Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare material lemnos de esenta tare necesar distribuirii de ajutoare pentru incalzirea locuintelor de catre Primaria Municipiului Constanta


Anunt de participare numarul 133423/25.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 0241488157, Email: [email protected], Fax: +40 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritati locale
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizaremateriallemnosde esenta tare necesar distribuirii de ajutoarepentru incalzirea locuintelorde catrePrimaria Municipiului Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 4 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 4, 347, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Frecventa contractelor subsecvente: max 1.500 tone-aprilie 2012;max 3.000 tone- octombrie 2012;max 3.000 tone-octombrie 2013;max 3.000 tone-octombrie 2014;max-3.000 tone octombrie 2015.Valoarea estimata a celui mai mare cntract subsecvent -966000 lei; Nu s-au stabilit cantitati minime.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- luna aprilie 2012;
- luna octombrie 2012;
- luna octombrie 2013;
- luna octombrie 2014;
- luna octombrie 2015.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03413000-8 - Lemn de foc (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala sau domeniul (inclusiv, dupa caz, toate loturile si toate optiunile): Cantitatile de material lemnos ce vor fi achizitionate sunt urmatoarele:
-maxim 1.500 tone-distribuite catre populatie incepand cu luna aprilie 2012;
-maxim 3.000 tone-distribuite incepand cu luna octombrie 2012;
-maxim 3.000 tone-distribuite incepand cu luna octombrie 2013;
-maxim 3.000 tone-distribuite incepand cu luna octombrie 2014;
-maxim 3.000 tone-distribuite incepand cu luna octombrie 2015.
Cantitatile mentionate sunt cantitati maxime estimate, ce ar putea fi solicitate pe durata acordului cadru, nu reprezinta cantitati exacte ce vor putea fi achizitionate. Cantitatile pot fi mai mari, egale sau mai mici fata de cele estimate.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 347, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare-: 86.940 lei valabilapentru o perioada de 90 de zile de latermenul limita de primire a ofertelor;Modul de constituire a garantiei de participare: 1. Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul precizat mai sus, valabilpentru o perioada de 90 de zile de la data sedintei de deschidere a ofertelor.Prin depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta (extras de cont prin care se confirma efectuarea tranzactiei), pana la data deschiderii ofertelor (in contul IBAN RO29TREZ2315006XXX000443 deschis la Trezoreria Municipiului Constanta).Nota: Pentru confirmare se va prezenta ordinul de plata insotit de extrasul de cont, originale sau copii lizibile, semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea ?conform cu originalul?.Cod fiscal al autoritatii contractante: 4785631. Garantia de buna executie se va constitui pentru fiecare contract subsecvent acordului cadru.Valoareagarantiei de buna executie va fi in cuantum de 10% din pretul, fara TVA, al fiecarui contract subsecvent.Garantia de buna executie se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale. Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrulorganului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului subsecvent acordului cadru.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP NR. 314/2010, Completare si prezentare in original a formularului ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?;Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificaril si completarile ulterioare, Declaratia se va completa si prezenta ?olograf? si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie tinand cont de informatiile precizate in tabelul anexat acesteia; Se va prezenta atat de catre subcontractant cat si de catre Tertul sustinator;
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta in original Formularul A;Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta in original Formular B;Certificat fiscal de plata a datoriilor catre bugetul de stat consolidat si certificat de atestare fiscala de plata a datoriilor catre bugetul local din care sa reiasa situatia obligatiilor exigibile de plata scadente in luna anterioara celei in care se prezinta ofertele. Certificatele de atestare fiscala se vor prezenta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Cand se depune oferta comuna fiecare asociat va completa documentele solicitate.Daca ofertantul este sustinut tehnic si/sau profesional tertul sustinator va completa formularul A si Formularul B1. Persoane juridice / fizice romaneCertificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data limita de deschidere a ofertelor, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, respectiv producerea sau comercializarea produselor supuse procedurii de achizitie.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C.;Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Operatorul economic trebuie sa aiba in obiectul de activitate producerea sau comercializare produselor supuse procedurii de achizitie.
Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii.Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere legalizata - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoane juridice / fizice straineDocumente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii.Documentele constatatoare se vor prezenta in traducere legalizata ? in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul.?Cand se depune oferta comuna asociatii vor prezenta documentul solicitat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima de calificare: Prezentare cifra de afaceri medie anuala in ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010).
Cifra medie anuala va fi de cel putin: 1.900.000 lei, fara TVA.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Se va completa formularul C1;
CERINTA MINIMA1.Ofertantul va face dovada incheierii, in ultimii 3 ani, a unui contract, valoarea produselor furnizate in baza contractului (pana la data limita pentru depunerea ofertelor), sa fie de cel putin: 450.000 lei.
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
.Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se vor angaja ca in cazul in care vor fi desemnati castigatori, vor asigura, cu drept de proprietate sau drept de folosinta, pentru fiecare contract subsecvent, spatiu de depozitare a materialului lemnos situat in Municipiul Constanta
Standarde de asigurare a calitatii-Certificat ISO 9001 SAU ECHIVALENT
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.04.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2012 12:00
Locul: Primaria Municipiului Constanta bd Tomis nr 51, Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatori desemnati de UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Se poate depune contestatie in termen de10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala, Serviciul Juridic
Adresa postala: bd Tomis nr 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 9007215, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.02.2012 12:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer