Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FORMARE PROFESIONALA - secretar UAT


Anunt de participare numarul 128727/22.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VALCEA
Adresa postala:  B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240566, Romania, Punct(e) de contact:  MARIANA PETCU, Tel. 0250/731168, 0250/730801, Email:  [email protected], Fax:  0250/735729, Adresa internet (URL):  www.prefecturavalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutia publica
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FORMARE PROFESIONALA - secretar UAT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: Romania
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cursuri de perfectionare pentru 89 secretari de unitati administrativ teritoriale din judetul valcea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cursuri de perfectionare privind competentele comune pentru 89 cursanti in ocupatia: SecretaR unitate administrativ teritoriala (89 cursanti/4 grupe)
Valoarea estimata fara TVA: 156, 640RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare = 3130 leiGarantie de buna executie = 5% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
85% finantare nerambursabila prin AM PODCA si 15 % contributia proprie a solicitantului prin MAI in calitate de ordonator principal de credite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie proprie raspundere privind situatia personala a operatorului economic- Formular A, Certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat de stat, Certificat fiscal privind plata taxelor si impozitelor la bugetul local, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular B1, Declaratie privind neincadrarea in prevederile in prevederile art.69^1 din OUG Nr.34 /2006Formular B2, Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular C (Formular C.1 ), Certificat constatator, Certificat de inregistrare a persoanei juridice, Autorizatie eliberata de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor sau orice alta autorizare recunoscuta la nivel european sau in cazul institutiilor publice actul normativ de organizare si functionare din care sa rezulte ca au atributii in domeniul formarii profesionale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind Situatia Financiara - Formular D vizat pentru conformitate de un auditor financiar autorizat sau va fi insotit de o Scrisoare de Bonitate emisa de banca ofertantului din care sa rezulte CMABilanturi contabile ? Contul de Profit si Pierderi ale anilor 2008, 2009 si 2010 vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.( Formular D1 )
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-valoarea cifrei medii de afaceri (CMA) pe ultimii 3 ani sa fie mai mare sau egala cu 2 x valoarea estimata, respectiv: 313280 lei- Suma algebrica a conturilor de Profit Total pe ultimii 3 ani ( 2008-2010)sa fie pozitiva.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte similarefinalizatein ultimii 3 ani (impliniti la data de depunere a ofertelor ) - Formular E , Fisa EXPERIENTA SIMILARA - Formular E.1, Recomandare din partea beneficiarului contractului(Formular E.2 sau Documentul constatator emis de autoritatea contractanta referitor la contractul invocat)Contractul de prestari servicii cu eventualele anexe din care sa rezulte valoarea si numarul cursantilor, Declaratie privind dotarile, logistica si echipamentele tehnice propuse pentru indeplinirea contractului , Formular F, Declaratie privind personalul angajat in conducerea si executarea contractuluiFormular GCerinte minime pentru responsabilii coordonatori/organizare si formatori
Declaratiile de disponibilitate (conform Formular H) si CV -uri pentru fiecare dintre responsabilii coordonatori/organizare si formatori, Declaratie protectia muncii ? Formular I, daca este cazulDeclaratie privind partea din contract ce va fi subcontractata- FormularulJ
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada finalizarii cel putin a unui contract de servicii similar (Formare Profesionala a Adultilor), cofinantat din fonduri nerambursabile a carui valoare a fostegala sau mai mare de 156640 RON ( fara TVA), numarul minim al cursantilor (subiect al contractului) sa fi fost de cel putin 89 cursanti/contractEXPERT COORDONATORexperienta profesionala de minim 5 ani in domeniul formarii profesionale a adultilor, A fost membru in echipa de proiect pentru cel putin 1 proiect cu finantare nerambursabila., Detin pregatire de specialitate corespunzatoare in managementul proiectelorspecificformarii profesionale a adultilor, Au studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta sau echivalentRESPONSABIL ORGANIZARE experienta de minim 3 ani in specialitatea studiilor absolvite, Au studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta sau echivalentFORMATOR experienta profesionala in domeniul formarii profesionale a adultilor, Au sustinut cel putin 3 cursuri de formare profesionala a adultilor, din care cel putin un curs de formare in cadrul unui proiect cu finantare din fonduri nerambursabile, Detin pregatire de specialitate corespunzatoare programei de pregatire si pregatire pedagogica specifica formarii profesionale a adultilor (dovedita prin certificare de formator recunoscuta la nivel national), Au studii superioare de lunga durata finalizate cu diploma de licenta sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Tehnic calitativ
50%
Descriere: 5 subfactori de evaluare
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.09.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.09.2011 10:00
Locul: Romania, Judetul Valcea, municipiul Rm. Valcea, Bd. T.Vladimirescu, nr.1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor nominalizata prin ordin al Prefectului si reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferta in termen
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021/310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Valcea
Adresa postala:  Scuarul Revolutiei, NR.1, Localitatea:  Rm. Valcea, Cod postal:  240594, Romania, Tel. 0250/739120, Email:  [email protected], Fax:  0250/732207
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VALCEA, Serviciul Juridic
Adresa postala:  Bd. T.Vladimirescu, nr.1, Localitatea:  Rm. Valcea, ,Cod postal:  240594, Romania, Tel. 0250/730801, Fax:  0250/735729, Adresa internet (URL):  www.prefecturavalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.08.2011 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer