Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FLUIDE FORAJ, MANAGEMENTUL DESEURILOR, SAPE FORAJ


Anunt de participare (utilitati) numarul 33840/26.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Unirii Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Cecilia Bolchis, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
FLUIDE FORAJ, MANAGEMENTUL DESEURILOR, SAPE FORAJ
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Lotul 1 - la sondele din zona Bazinul Transilvania, conform caietului de sarcini
Lotul 2 - la sondele din zona Moldova, conform caietului de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1 - Achizitionarea de fluide foraj, managementul deseurilor si sape de fopraj, ptr. sondele din zona Bazinul Transilvania(1 Herepea, 1 Magurele, 1 Palatca, 1 Peris, 1 Petea, 1 Recea, 1 Sieu, 3 Cojocna, 4 Cojocna, 26 Magherani Sud, 134 Taga)
Lotul 2 - Achizitionarea de fluide foraj, managementul deseurilor si sape de fopraj, ptr. sondele din zona Moldova (1 Berbiceni, 1 Valea Moldovei, 1 Varvata, 3 Baia, 4 Baia, 4 Valea Seaca Est, 8 Comanesti, 515 Roman Batranesti)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24661130-5 - Fluide de foraj (Rev.1)
28621330-3-Sape (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
cantitatea totala : lotul 1 si lotul 2 conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 11, 992, 420RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- garantia de participare la licitatie: lotul 1 - 46 000 lei, lotul 2 - 38 000 lei- garantia de buna executie a contractului este 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii lor de catre achizitor, cu o perioada de gratie de inca 30 zile
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din OUG34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie de eligibilitate; declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG34/2006; certificate constatatoare privind impozitele si taxele catre stat si contributia pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare, certificat emis de Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilantul contabil la 31.12.2006; cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani: lotul 1 - 15 000 000 lei, lotul 2 - 12 000 000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale; Lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani din care cel putin 1 contract intern si/sau international cu valoare de minim: ptr.lotul 1 - 3 280 000 lei, iar ptr.lotul 2 - 2 717 000 lei; Certificat ISO 9001/2001; Certificat ISO 14001; Autorizatie de livrare; Recomandari din partea altor beneficiari; Lista personal tehnic; Declaratie referitoare la utilaje.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
65%
Descriere:
2.
capabilitatea folosirii fluidului de foraj de la o sonda la alta
20%
Descriere:
3.
metrajul maxim pe sapa
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.11.2007 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Scrisorile de intentie se transmit din 08.10.2007, fax 0269/844184, se achita cash sau OP in contul RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2007 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.11.2007 12:00
Locul: Sediu SNGN ROMGAZ SA, str. Unirii nr.4, Medias jud.Sibiu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare oferte precum si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr.6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: str. IC Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 10 zile de la data luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA Medias, Serviciul Licitatii
Adresa postala: str. Unirii nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Tel.0269/201940, Email: [email protected], Fax: 0269/844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.09.2007 14:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer