Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare imbracaminte de reprezentare, incaltaminte si genti sport


Anunt de participare numarul 73736/18.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
Adresa postala: Calea Victoriei, nr. 155, bl.D1, Tronson 5, etaj 3, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010073, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Dorneanu, Tel.021/3191600, In atentia: Director Mioara Micu, Email: [email protected], Fax: 021/3150490, Adresa internet (URL): www.cosr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie neguvernamentala
Activitate (activitati)
Altele: Sport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizareimbracaminte de reprezentare, incaltamintesi genti sport
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Complex Olimpic Sydney 2000, sat Izvorani, comuna Ciolpani, jude]ul Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cumpararea a 67 seturi de echipament sportiv, formate din: trening de prezentare, bluza impermeabila, tricou cu maneca lunga, tricou t-shirt, tricou polo piquet, sort, sosete, sapca, incaltaminte sport, geanta sport si rucsac, conform descrierii din Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18412100-1 - Treninguri (Rev.2)
18820000-3-Incaltaminte pentru sport (Rev.2)
18932000-1-Genti de sport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cumpararea a 67 seturi de echipament sportiv, formate din: trening de prezentare, bluza impermeabila, tricou cu maneca lunga, tricou t-shirt, tricou polo piquet, sort, sosete, sapca, incaltaminte sport, geanta sport si rucsac, conform descrierii din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 241, 323.86RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1. Garantie de participare: 4.500 lei, prin scrisoare de garantie bancara sau in numerar la casieria autoritatii contractante.2. Garantie de buna executie: 5% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alocatie de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitate
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/20063. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si catre administratia publica locala, in original sau copie legalizata;
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;5. Certificat de inregistrare, in copie6. Certificat constator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, in original sau copie legalizata7. Declaratie privind incadrarea ofertantului in categoria IMM-urilor (daca este cazul).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, 2. Experienta similara (recomandare de buna executie si contract similar)
3. Declaratie privind subcontractantii,
4. Autorizatie pentru livrarea produselor
5. Standarde de asigurarea calitatii: certificat ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.04.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.04.2009 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.04.2009 12:00
Locul: Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, Tronson 5, Et. 3, Sectorul 1, Bucuresti.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ofertantilor si ai altor institutii de drept public sau privat, numai pe baza de imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021-319.51.80, Fax: 021-319.51.83, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleosnr.6 , sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Fax: 021-310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman
Adresa postala: Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, Tronson 5, Etaj 3, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010073, Romania, Tel.021-319.16.00, Email: [email protected], Fax: 021-315.04.90, Adresa internet (URL): www.cosr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2009 10:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer