Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Case de marcat


Anunt de participare numarul 148016/18.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FurnizareCase de marcat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Baia Mare ;str 22 decembrie nr 36 ; jud maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Case de marcat portabile
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30142200-8 - Case de marcat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
furnizare Case de marcat - 62 buc
Valoarea estimata fara TVA: 35, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garant.de part 700lei.Se va retine de catre AC in conditiile art.87 1)din HG 925/2006-Per. de valab. a garantiei: 60 de zile de la term limita pentru depunerea ofertelor- Forma de const. a garantiei de participare: -Instr. de garantare emis de o societate de asig.sau de o sc. bancara Scrisoare de garantie bancara, valabila pe cel putin 60 zile de la termenul lim. pentru dep. ofertelor, virament bancarsau - OP sau filacec cu conditia confirm. acestora de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor Cont RO 51 BRDE250SV06747052500 ? BRDBaia Mare.Dovada achit garant de part, va fi prezentata in cadrul sedintei de deschidere.Daca garant. de part. nu este prezentata cel maitarziu la desch. ofertelor, oferta va fi respinsa-inacceptabila.In caz de contestatie AC va retine din garant.un cuantum, conf art 278^1dinOUG34/2006. pentru echivalarea ofertei/garantiei de participare depusa in valuta se va utiliza cursul oficial BNR leu /valuta , valabil la unnumar de trei zileinainte de data limita de depunere a ofertelor
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI DE PRODUCTIE
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic( adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare laOf. Reg. Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor); - Completare formular INFORMATII GENERALE2.Declaratie privind eligibilitatea- in care operatorul economic declara ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute de art.180 din OUG nr.
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, - completare formular DELARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA3. ? Declaratie privind calitatea de participant la procedura in care operatorul economic declara in ce calitate participa si depune oferta sidaca face parte din grupuri sau retele de operatori economici.; - completare formular DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE
PARTICIPANT LA PROCEDURA4. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- in care operatorul economic declara ca nu se afla intr-una din situatiile prevazutede art 181 din OUG nr. 34/2006. - completare formular DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE LA SRT 1815.Certificate de atestare fiscala de la finante si primarie (bugetul de stat si bugetul local), care sa ateste indeplinirea obligatiilor exigibile deplata din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de
depunere a ofertelor , in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul; solicitate pentru ase vedea daca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile catre bugetele locale si cel de stat6. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea siMonitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. -
completare formular CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA7.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanecu functii de decizie in cadrul Directiei Silvice Maramures: Pavel Horj, Andreica Iacob, Tatar Claudia ;Cheta Vasile;Lesan Mihai; Podut Tiprean; Cosma Marcel; Birda Marcian
- completare formular DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN PREVEDERILE ART 69^1 1. Certificat constatator de la ORC pentru persoane juridice/fizice romane, iar pentru cele straine orice forma de inregistrare si autorizatia defunctionare.Solicitat pentru demonstrarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si comercale a operatorul economic;2. Persoane juridice/fizice straine-documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedereprofesional - prezentare de documente edificatoare in traducere legalizata care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant contabil
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
ofertantul va prezenta ultimul bilant contabil
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.-Prezentare formularului ?Lista principalelor livrari de produsesimilare in ultimii 3 ani
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13038/28.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.12.2013 12:00
Locul: sediul Directiei Silvice Maramures; loc Baia Mare; str 22 decembrie ; nr 36 ; jud Maramures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor sau imputernici ai acestora .
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
in cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis , in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 ind.2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Maramures
Adresa postala: str 22 decembrie nr 36, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430314, Romania, Tel. +40 262211963, Email: [email protected], Fax: +40 262211794
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.11.2013 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer