Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Faguri zona calda si zona rece pentru pre?alzitorul de aer rotativ (PAR) aferent cazanului de abur nr. 5


Anunt de participare (utilitati) numarul 100193/18.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.
Adresa postala:  SOS BORSULUI NR. 23, Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410605, Romania, Punct(e) de contact:  Biroul Achizitii Publice, Tel. 0359409505, In atentia:  Buta Rodica – Sef Birou Achizitii Publice; Bar Sorin – Biroul Achizitii Publice, Email:  [email protected], Fax:  0259463661, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala(activitati relevante)
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Faguri zona calda si zona rece pentru pre?alzitorul de aer rotativ (PAR) aferent cazanului de abur nr. 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oradea, Sos. Borsului, nr. 23 pentru mijloace auto, respectiv Statia CFR Episcopia Bihor, linia de garare CET1 pentru mijloace SNCFR.
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta ?executia si livrarea de faguri (cosuri+umpluturi) zona calda si zona rece pentru pre?alzitorul de aer rotativ (PAR) aferent cazanului de abur nr. 5, ?conformitate prevederile din Caietul de sarcini si anexele sale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31161700-9 - Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini si Listei de cantitati de produse (anexa 1 la caietul de sarcini), puse la dispozitie de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 800, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
50 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 15.000 lei. Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului faraTVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea se va legaliza pentru grupul de operatori economici declarati c?igatori p? la data semnarii contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - formularul A; Declaratie privind ne?adrarea ?situatiile art.181 din O.U.G.34/2006 - formularul B; Certificate constatatoare privind ?eplinirea obligatiilor de plataa impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (obligatiile de plata catre bugetul de stat), ?conformitate cu prevederile legale ?vigoare ?Rom?a sau ?tara ?care este stabilit. Persoanele juridice rom? vor depune Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privindobligatiile de plata catre bugetul de stat - eliberat de organele competente; Declaratie privind calitatea de participant la procedura - formularul C; Informatii generale - formularul D; Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe l?a tribunal–pentru persoane juridice rom?; Autorizatie de functionare/altele echivalente–pentru persoane fizice rom?; Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de ?egistrare ca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, ?conformitate cu prevederile legale din tara ?care ofertantul este stabilit–pentru persoane juridice/fizice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil la 31.12.2009 (formularele 10, 20 si 30), ?egistrat la organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse similare ?ultimii 3 ani - formularul E cu anexa;2. Informatii privind experienta similara - Cerinta impusa de autoritatea contractanta este ca ofertantul sa faca dovada ?heierii si ?eplinirii (finalizarii) ?ultimii 3 ani a unui contract de furnizare care a avut ca obiect executia si livrarea de faguri pentru pre?alzitor de aer rotativ (PAR) pentru cazane energetice, a carui valoare este mai mare sau cel putin egala cu 400.000 lei. ? acest sens ofertantul va prezenta formularul F pentru contract ?reuna cu copia dupa contract si recomandare din partea beneficiarului caruia i-a livrat faguri PAR;
3. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de productie, alte mijloace fixe si dotari de care dispune operatoruleconomic (?dotare proprie, prin contracte sau conventii de ?hiriere etc.) pentru ?eplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare - formularul G cu anexa;
4. Autorizare de la producator pentru livrarea produselor - formularul H;
5. Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o/le subcontracteze - formularul I cu anexa;
6. Unul din urmatoarele documente care sa faca dovada certificarii sau ca este ?curs de certificare, de catre organisme de certificare acreditate ?tara sau ?strainatate, a unui sistem de management al calitatii compatibil cu standardul SR EN ISO 9001:2001(sau echivalent) si adecvat domeniului de activitate din sfera produselor solicitate de autoritatea contractanta:
- copia certificatului de conformitate a sistemului de management al calitatii implementat;
- copia contractului ?heiat pentru certificarea sistemului de management al calitatii;
- un document oficial, emis de organismul cu care a contractat certificarea, care sa declare ca sistemul de management al calitatii este ?curs de certificare.Daca ofertantul nu are calitatea de producator, va depune unul din documentele mai sus mentionate pentru producator.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Informatii despre licitatia electronica sunt detaliate la art. IV. 2) din Fisa de date a achizitiei, ce face parte din doc.de atribuire, atasata ?format electronic prezentului anunt de participare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.06.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.06.2010 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.06.2010 11:00
Locul: Sediul S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ?uterniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire este disponibila ?SEAP, atasata la anuntul de participare. Documentatia tehnica de executie (desene), specificata ?caietul de sarcini si anexele sale, se va ridica de la sediul autoritatii contractante pe baza de scrisoare de intentie, fara plata, prin reprezentanti ai operatorilor economici, sau prin firme de curierat. Desenele nu pot fi puse la dispozitie ?format electronic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, sector 3., Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021- 310.46.41, Fax:  021- 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str.Parcul Traian, nr.10., Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410033, Romania, Tel. 0259/42688
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala:  Sos.Borsului, nr.23.Fax: , Localitatea:  Oradea, Cod postal:  410605, Romania, Tel. 0359-409505, Fax:  0259-463661
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2010 14:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer