Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FORMARE PROFESIONALA


Anunt de participare numarul 98534/23.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VALCEA
Adresa postala: B-DUL TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240566, Romania, Punct(e) de contact: MARIANA PETCU, Tel.0250/731168, 0250/730801, Email: [email protected], Fax: 0250/735729, Adresa internet (URL): www.prefecturavalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FORMARE PROFESIONALA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Romania, Institutia Prefectului - Judetul Valcea, B-dul T. Vladimirescu, nr.1
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari servicii de formare profesionala in cadrul proiectului Public Services in Valcea County Networking for a Common Mission, conform fisei de date a achizitiei
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestari servicii de formare profesionala in cadrul proiectului Public Services in Valcea County Networking for a Common Mission, conform fisei de date a achizitiei, pentru un numar de 17 domenii
Valoarea estimata fara TVA: 711, 883RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare = 14237 RON (2% din valoarea estimata a contractului, fara TVA). Garantia de buna executie = 10% din valoarea contractului, fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat prin Ministerul Administratiei si Internelor, cu rambursare Mecanismul financiar SEE 85% si contributie proprie 15%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere privind situatia personala a operatorului economic - Formularul 5, Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, Actul de infiintare, Adresa de la Curtea Districtuala / Instanta Competenta / Agentie Guvernamentala unde isi are sediul compania / sucursala sau echivalent din care sa rezulte ca operatorul economic nu este in insolventa/faliment/aranjament cu creditorii, Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent, Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale colecteaza si CAS), Cazier judiciar pentru persoana imputernicita sau pentru administratorul (asa cum este mentionat in Certificatul Constatator) care semneaza declaratia referitoare la art.180 si art.181, Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil), Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 6
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - Formularul 7, Bilanturi contabile, Informatii privind cifra de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2007, 2008 si 2009, vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 185 din OUG nr.34/2006 modificata si completata. Media cifrei de afaceri a ofertantului (operator economic sau membrii grupului de operatori economici impreuna) trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului, respectiv 711883 lei, pe ultimii trei ani financiari incheiati (2007, 2008, 2009).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani -Formularul 8, Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat - Formularul 9, Experienta similara - Formularul 8.1, O lista cu expertii cheie, non cheie si liderul de echipa propusi pentru implementarea proiectului Formular 16, CV-ul pentru fiecare expert cheie, non cheie si lider - Formularul 16.1, Declaratie de exclusivitate si disponibilitate - Formular 17, Lista cuprinzand subcontractantii - Formular 11,
Formularul 11.1 si/sau Formularul 11.2, dupa caz,
Declaratie cu partile din contract indeplinite de subcontractanti - Formular 11.4, Formularul 12 Sanatate si protectia muncii, Formularul 10 Sisteme de asigurare a calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dovada ca Prestatorul asigura sala echipata corespunzator organizarii si desfasurarii cursurilor ECDL, pe raza municipiului Rm. Valcea, copii dupa contracte, recomandari. Ofertantul (in cadrul unei asocieri este de ajuns ca unul dintre operatorii economici care alcatuiesc asocierea) a finalizat, in ultimii 3 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, minim 1 si maxim 10 contracte a caror valoare cumulata la componenta instruire sa fie in valoare de cel putin 711883 lei.Cerinte minimale obligatorii pentru expertii si liderul propusi in echipa de proiect: studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, certificat de formator autorizatCNFPA/activitate universitara, certificat de formare CNFPA indomeniul respectiv/activitate universitara, experienta in formarea adultilor in domeniul respectiv (participarea expertului cheie la minim 2 programe de formare de acest tip), experienta pentru lider in domeniul managementului de proiect (minim 1) si in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila (minim1), experienta pentru expertii non cheie in domeniul de formare (participarea la minim 1 program de formare de acest tip).- cunostinte bune de limba romana;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8077
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.06.2010 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.06.2010 13:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.06.2010 10:00
Locul: Institutia Prefectului - Judetul Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare nominalizati prin Ordin al Prefectului si persoanele imputernicite din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Mecanismul Financiar Spatiul Economic European, incheiat intre Guvernele: Islandei, Principatul de Lichtenstein, Norvegiei si Guvernul Romaniei
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Finantare de la bugetul de stat, prin Ministerul Administratiei si Internelor, cu rambursare Mecanismul Financiar SEE 85% si contributie proprie 15%
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Valcea
Adresa postala: scuarul Revolutiei, nr.1, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240594, Romania, Tel.0250/739120, Email: [email protected], Fax: 0250/732207
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului - Judetul Valcea, Departamentul Juridic
Adresa postala: B-dul T.Vladimirescu, nr.1, Localitatea: Rm.Valcea, Cod postal: 240594, Romania, Tel.0250/730801, Fax: 0250/732353, Adresa internet (URL): www.prefecturavalcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2010 08:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer