Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnitura conducte preizolate si servicii asociate de izolari locale, pentru reabilitare retele termice apa fierbinte, Tmax.150 sC , Tmin. 70 sC ; PN 25 bari


Anunt de participare (utilitati) numarul 140122/01.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel. +40 250733601/ +40 250733602-365, Email: [email protected], Fax: +40 0250732890, Adresa internet (URL): http: //www.cetgovora.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala ce desfasoara activitati relevante un domeniul energiei
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnitura conductepreizolatesiserviciiasociate deizolarilocale, pentru reabilitare reteletermice apafierbinte, Tmax.150 sC , Tmin. 70 sC ; PN 25 bari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magaziile de la sediul achizitorului.Conditia de livrare DDP sediul S.C. CET Govora S.A. conform normelorINCOTERMS 2012.
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia presupune :
- achizitia de furnitura conducte preizolate pentru retele termice de apa fierbinte, si
- achizitia serviciilor asociate de izolari locale si de capat, pe care furnizorul le va presta dupa terminarea lucrarilor de montaj ale tevilor si elementelor de conducte preizolate, la solicitareabeneficiarului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44163121-4 - Conducte de incalzire (Rev.2)
98300000-6-Servicii diverse (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnitura conductepreizolatesiserviciiasociate deizolarilocale conform Anexelor nr. 1 si nr. 2 ale Caietului de Sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 1, 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de 20.000 lei. Perioada de valabilitate: minim 90 zile de la data limita de primire a ofertelor. Se constituie prin virament bancar(RO45 RNCB026300618057 0001/RON, deschis la BCR Suc.Valcea, CIF RO10102377)sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara, ori de o societate de asigurari.Potrivit prevederilor art.17 si art.18 din HG 1660/2006, dovada constituirii garantiei de participare se va transmite in SEAP in format electronic, cu semnatura electronica. 10 % din valoarea fara TVA a contractului atribuit.Modul de constituire a garantie de buna executie: Un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, transmis in original in maxim 10 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 - completare si prezentare Formular 12 A din Sectiunea Formulare;
-Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din din OUG 34/2006 -completare si prezentare Formular 12 B din Sectiunea Formulare;
-Participarea la procedura in concordanta cu regulile de concurenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010-completare si prezentare Formular 20 "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" din Sectiunea Formulare;
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG nr. 34/2006 . Ofertantul/ candidatul /ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/ organului de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul IV inclusiv, sau care se afla in relatii comerciale astfel cum sunt acestea prevazute la conf. Art. 69A1 din OUG 34/2006 cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire.Document edificator : Declaratie pe propria raspundere- Formularul C din Sectiunea Formulare.In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: -Director General - dr.ing. Mihai BALAN, -Director Economic - ec. Constantin LAPADAT, -Director Tehnic si Calitate - ing. Ludovic ZELICI,
-Director Termoficare Urbana - ing. Ion COCLET, -Sef Seviciu Tehnic Termoficare Urbana- ing Ion JITIA-Sef Compartiment Juridic - cs. jr. Dumitru RADA,
-Serviciul Achizitii Publice - cs.jr. Marius Tanasie. Inregistrarea operatorului economic - Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) de pe langa Tribunalul Teritorial, sau alte organisme abilitate, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC . In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta poate solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate a certificatului constatator eliberat de ORC in original/copie legalizata la seduiul autoritatii contractante.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale, inclusiv media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani , raportati la data de primire a ofertelor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara dovedita prin:
- lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioadele de livrare si beneficiarii, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;
- prezentarea unui document constatator/ contract/proces verbal de receptie in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? prin care sa se confirme livrarea in ultimii trei ani de produse similare celor ofertate a caror valoare sa fie de minim: 945.000 lei
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, in special
pentru asigurarea controlului calitatii.
Standarde de asigurare a calitatii/ alte documente prin care atesta ca detine un sistem de management al calitatii ce indeplineste cerintele ISO 9001/2008 , sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.11.2012 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2012 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.12.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
a)In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primele locuri au preturi egale, pentru a departaja ofertele, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi;b) In situatia in care se solicita clarificari la propunerea de contract , acestea vor fi transmise in scris autoritatii contractante pana la data limita de primire a solicitarilor de clarificari;c) Raspunsul la solicitari de clarificari se va posta in SEAP intr-un document atasat documentatiei de atribuire. Raspunsurile la solicitari de clarificari fac parte integranta din documentatia de atribuire. Lipsa unor solicitari scrise din partea operatorilor economici constituie un angajament ferm de insusire a tuturor cerintelor din documentatia de atribuire;d)IMM-urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru toate cerintele prevazute la art. 16 alin.(2) din Legea nr.346/2004, respectiv pentru criteriile legatede cifra de afaceri, garantia pentru participare si garantia de buna executiecu conditia prezentarii ?Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM? ( Anexa nr. 1 la Legea nr. 346/ 2004).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile Art. 256 indice 2 din OUG 34/2006, in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile ordonantei de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - autoritatea contractanta
Adresa postala: Str. Industriilor , nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. +40 250733601-258, Fax: +40 250732890
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.10.2012 14:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer