Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate si constructia incineratorului de namol?


Anunt de participare numarul 141548/19.01.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +4 0213055530, In atentia: DANIELA MINCU, Email: [email protected], Fax: +4 0213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Unitatea de Management al Proiectului ?Finalizarea Statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)?
Adresa postala: str. Vasile Gherghel nr. 58, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011524, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Naumescu ? Lider de Echipa, Tel. +40 212029592, In atentia: Andrei Naumescu ? Lider de Echipa, Email: [email protected], Fax: +40 212029592
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Unitatea de Management al Proiectului ?Finalizarea Statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare si a canalului colector Dambovita (Caseta)?
Adresa postala: str. Vasile Gherghel nr. 58, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011524, Romania, Punct(e) de contact: Andrei Naumescu ? Lider de Echipa, Tel. +40 212029592, In atentia: Andrei Naumescu ? Lider de Echipa, Email: [email protected], Fax: +40 212029592
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?Extinderea Statiei de Epurare a Apelor Uzate si constructia incineratorului de namol?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Glina
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de proiectare si executie pentru extinderea statiei de epurare ape uzate Glina cu treapta de epurare biologica avansata si constructia unui incinerator de namol pentru municipiul Bucuresti, includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic si detaliile de executie pentru statia de epurare si incineratorul de namol. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memorii, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic si detaliilor de executie in conformitate cu legislatia nationala si orice documentatie necesara pentru obtinerea autorizatiilor de constructie.b) Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executieic) Lucrari de constructied) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologicee) Testare si punere in functiunef) Monitorizarea functionarii statiei si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesarg) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni.h) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de proiectare si executie pentru extinderea unei statii de epurare ape uzate cu treapta de epurare biologica avansata si a unui incinerator de namol pentru municipiul Bucuresti.
Valoarea estimata fara TVA: 670, 270, 570RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
40 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Candidatii vor constitui garantia pentru participare in cuantum de 3.425.000 lei.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86(1) din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. (Model orientativ Formular nr. 3, Capitol 0, Sectiunea 2) Contul de Trezorerie al autoritatii contractante RO53TREZ7005006XXX000227 deschis la ATCPMB. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 de zile de la termenul limita de primire a candidaturilor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a candidaturilor cu 5 zile calendaristice. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Completare Formular nr. 4, Capitol 0, Sectiunea 2) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 (3) din HG 925/2006 prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (in acest caz se vor avea in vedere prevederile H.G. nr. 1045/2011). In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Completare Formular nr. 4, Capitol 0, Sectiunea 2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de coeziune 67, 83%, Bugetul de Stat: 8, 34%, Bugetul Local: 0, 77%, Alte surse legal constituite 23, 06%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Modalitatea de indeplinire : - Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6, Capitol 0, Sectiunea 2)- Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181Conditie de calificare : Neincadrarea ofertantului in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006.- Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.7, Capitol 0, Sectiunea 2)Prezentarea de Certificate privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, sanatate si fond de somaj, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident).Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de tipul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.In acest caz, ofertantul/candidatul va prezenta toate documentele doveditoare a platilor la zi a acestor esalonari/compensari in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c indice 1) si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa si de tertul sustinator, daca este cazul.In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 180 si 181, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului(completare Formular nr.8, Capitol 0, Sectiunea 2)In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 indice 1Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere a candidatului/ofertantului(completare Formular nr.9, Capitol 0, Sectiunea 2)- Dl. Sorin Mircea Oprescu, Primar General ? ordonator principal de credite- Dl.Costin Berevoianu - Consilier personal Primar General
-Dna. Daniela Mincu, Director General, Directia Generala Achizitii Publice- Dna. Silvia Barbulescu, Director Executiv, Directia Proceduri Achizitii- Dl. Ion Florea, Director executiv, Directia Financiar Contabilitate
- Dl. Mircea Octavian Constantinescu, Director General, Directia Generala Economica- Dl. Madalin Ionica Dumitru, Director General, Directia Generala Infrastructura si Servicii Publice- Dl. Cosmin Flavius Gheorghiu, Director Executiv, Directia Utilitati Publice- Dna. Magdalena Iuga, Director Executiv Adjunct Directia Utilitati Publice- Dl. Adrian Iordache, Director Executiv - Directia Juridic- Dl. Silviu Brinzan, Sef Serviciu, Unitatea de Implementare a ProiectuluiConsiliul General al Municipiului Bucuresti aproba bugetul Municipiului Bucuresti. Numele consilierilor generali se poate vizualiza pe site-ul PMB : www.pmb.ro ? pagina de start ? la rubrica Institutii / Consiului General al Mun.Bucuresti/Componenta/Consilieri : Alexandre-Fontoura Lacramioara, Angelescu Ramiro-Robert-Eduard, Boaja Minica, Bologa Catalin ? Gheorghe, Campeanu Remus ? Catalin, Comanescu Mihai, Comanici Ancuta ? Sorina, Comsa Cornel ? George, Cretu Simona, Darabont Alexandru ? Dan, Deaconescu Ionel ? Cristinel, Dinu Maria ? Mirela, Draghici Aurelia ? Gratiela, Florescu Dragos, Georgescu Bogdan ? Cristian, Ghita Richard ? Vicentiu, Giugula Mihai ? Doru, Iliescu Catalin ?Lucian, Ilina Ion ? Cosmin, Manolache Valeriu ? Marian, Margarit Nicolae ? Sorin, Marin Stefanel ? Dan, Mustaciosu Vlad, Naghi Gabriel, Neacsu Adrian, Nicolae Andrei, Nicolaescu Marcel ? Octavian, Nicolescu Cristina ? Elena, Olteanu Cristian ? Marian, Orzata Radu ? Paul, Peptan Mihai, Pieptea Cornel, Pirvu Cosmin Gabriel, Popa Maria, Popescu Dorin, Popescu Eugenia Ana ? Maria, Popescu Manuela Violeta, Poterasu Cornel ? Constantin, Radulescu Stefan ? Cristian, Raicu Mircea ? Cristian, Rizoiu Mircea, Sava Ioan ? Razvan, Stan Ion, Stetco Ioan, Tache Felix Mihai, Talau Mihnea ? Stefan, Tanase Ion ? Gabriel, Tapardel Ana ? Claudia, Tugurel Marius ? Cristian, Vaduva Silviu, Voicu Mihai, Zorkoczy Julia.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din O.U.G. nr. 34/2006 va fi depusa atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Nota.Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Pentru persoanele fizice/juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actuale la data limita de depunere a candidaturilor.Pentru persoanele fizice/juridice straineDocumente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic(se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.Nota. Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant/candidat cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original.Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 trei ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu suma de670 270 570 lei.Bilantul contabil /extrase de bilant / raport de audit/ raport al cenzorilor, etc operatorul economic avand latitudinea sa aleaga documentele ce vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei.Valorile vor fi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. 2010:1 euro=4, 2099lei, 2011:1 euro=4, 2379lei, 2012:1 euro=4, 4560lei.
Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow, pentru minim 6(sase) luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 99 709 672lei.Modalitate de indeplinire: Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 99 709 672 lei si pentru o perioada de6 luni
Informatii privind tertii sustinatori In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c indice 1) si d) si art.69 indice 1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Nota: Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant/candidat cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original. Pt celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pt persoanele fizice/jur idice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in lb romana.Daca o asociere de op ec depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.In cazul ofertantilor/candidatilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii nr. 346/2004, cuantumul cifrei de afaceri se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Completare Form nr.4, Cap 0, Sect2)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa furnizeze dovada finalizarii in ultimii 5 ani a lucrarilor de executie a minimum o statie de epurare apa uzata cu treapta biologica avansata (eliminarea azotului si a fosforului), cu o capacitate minima de 1 000 000 PEsi a minimum un incinerator de namol cu independenta energetica in operare cu o capacitate de minimum 2.5 t/ora (substanta uscata), in cadrul unor contracte de proiectare si executie.?
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare: -certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor.Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul(autoritati contractante sau clienti privati, denumirea contractului, valoarea, obiectul, capacitatea, perioada(inclusiv data incheierii contractului)si, in cazul lucrarilor, se va mentiona inclusiv locul executiei acestora;
-procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit;
-recomandari din partea beneficiarului/clientului respectivDovada indepl cerint minime se poate realiza prin prez a unuia sau mai multor documente din care sa rezulte executarea lucrarilor.Nr de ani solicitati in vederea demonstr exp similare se va calcula prin raportarare la data limita de depunere a candidat
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c indice 1) si d) si art.69 indice 1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv. Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Nota La evaluarea capacitatii tehnice si/sau profesionale vor fi luate in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantilor nominalizati in oferta, exclusiv pentru partea lor de implicare in executarea contractului, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.
Personalul angajat si cadrele de conducere
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Resurse umane
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant.Modalitatea de indeplinire Declaratie de disponibilitate din partea ofertantului cu privire la personalul de specialitate
Personalulminim si obligatoriu solicitat: 1.Manager de proiect / Reprezentant al AntreprenoruluiCalificari si abilitatiStudii Superioare Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.Experienta profesionala generala minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica- implicarea intr-un proiect/contract in care sa fiavut atributii de manager de proiect- experienta profesionala in constructii SEAU, dovedita prin participarea in cel putin un proiect similar
2.Coordonator proiectareCalificari si abilitatiStudii Superioare Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic minim 5 ani.
Experienta profesionala specifica- implicarea intr-un proiect/contract in care sa fiavut atributii de coordonatorproiectare
-experienta profesionala in constructii SEAU, dovedita prin participarea in cel putin un proiect similar;
3.Inginer de proces statie de epurare
Calificari si abilitatiStudii Superioare Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic minim 5 ani.
Experienta profesionala specificaInginer de proces cu experienta profesionala in constructii SEAU, dovedita prin participarea in cel putin un proiect similar .
4.Inginer de proces incinerare.
Calificari si abilitatiStudii Superioare Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic minim 5 ani.
Experienta profesionala specificaInginer de proces cu experienta profesionala in constructii Incineratoare, dovedita prin participarea in cel putin un proiect similar.
5.Inginer de structuri
Calificari si abilitatiStudii Superioare in domeniul constructiilor . Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic minim 5 ani.
Experienta profesionala specificaExperienta in calitate de Inginer proiectant de structuri dovedita prin participarea in cel putin un proiect in domeniul statiilor de epurare / tratare.
6.Inginer MecanicCalificari si abilitatiStudii Superioare in domeniul tehnic (politehnica/constructii). Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic minim 5 ani.
Experienta profesionala specificaExperienta in calitate de Inginer proiectant de instalatii si echipamente mecanice dovedita prin participarea in cel putin un proiect in domeniul statiilor de epurare / tratare.
7.Inginer Electric
Calificari si abilitatiStudii Superioare in domeniul tehnic (politehnica/constructii). Buna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic minim 5 ani.
Experienta profesionala specificaExperienta in calitate de Inginer proiectant de instalatii electrice dovedita prin participarea in cel putin un proiect in domeniul statiilor de epurare / tratare
8.Inginer automatizare SCADA
Calificari si abilitatiStudii Superioare in domeniul tehnic (politehnica/constructii).
Domeniul de specializare : automatizariBuna cunoastere a limbii romane. In caz contrar expertul va avea permanent la dispozitie translator.
Experienta profesionala generalaExperienta in domeniul tehnic minim 5 ani.
Experienta profesionala specificaExperienta in calitate de Inginer proiectant SCADA dovedita prin participarea in cel putin un proiect in domeniul statiilor de epurare / tratare.
9.Responsabil tehnic cu executiaDetinere autorizatie vizata la zi emisa de institutia abilitata.
10. Manager pentru asigurarea calitatiiPrezentarea deciziei de numire in cadrul companiei (client privat/autoritate publica ).
Pentru personalul minim solicitat se vor prezenta:
a)Curriculum Vitae (Format Europass)
b) Declaratie de disponibilitate semnata in original (completare Anexa la Formular nr. 14, Capitol 0, Sectiunea 2)
c) Copii ale diplomelor/certificatelor profesionale/autorizatii/alte documenteOperatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV.Nota: Un CV trebuie folosit pentru acoperirea unei singure pozitii din cele solicitate.
Utilaje, instalatii, echipamente
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
Nota: Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent. Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001 sau echivalent Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent un sistem de management de mediu pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit. Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul
Nota: Toate documentele intocmite/emise de catre candidat/ofertant cu scopul participarii la procedura se vor prezenta in original. Pentru celelalte documente solicitate in cadrul acestei sectiuni pentru persoanele fizice/juridice romane se va permite depunerea acestora in oricare din formele original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? iar pentru persoanele fizice/juridice straine documentele se prezinta in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul ofertei comune se accepta indeplinirea conditiei individual de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 5
CAPACITATEA TEHNICA - (P1+P2)- 80PUNCTE CAPACITATEA ECONOMICA SI FINANCIARA - PCEF - 20 PUNCTE Pentru detaliere a se vedea ANEXA CRITERII DE SELECTIE ATASATA CA DOCUMENT SEPARAT.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara: pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda 40 de puncte.Pentru cel mai mic pret ofertat se acorda maximul de punctajPentru alt pret ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: Pp = [Pretmin / Pretn ] x 40Unde: - Pp este punctajul obtinut de oferta n- Pretmin ? cel mai mic pret ofertatPretn ? pretul ofertei n
2.
Costul operational total calculat ca si cost operational anual maxim garantat inmultit cu 25
60%
Descriere: a). Pentru cel mai mic cost operational (CO) total ofertat se acorda 60 de puncte.b). Pentru alt cost operational(COn) ofertat decat cel mai mic se acorda punctaj conform formulei: PCO = [COmin / COn ] x 60Unde: PCO este punctajul obtinut de oferta nCOmin ? cel mai mic cost operational ofertatCOn ? cost operational aferent ofertei n
Punctaj maxim componenta tehnica: 60
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.02.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.02.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.02.2013 14:00
Locul: Splaiul Independentei nr.291-293, Sector 6, Directia Proceduri Achizitie, etaj 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire, precum si o copie a actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU (2007?2013)
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Plata in avans Achizitorul poate acorda executantului un avans in limita sumelor disponibile, dar nu mai mult de 10% din pretul ctr fara TVA.Plata avansului se va efectua numai dupa depunerea la Achizitor a unui instrument de garantare a avansului (F 1.3.3 din Capitol 1 Sectiunea 3 -Garantie pt Platile In Avans).Avansul va fi dedus in proportie de 15% din fiecare plata ulterioara facuta catre executant pana la deducerea integrala a acestuia. Executantul are obligatia de a constitui o garantie privind returnarea avansului, sub forma unui instrument de garantare emis in conditiile legii, care va fi valabil pana la recuperarea integrala a avansului. Garantia pt returnarea avansului trebuie sa fie acoperitoare atat pt recuperarea avansului acordat, cat si pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, incazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce deriva din acordarea avansului. Plata avansului se va efectua numai dupa depunerea instrumentului de garantare a avansului. Nota: Crit. De selectie : Cap. Teh. -PCT (P1+P2) 80p 1.Lucr. exec. SEAU cu cap. Min. 1 000 000 PE (P1), 40p; 2.Lucr exec. incinerator namol cu o cap. min 2, 5 t/h (su) (P2) 40p Cap. Ec. siFin. ? PCEF ; 3. Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani 20p (2010, 2011, 2012); PUNCTAJ TOTAL =PCT+PCEF. In cazul in care doi sau mai multi candidati intrunesc punctaje egale dupa aplicarea criteriilor de selectie, acestia se vor ordona dupa cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, in ordine descrescatoare. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, autoritatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.256^2 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: Splaiul independentei 291-293, sector 6, etaj 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Fax: +40 213055587
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2013 12:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer