Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Faguri zona calda si zona rece pentru preincalzitorul de aer rotativ (PAR) aferent cazanului de abur nr. 4


Anunt de participare (utilitati) numarul 73011/03.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.
Adresa postala: SOS BORSULUI NR. 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel.0359409505, int.130, In atentia: Buta Rodica Sef Birou Achizitii Publice; Bar Sorin Biroul Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: 0259463661
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Faguri zona calda si zona rece pentru preincalzitorul de aer rotativ (PAR) aferent cazanului de abur nr. 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oradea, Sos. Borsului, nr 23 pentru mijloace auto, respectiv Statia CFR Episcopia Bihor, linia de garare CET1 pentru mijloace SNCFR.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului consta in executia si livrarea de faguri zona calda si zona rece pentru preincalzitorul de aer rotativ (PAR) aferent cazanului de abur nr.4.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31161700-9 - Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform caietului de sarcini si anexei sale (anexa 1), puse la dispozitie de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 850, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
65 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 8500 lei. Garantia de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea se va legaliza pentru grupul de operatori economici declarati castigatori pana la data semnarii contractului.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - formularul A; Declaratie privind neincadrarea in situatiile art.181din O.U.G.34/2006 - formularul B; Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ofertantul. Persoanele juridice romane vor depune certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind obligatiile de plata catre bugetul de stat eliberat de organele competente; Declaratie privind calitatea de participant la procedura - formularul C; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal; Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Bilant contabil la 31.12.2007 (formularele 10, 20 si 30) si Bilant contabil la 30.06.2008 (formularele 10, 20 si 30), inregistrate la organele competente.2. Informatii generale, completate inclusiv cu cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani - formularul D. Cerinta impusa de autoritatea contractanta este ca cifra de afaceri medie anuala sa fie mai mare de 1.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani - formularul E cu anexa.2. Informatii privind experienta similara: Cerinta impusa de autoritatea contractanta este ca ofertantul sa faca dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 3 ani a unui contract cu o valoare egala sau mai mare decat 250.000 lei, care a avut ca obiect executia si livrarea de faguri pentru preincalzitor de aer rotativ (PAR) pentru cazane energetice - formularul F, precum si copia dupa contract si recomandare din partea beneficiarului caruia i-a livrat faguri PAR.
3. Declaratie privind resursele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de furnizare - formularul G cu anexa.
4. Autorizare de la producator pentru livrarea produselor - formularul H.
5. Unul din urmatoarele documente care sa faca dovada certificarii sau ca este in curs de certificare, de catre organisme de certificare acreditate in tara sau in strainatate, a unui sistem de management al calitatii compatibil cu standardul SR EN ISO 9001:2001(sau echivalent) si adecvat domeniului de activitate din sfera produselor solicitate de autoritatea contractanta:
- copia certificatului de conformitate a sistemului de management al calitatii implementat;
- copia contractului incheiat, pentru certificarea sistemului de management al calitatii;
- un document oficial, emis de organismul cu care a contractat certificarea, care sa declare ca sistemul de management al calitatii este in curs de certificare.Daca ofertantul nu are calitatea de producator, va depune unul din documentele mai sus mentionate pentru producator.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.03.2009 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 70 RON
Conditii si modalitate de plata: la casieria autoritatii contractante sau cu OP in contul IBAN RO83RNCB0032046486120001, deschis la Banca B.C.R. Oradea.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.04.2009 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.04.2009 11:00
Locul: Sediul S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se obtine de la Biroul Achizitii Publice, dupa trimiterea unei scrisori de interes la fax nr. 0259-463661, de catre operatorul economic sau firma de curierat rapid imputernicita de catre operatorul economic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021- 310.46.41, Fax: 021- 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Parcul Traian, nr. 10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0359/426883
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: Sos. Borsului, nr. 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Tel.0359-409505, Fax: 0259-463661
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.03.2009 10:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer