Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Forajul sondei 26 Magherani Sud


Anunt de participare (utilitati) numarul 61913/20.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. C.I. Motas, Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Bolchis Cecilia, Email: [email protected], Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Forajul sondei 26 Magherani Sud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Sonda se va amplasa la cca 1 km de loc. Abud si 3, 3 km de loc. Magherani, jud. Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Forajul sondei 26 Magherani Sud
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45255500-4 - Lucrari de foraj si de explorare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Ofertantii vor depune oferta totala.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 534, 670RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
230 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 70.000 RON constituita conform documentatiei de atribuire. Garantia de buna executie - 5 % constituita conform documentatiei de atribuire
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 de zile de la data primirii lor de catre achizitor, cu o perioada de gratie de inca 30 de zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere in conformitate cu art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia de eligibilitate. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006Certificate constatatoare privind impozitele si taxele catre stat si contributia pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare. Ofertantul va prezenta Certificatul emis de Oficiul Registru Comertului, Certificatul de inregistrare
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta bilantul contabil la 31.12.2007. Ofertantul trebuie sa aiba o cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani de min. 14.000.000 RON. Solvabilitatea patrimonialatrebuie sa se incadreze peste valoarea de 30% ( calculata din bilantul la 31.12.2007).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta: ISO 9001, OH SAS 18001, ISO 14001, ( sau echivalent)certificare sau dovada scrisa ca societatea este in curs de certificare. Fisa de experienta similara. Cel putin doua contracte in ultimii 5 ani pentru lucrari de foraj cu adancimi peste 2700 m. Declaratii care contin dotarile specifice, utilaje precum si informatii privind numarul mediu de angajati.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Scrisorile de intentie din data de 27.08.2008, prin fax. Se achita cash sau prin OP in contul RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.09.2008 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2008 14:00
Locul: Medias, str. C-tin Motas, nr. 4, Serv. Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6 sectoe 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www, cncs.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I.C. Bratianu, nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810289, Fax: 0258810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN Romgaz SA
Adresa postala: str. C.I. Motas, nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269201940, Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.08.2008 13:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer