Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Fundatie si montare vinciuri la Revizia Vagoane Piatra Olt - proiectare si executie


Anunt de participare (utilitati) numarul 62140/24.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: RTFC CRAIOVA, B-DUL DACIA, NR.221, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: RO-200044, Romania, Punct(e) de contact: NICUSOR DASCALU, Tel.0251/416511, Email: [email protected], Fax: 0251/419540
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Fundatie si montare vinciuri la Revizia Vagoane Piatra Olt - proiectare si executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Revizia Vagoane Piatra Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Fundatie si montare vinciuri la Revizia Vagoane Piatra Olt - proiectare si executie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29221000-4 - Echipamente de ridicare si de manipulare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Fundatie si montare vinciuri la Revizia Vagoane Piatra Olt - proiectare si executie
Valoarea estimata fara TVA: 40, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare 800 lei, garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea adjudecata
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere autentificat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare in original; 2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. in original;3.Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat, valabil la data deschiderii ofertei in original sau copie legalizata.4.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, valabil la data deschiderii ofertei - eliberat de Primaria locala in original sau copie legalizata..
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)bilantul contabil; Ofertantul trebuie sa prezinte ultimul bilant contabil depus la Finantele Publice, vizat si inregistrat - in copie, b)ultima balanta de verificare - in copie
c) declaratie privind cifra medie de afaceri; Se va completa si depune, in original, Formularul B2 din Sectiunea Formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)lista a principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; Ofertantul trebuie sa faca dovada incheierii si indeplinirii in ultimii 5 ani a cel putin unui contract al carui obiect a fost executia de lucrari similare.Se vaanexa orecomandare emisa de beneficiari;b)declaratie pe proprie raspundere referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii in original;c)declaratie pe propria raspundere referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari in original;d)declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani in original;e declaratie pe propria raspundere privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de lucrari in original;f)declaratie pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari in original;g)declaratie pe propria raspundere privind proportia in care contractul de lucrari urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora in original;h) Dovada ca ofertantul are personal autorizat AFER pentru lucrari de proiectare;
i)Autorizatia AFER si Agrementul Tehnic pentru reparatii constructii CF;j) Declaratie pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de munca si protectia muncii in original;k)Standarde de asigurare a calitatii: Se vor prezenta, in copie, certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO 9001 sau dovada ca se afla in curs de implementare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
29
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.09.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 30 RON
Conditii si modalitate de plata: Casieria RTFC Craiova sau ordin de plata in cont RO70BPOS17002858301ROL01, BANCPOST Craiova
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.09.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.09.2008 11:00
Locul: Terminalul BRM Regiune IV Sud-Vest Oltenia, Str. Brestei, Nr.21, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, Nr. 14, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200134, Romania, Email: [email protected]
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al RTFC Craiova
Adresa postala: B-dul Dacia, nr. 221, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200044, Romania, Tel.0251/416511, Email: [email protected], Fax: 0251/419540
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.08.2008 16:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer