarilor se va face pe baza proiectului tehnic de executie si detaliilor de executie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
32260000-3-Echipament de transmisie de date (Rev.2)
32323500-8-Sistem video de supraveghere (Rev.2)
48219300-9-Pachete software de administrare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari aferente realizarii Sistemului de supraveghere video in zona de actiune urbana a Orasului Buftea in cadrul proiectului ?Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Buftea? cod SMIS 20920?din cadrul P.I.D.U.BufteaContractul are drept scop executia lucrarilor de instalare a unuisistem de supraveghere video in zona de actiune urbana a Orasului Buftea- obiectivelor propuse dePrimaria orasului Buftea in vederea scaderii ratei infractionalitatii precum si cresterea rapiditatii si capacitatii de solutionare a infractionalitatii stradale, in conformitate cu caietul de sarcini.
Executia lucrarilor se va face pe baza proiectului tehnic de executie si detaliilor de executie si cuprinde urmatoarele :
1. Pichetare detaliu;
2. Identificare retelelor existente;
3. Pichetarea noilor amplasamente a stalpilor conform planului de amplasament;
4. Luarea masurilor ce se impun pentru realizarea delimitarilor pentru zonele de lucru si semnalizarea acestora;
5. Realizare fundatie stalpilor;
6. Sapatura trasee canal tehnic din beton si/sau PE cablu alimentare camera video (crearea profilului M);
7. Spargere pavaje;
8. Decopertari;
9. Executie canal tehnic si/sau canal tragere prin cofrare, armare si turnare beton ;
10. Montare retea noua cablu subteran ACYY in teava de protectie PE sau canal tehnic de nisip si acoperire cu folie avertizoare;
11. Executie mansoane si/sau legaturi;
12. Montare stalpi pentru amplasarea camerelor de supraveghere;
13. Montare camerelor de supraveghere;
14. Acoperire cablu;
15. Compactare;
16. Betonare;
17. Asfaltare;
18. Amenajarea dispeceratului;
19. Utilarea dispeceratului;20. Implementarea softului de functionare;
21. Executare instalatii de legare la pamant a instalatiilor executate;22. Probe si verificari instalatii in vederea receptiei;
23. Punere in functiune.
Nota: In cadrul bugetului proiectului la cap.6 "Cheltuieli diverse si neprevazute" este prevazuta pozitia"diverse si neprevazute" cu ovaloare de 146870.83 lei(fara TVA), valoare care nu a fost luata in calcul la determinarea valorii estimate a contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Acestea vor fi utilizate atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrarisuplimentare/aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza in conditiile art. 122 lit i din O.U.G 34/2006.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 671, 536.05RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare(G.P) va fi constituita in cuantum de 33.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. G.P se va scana si posta in SEAP pana la data limita de depunerea a ofertelor. G.P. va fi prezentata in original si la sediu autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor. G.P. se va constitui folosind una din modalitatile: -virament bancar in contul RO04TREZ4225006XXX000012 deschis la Trezoreria Orasului Buftea;
-scrisoare de garantie bancara Formular nr15- eliberata in numele ofertantului-scrisoare emisa de societate de asigurare-eliberata in numele ofertantului.Daca ofertantul este IMM acesta va beneficia de reducerea cu 50% a valorii garantiei.Neprezentarea documentului de constituire a G.P. conduce la respingerea ofertei, ca fiind inacceptabila. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine G.P, atunci cand: - isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul perioada de valabilitate a ofertei. In masura in care C.N.S.C. respinge contestatia depusa de ofertant , autoritatea contractanta va retine contestatorului din G.P. o suma de 5.451, 53 lei conform art. Art. 2781 lit. b)din OUG 34/2006, actualizata.In cazul in care G.P se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul BNR valabil din data constituirii acesteia.In cazul in care G.P. este constituita prin scrisoare de garantie bancara sau scrisoare emisa de societate de asigurare, aceasta va fi prezentata si la sediul autoritatii contractante in original pana la data limita de depunere a ofertei cu scrisoare de inaintare conform Formular 17.In cazul depunerii de oferte in asociere, G.P trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. 10% din valoarea contractului fara TVA (5% in cazul IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform Art. 92 alin (4) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioareModelul pentru scrisore bancara pentru garantie buna executie- Formular 16
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul Operational Regional 2007-2013FEDR -80, 35%;Bugetul de stat 17, 65%; Bugetul local - parteneriat Consiliul Local Buftea - Consiliul Judetean Ilfov 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Art.11 (4) din HGR nr. 925/2006 - Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din Ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.(5) In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (4), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.Mentiune : Documentele solicitate de autoritate contractanta va trebui sa fie valabile (ca termen de referinta)la data deschiderii ofertei.(6) Autoritatea contractanta trebuie sa se asigure ca ofertantul a carui oferta este declarata castigatoare a prezentat, nu mai tarziu de incheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevazute la alin. (5), acestea fiind incluse in dosarul achizitiei publice. Dosarul achizitiei publice trebuie sa includa si certificate/documente ale altor ofertanti numai daca, in cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informatiile din respectivele certificate/documente.
Operatorii economici ofertanti, pentru dovedirea situatiei personale vor depune urmatoarele documente : - .Declaratia de eligibilitate. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completaFormularul nr.1.Se vor depune -cazier judiciaral directorului operatorului economic- cazier fiscal al operatorului economic
- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa Formularul nr.2 autoritatea contractanta nu vacalifica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora);
- Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor taxelor catre stat eliberat de organul de administrare fiscala (A.N.A.F) de care societateaapartine , din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor scadente in lunaanterioara celei in care se depun ofertele Certificatul se poate prezenta: in original, in copie legalizata la notariat sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
- Certificat privind indeplinirea obligatiilor de plata a taxelor si impozitelor locale eliberat de autoritatile competente de pe langa Unitatile Administrativ Teritoriale de pe raza careia societatea are sediul social, din care sa reiasa reiasa indeplinirea obligatiilor scadente in lunaanterioara celei in care se depun ofertele
. Certificatul se poate prezenta: in original, in copie legalizata la notariat sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
NOTA: Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Certificatele se vor prezenta si pentru puntele de lucru daca sunt implicate in derularea contractului.- Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Se va completa Formular nr.3
-Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69 ind.1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa Formularul nr.4
- Declaratia privind calitatea de participant la procedura .Se va complete Formular nr.5Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberat de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Persoanele care detin functii de decizie in cadrul Autoritatii Contractante Pistol Gheorghe (primar), Protiuc Constantin (viceprimar ), Margareta Capatina(administrator public)Gheorghe Iuliana (secretar), Nita Mirela (sef sev.juridic), Tudorache Viorica (sef serviciu Investitii), Nicolae Daniela (sef serviciu financiar ?contabilitate), Paun Dumitru (architect sef ) si consilierii locali respectiv Baron Stela, Boca Maria Geovana, Busila Cristinela, Costea Daniel, Fera Pastorel, Dumitru Constantin Florin, Gioarasa Constantin Richard, Marin Doinita, Dumitru Nicolae, Minea Sorin Dumitru, Nastase Cornelia, Rogoveanu Ion, Romanescu Constantin, Rudeanu Florentina Mirela, Stanciu Tanase, Chelu Valentin, Topai Emilian, Tudor Gheorghe. Operatorii economici ofertanti, pentru dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale vor depune urmatoarele documente :
- Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul se poate prezenta: in original, in copie legalizata la notariat sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii- eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare, ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, insotite de traducerea in limba romana. Documentele vor fi prezentate in original sau copie ?conform cu originalul?, insotite de traducerea in limba romana de traducator autorizat . Certificatul constatator trebuie sa aiba toate modificarile efectuate pana la data prezentarii acestuia-data limita de depunere a ofertelor .Ofertantul isi va asuma raspunderea ca informatiile cuprinse in documentele prezentate sunt reale si valabile la data limita de depunere aofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.
NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata(daca acesta in cadrul ofertei a fost depus numai in copie conform cu originalul).- licenta de functionare in conformitate cu legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, pentru efectuarea de activitati de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?si trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei asocieri, cerinta trebuie sa fie indeplinita cel putin de catre asociatul care realizeaza activitatile de proiectare, instalare, modificare sau intretinere a componentelor sau sistemelor de alarmare impotriva efractiei.-atestare ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie) tip B, pentru executie bransamente electrice. Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, cerinta trebuie sa fie indeplinita cel putin de catre asociatul care realizeaza activitatile de proiectare si executie bransamente electrice. Autoritatea contractanta solicita prezentarea respectivului certificat tinand cont de legislatia si reglementarile in vigoare pe care se bazeaza regulamentul de autorizare a respectivilor ofertanti.Ofertantul va face dovada ca este atestat conform Regulamentului si trebuie sa detina competente pentru urmatoarele categorii de activitati: proiectare si/sau executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiune de 0, 4 kV pentru care se elibereza atestat de tip B. Categoriile de instalatii electrice pe care agentii economici atestati le proiecteaza sau le executa, in cadrul proiectului, inclusiv prestarea serviciilor aferente punerii in functiune a sistemului, sunt urmatoarele instalatii electrice de joasa tensiune: bransamente si linii electrice, aeriene sau subterane, de joasa tensiune, statii electrice si partea electrica (de joasa tensiune) a centralelor;Documentul va fi prezentat in copie cu mentiunea ?conform cu originalul? si trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, cerinta trebuie sa fie indeplinita cel putin de catre asociatul (daca va fi cazul) care realizeaza activitatile de executie lucrari de instalare a sistemului desupraveghere video.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Informatii generale privind societatea, Declaratia privind media cifrei de afaceri in domeniul de activitate aferent contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 ani si cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza cel mult ultimii 3 ani .
Se va completa si prezenta formularul nr.6Ofertantul va prezenta:
-bilanturile contabile la 31.12.2010, 31.12.2011, vizate si inregistrat de catre organele competente in cazul in care publicare acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul;.
-Balanta la 31.12.2012 inregistrata in contabilitatea societatii- Ultima balanta de verificare inregistrata in contabilitatea societatii;In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
In cazul unei asocieri , cerinta minima se va considere indeplinita in mod cumulat.Ofertantii. nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata ale documentelorsolicitatein copie stampilata si scris conform cu originalul
Se solicita ca cifra medie de afaceri de pe ultimii 3 ani sa fie minim 3.000.000lei.Nivelul curs mediu lei/valuta pentru calcul nivelului minim impus
al cifrei de afaceri este de: 2010:1 euro=4, 2099 lei2011:1 euro=4, 2379 lei.
2012:1 euro =4, 4560 leiB. In cazul candidatilor din categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr.346/2004) cifra medie de afaceri se considera indeplinita in
C. proportie de 50% din cuantumul precizat.
Se solicita dovada disponibilitatii unor resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci sau alte mijloace financiare la momentul semnarii contractului si nu la momentul depunerii sau deschiderii ofertelor, pentru o perioada de 2 luni de la data semnarii contractului pentru suma de minim 660.000 lei (conform ordin ANRMAP nr 509/2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie ?anexa nr.1) pentru a putea sustine furnizarea, prestarea serviciilor si executia lucrarilor, avand in vedere termenele si conditiile de rambursare a cheltuielilor, conform Manualului Beneficiarului si a contractului de finantari privind Programul Operational Regional 2007-2013.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara
invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are
obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin
prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.7 ) al persoanei respectiv, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoanacare asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, art. 181lit.a, c1, d si art.69 ind.1 din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente (formulare nr. 1, 2, 4)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta Formularul 6 completatSe vor prezenta in original documentele solicitate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea capacitatii tehnice ofertantul va depunedeclaratia cu lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani (formular 8).Din lista prezentata operatorul va extrage unamaxim 3 lucrari pentru care va intocmi fisa/fisele de experienta similara.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani una maxim 3 lucrari de natura si complexitatea lucrarii supuse procedurii similara a caror valoare cumulata sa fie de minim 1.600.000 lei fara TVA.
Fisa/fisele vor fi insotite de certificari de buna executie, iar respectivele certicari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul de executie a lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate conform normelor profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. In cazul in care ofertantul prezinta un contract iar acesta contine clause de confidentialitate care impedica prezentarea acestuia in integralitate , operatorul economic va prezenta copii ale paginilor din contract care demonstreaza experienta similara . Copiile respective se vor prezenta cu mentiunea ?conform cu originalul?, scanate si semnate electronic de catre ofertant?Persoanele juridice straine vor atasa copii dupadocumentele similare, insotite de traducere autorizata.
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat deBNR respectiv.
2010:1 euro=4, 2099 lei2011:1 euro=4, 2379 lei.
2012:1 euro =4, 4560 lei
Ofertantul va depune Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani prin completarea Formular nr.9Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are la dispozitie resurse de personal calificat pentru natura si dimensiunile acestui proiect. Cerinte minime obligatorii:
Expert cheie 1: Project Manager
- absolvent de studii universitarecu licenta;
- certificare autorizatain management de proiect- minim 3 ani experienta generala- experienta prin implicarea intr-un proiect/contract similar celui descris in proiectul tehnic si caietul de sarcini
2. Expert cheie 2 - Specialist sisteme supraveghere video urban- absolvent de studii universitarecu licenta
- experienta prin implicarea in realizarea a minim unui sistem de supraveghere video urbana similar celui descris in proiectul tehnic si caietul de sarcini
3.Expert cheie 3 - Inginer de sistem ? sef santier-absolvent de studii universitarecu licenta-cel putin 3 ani experienta generala
- experienta prin implicarea in realizarea a minim unui sistem de supraveghere video urbana similar celui descris in proiectul tehnic si caietul de sarcini
-atestat / certificat ARTS sau echivalent, conform Legea nr. 33/2003 si Legea 40/2010 pentru lucrari sisteme de securitate4.Expert cheie 4 - Inginer instalatii electrice
Inginer instalatii electrice:
-absolvent de studii universitarecu licenta , -atestat ANRE II B conform Ordin 90/007 al ANRE;
5.Expert cheie 5 - Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca (SSM)
- atestat/certificat in urma absolvirii unor cursuri recunoscute in domeniul solicitat ( conform Legii 319/2006 si HG 1425/2006
6.Expert cheie 6 - Responsabil tehnic cu executia (RTE) autorizat pentru lucrari de constructii civile
7.Expert cheie 7 - Manager asigurarea calitatii
Absolvent de studii superioare diploma licenta;
-Minim 3 ani experienta generala
- experienta prin implicarea in realizarea a minim unui sistem de supraveghere video urbana similar celui descris in caietul de sarcini
NOTA:
Pentru fiecare specialist nominalizat in echipa, ofertantul va prezenta: declaratie de disponibilitate pe perioada de derulare a contractului semnata , CV(in original), adeverinte/certificate/atestate/alte acte de studii care dovedesc competenta pe care o are respectiva persoana, conform specificatiilor pozitiei pentru care este nominalizata (in copie legalizata/copie lizibila conform cu originalul); actele prezentate trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertelor (de ex: carnet RTE vizat si valid la zi)
Nota: CV-urile vor avea inscrise in subsolul ultimei pagini urmatoarea sintagma"Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevederilor referitoare la falsul in declaratii prevazut in codul penal ca datele sunt corecte si corespund realitatii".Nota: Personalul nominalizat , va prezenta o declaratiepe proprie raspundere prin care se obliga sa faca demersurile prin diligentele necesare, in vederea reinoirii autorizatiei care expira pe parcursul derularii contractului.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia profesionala invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.11) al persoanei respectiv, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele umane (personal calificat) Persoana care asigura sustinerea profesionalanu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit.a, c1, d si 69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente (formulare nr. 1, 2, 4)
Ofertantul va depune o declaratiesi lista referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoarecontractului de lucrari conform Formular nr.10
Lista minima trebuie sa includa cel putin :
- Autolaborator sudura fibra optica -1 buc
- Echipament de masura si diagnoza pentru fibra optica - 1buc
- Autoutilitara - 2 buc
- Nacela electrica cu inaltime de lucru minim 8m, cu autorizare ISCIR conform HG1340/2001 cu modif HG182/2005 si LG 64/2008 precum si conf prescriptii tehnice R1-2010-1buc
Miniexcavator- 1 buc.
Se vor atasa in copie certificata conform cu originalul pentru orice documente .de confirmare care atesta detinerea (dotare proprie/inchiriere/ leasing / angajament de punere la dispozitie/etc ) a utilajelor, echipamentelor tehnice, dotarilor, , etc. implicate in realizarea obiectivului contractului.Pentru autovehiculede transport trebuie sa se prezinte licentele(valabile la data deschiderii ofertei) in conformitate cu prevederile Ordonantei nr. 27/2011(OMTI980/2011), privind transporturile rutiere, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 11/2013.
Ofertantul va da o declaratie pe proprie raspundera ca utilajele solicitate sunt in stare perfecta de functionare pentru ducerea la bun sfarsit a contractului.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia tehnica invocand si sustinerea acordata de o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm (formularul nr.12) al persoanei respectiv, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele tehnice (utilaje/echipamente, instalatii, etc.) Persoana care asigura sustinerea tehnicanu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art. 181 lit.a, c1, d si art.69 ind.1, din O.U.G 34/2006 prin completarea declaratiilor aferente (formulare nr. 1, 2, 4)
In cazul unei asocieri se va prezenta acordul de asociere semnat de toti asociatii
Se vor prezenta toti asociatii care urmeaza sa indeplineasca contractul (in exprimare valorica)
In cazul in care oferta declarata castigatoare va fi o oferta depusa de catre o asociatie de operatori economici, autoritatea contractanta poate solicita ca asocierea operatorilor economici sa fie legalizata ? cu desemnarea unui lider de asociatie ? fara obligatia ca prin aceasta asociere sa se formeze o noua persoana juridica
Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei;
Partenerii asociati nu pot participa la aceeasi procedura si ca ofertanti asociati si ca ofertanti individuali sau ca asociati in mai multe asociatii ori ca subcontractanti ai unui alt ofertant.In cazul unei asocieri, asociatii trebuie sa prezinte documentele solicitate la cap.III.2.1 .a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului, III.2.1 .b)
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, III.2.2) Capacitatea economica si financiara, III.2.3) Capacitatea tehnica si / sau profesionala
III.2.4) Standarde de asigurare a calitatii (Certificat valabil ISO 9001 sau alt certificat echivalent), III.2.5) Standarde de protectia mediului
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de executie care va fi indeplinit de catre subcontractanti, datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si acordul acestora. Se solicita lista cu subcontractantii si specializarea acestoraprecum si partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de acestiadaca exista, daca nu, nu se depune formularul
Ofertantula carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia de a prezenta contractele incheiate cu subcontractantii nominalizati in oferta, inaintea semnarii contractului de achizitie publica
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizatiin oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventualele schimbari nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale;
Certificat pentru sistemul calitatii aplicat pe baza standardelor SR EN ISO 9001 sau echivalent, pentru activitatile de montaj, punere in functiune, intretinere si service a instalatiilor de supraveghere . Se va prezenta copie legalizata/copie conform cu originalul.
Certificatul trebuie sa fie valabil
NOTA: Nu se accepta firmele in curs de certificare.In cazul unei asocieri totipartenerii/membrii/ofertantii trebuie sa fie certificati pe toate domeniile mai sus mentionateIn cazul in care acestea nu sunt emise in limba romana documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana si vor fi legalizate.
Standard de protectie a mediului
Operatorul economic trebuie sa prezinte Certificarea sistemului de management al mediului, respectiv ISO 14001 sau echivalent, pentru activitatile de montaj, punere in functiune, intretinere si service a instalatiilor de supraveghere. Se va prezenta copie legalizata/copie conform cu originalul
Certificatul prezentat trebuie sa fie valabil
NOTA: Nu se accepta firmele in curs de certificare.In cazul unei asocieri totipartenerii/membrii/ofertantii trebuie sa fie certificati pe toate domeniile mai sus mentionateIn cazul in care acestea nu sunt emise in limba romana documentele vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana si vor fi legalizate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta Formular nr. 8Se va completa si prezenta Formularul nr. 9Se va completa si depune formularul nr.10Se va completa Formularul nr.13Se va complete formularul14Se va prezenta certificatul solicitatSe va prezenta certificatul solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.06.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.06.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?Domeniul de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?Sub-domeniul: Centre urbaneProiect ?Extinderea sistemului de supraveghere video pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in orasul Buftea? cod SMIS 20920
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic - Primaria orasului Buftea
Adresa postala: Piata Mihaai Eminescu nr.1, Oras Buftea, Judetul Ilfov, Localitatea: Buftea, Cod postal: 070000, Romania, Tel. +40 318241234, Fax: +40 318241238
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2013 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer