Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare- Rechizite scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014


Anunt de participare numarul 145638/08.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau
Adresa postala: str. Oituz nr. 24, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Punct(e) de contact: Sotcan Theodora, Tel. +40 234571038, Email: [email protected], Fax: +40 234571038, Adresa internet (URL): http: //isj.bc.edu.ro/, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare- Rechizite scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Unitati scolare din judetul Bacau, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de rechizite scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014, conform caietului de sarcini, ambalate in 5 tipuri de pachete, conform ordinului MEN 42265/22.04.2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39162110-9 - Rechizite scolare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizarea de rechizite scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2013-2014, franco depozit beneficiar, la unitatile scolare prezentate in caietul de sarcini, in total 35.789 de pachete, impartite in 5 categorii de pachete, conform ordinului MEN 42265/22.04.2013
Valoarea estimata fara TVA: 978, 540RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 19.570, 00 Lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada precizata mai sus. Dovada constituirii garantiei de participare, va fi trimisa in original (in cazul unui instrument de garantare) sau copie (in cazul unui virament bancar) autoritatii contractante, astfel incat sa ajunga pana cel mai tarziu in data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, la adresa specificata a autoritatii contractante. Nota: garantia de participare se va retine ofertantului in cazul in care: (1)revoca oferta in perioada de valabilitate a acesteia; (2) fiind declarat castigatorul procedurii, refuza sa semneze contractul in termenul stabilit; (3) fiind declarat castigatorul procedurii, nu constituie garantia de buna executie a contractului; (4)contestatia depusa de ofertant a fost respinsa de CNSC ca fiind nefondata, conf. art. 278_1 si alin 2/art. 278_1 din OUG 34/2006-actualizata, (5) Pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constituie garantia de participare in valuta, moneda folosita pentru constituirea garantiei va fi euro iar cursul valutar folosit pentru echivalare leu/euro va fi cursul oficial BNR din data de 30 august 2013. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea contractului (fara TVA) si se poate constitui prin orice forma prevazuta de art. 90 din HG 925/2006-actualizata, agreata de ambele parti. In cazul in care se va opta pentru constituirea garantiei prin retineri succesive, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, iar retinerile se vor efectua in conformitate cu prevederile art. 90 alin (3) din HG 925/2006-actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse Bugetare, conform Ordinului MEN 42265/22.04.2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul A din Sectiunea Formulare - in original;
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiileprevazute la art.181 completata in conformitate cu Formularul B din Sectiunea Formulare. ? in original
3. Certificat de atestare fiscala privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat si catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice si Controlul Finantelor de Stat - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
4. Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale - eliberat de Primaria locala- in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"
5. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular C din sectiunea Formulare - in original.
6. Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69_1 din OUG 34/2006 si articolele 90 si 93 din Legea 161/2003, completata in conformitate cu Formularul D din sectiunea Formulare.
Persoane ce detinfunctii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
a) Prof. Theodora SOTCAN- Inspector Scolar General
b) Nicoleta Patriche ? DirectorEconomic
c) Ing. Maria Corocaescu ? comp. Tehnic-Investitiid) Jr. Liliana Bancila - Consilier juridic
7. Declara?ia privind calitatea de participant la procedura- formular E in sectiunea Formulare in original
Nota 1: Pentru a fi valabile, din certificatele constatatoare trebuie sa rezulte situatiaobligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depune oferta
Nota 2: Ofertantul are dreptul de a depune Declaratieinitialaprivind indeplinireacerintelor de calificare ? Formularul 4. In cazul in care opteaza pentru aceasta varianta, ofertantului ii revine obligatia de a prezenta certificatele/documentele, la solicitarea autoritatii contractante.
Nota 3: Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
Nota 4: Persoanele fizice sau juridice straine vor prezenta documentele echivalente celor solicitate la punctul 3 si 4 de mai sus, emise de autoritatile competente din statul de origine a ofertantului.
Nota 5. In cazul in care ofertantul a depus copii cu mentiunea "conform cu originalul" ale documenetelor de la pct. 3 si 4 din prezenta sectiune, Autoritatea cotractantaisi rezerva dreptul de a solicita, inainte de a lua orice decize referitoare la atribuirea contractului, originalele sau copii legalizate ale acestor documente. Neprezentarea acestora, in termenul solicitat, va clasifica oferta operatorului economic ca fiind inacceptabila (art. 36 alin (1) lit b) din HG 925/2006) Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie cu mentiunea "conform cu originalul", emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa reiasa ca ofertantul este autorizat sa furnizeze activitatile contractului. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca, in cazul in care documentul solicitat a fost prezentat in copie conform cu originalul, sa solcite, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea documentului de mai sus (certificatul constatator) in original sau copie legalizata.
Persoanele fizice sau juridice straine vor prezenta documentul echivalent celui solicitat mai sus, emis de autoritatea competenta din statul de origine a ofertantului.
Persoanele fizice sau juridice straine vor prezenta documentul echivalent celui solicitat mai sus, emis de autoritatea competenta din statul de origine a ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri. Media cifrei de afaceri globala din ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu 1.500.000 lei
Se vor prezenta copii dupa bilanturi contabile la data de 31.12.2010, 31.12.2011, si 31.12.2012 vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente care dovedeasca/sustine valoarea cifrei de afaceri.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) se va prezenta formularul F din sectiunea FORMULARE, completat si semnat de reprezentantul legal, in original. Din informatiile furnizate operatorii economici trebuie sa demonstreze ca cifra medie de afaceri globala, inregistrata in ultimii 3 ani este de cel putin 1.500.000 leiConversia in Euro se va face la Cursul : Anul 2010 - 1 Euro = 4, 2943 lei; Anul 2011 - 1 Euro = 4, 3215 Lei, Anul 2012 - 1 Euro = 4, 4506 Leib) copie conform cu originalul, semnata si stampilata de reprezentantul legal, cu mentiunea "conform cu originalul" dupa bilanturi contabile la data de 31.12.2010, 31.12.2011, si 31.12.2012 vizate si inregistrate de organele competente sau alte documente care dovedeasca/sus?ine valoarea cifrei de afaceri.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Se solicita:
a) Completarea ?Declaratiei privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani? si a unui formular-tabel, cuprinzand valori, perioade prestare, beneficiari/cantitati, dupa caz, in conformitate cu modelelor din capitolul Formulare.b) Demonstrarea experientei in furnizarea de produse similare, in cadrul unui contract, indiferent daca beneficiarul este o autoritate publica ori un clientul privat, care sa confirme furnizarea de produse similare obiectului prezentei proceduri in valoare de minim 978.540, 00 lei fara TVA.
2. Lista personalului tehnic de specialitate responsabil pentru executarea contractului.Prin cele prezentate, ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii unei echipe responsabile pentru executarea contractului
3. Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii.
4. Mostre cu produsele ofertate
5. Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;(Certificat de calitate sau Declaratie de conformitate si/sau certificat de producator)
6.Informatii privind asociatii
Ofertantul va avea implementat sistemul de management al calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent, in domeniul de activitate corespunzator obiectului contractului. Valabilitatea certificatului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) Se va completa si depune, in original, formularele G, G1 si G2 din sectiunea Formulare.b) Implicarea in derularea contractului care demonstreaza experienta similara va fi dovedita prin prezentarea unor certificate/documente de confirmare emise de catre beneficiari (autoritate contractanta sau client privat), care sa ateste furnizarea serviciilor. Aceste documente vor fi prezentate in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Aceste documente trebuie sa demonstreze ca valoarea produselor furnizate similare obiectului prezentei proceduri, in cadrul acelui contract, este de minim 978.540, 00 lei fara TVA. Conversia in Euro se va face la Cursul : Anul 2010 - 1 Euro = 4, 2943 lei; Anul 2011 - 1 Euro = 4, 3215 Lei, Anul 2012 - 1 Euro = 4, 4506 LeiCompletare : Lista personalului tehnic de specialitate responsabil pentru executarea contractului. Formular H1Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii ?Formular JSe vor prezenta cate 2 mostre pentru fiecare tip de pachet definit in caietul de sarcini. Mostrele vor fi marcate conform dispozitilor din caietul de sarciniCopie conform cu originalul la certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante;( Certificat de calitate sau Declaratie de conformitate si/sau certificat de producator)Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociatisi specializarea acestora ? Formular LAcord de asociere ? Formular L1 (daca este cazul)Ofertantul va prezenta Cerificatele emise de organisme independente care atesta implementarea standardelor de asigurare a calitatii, in domeniul de activitate aferent contractului, respectiv ISO 9001 sau echivalent, valabile la data data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic nu detine certificate privind asigurarea standardului de calitate, astfel cum este solicitat, acesta poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al managementului calitatii in domeniul corespunzator obiectului contractului. Documentele solicitate se vor prezenta in copie cu mentiunea "conform cu originalul".
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de furnizare (exprimata in zile)
30%
Descriere: Perioada de furnizare (exprimata in zile)
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul, exprimat in lei, fara accize si fara TVA; -Nu este impusa o limita inferioara a elementului pret. -Etapa finala de licitatie elctronica va fi programata in functie de momentul finalizarii evaluarii tuturor ofertelor inaintate. -Cu 2 zile inainte de inceperea etapei finale de licitatie electronica, operatorii economici vor fi informati atat de autoritatea contractanta cat si de operatorul SEAP referitor la calendarul desfasurarii etapei finale de licitatie electronica. -Etapa finala de licitatie electronica se va desfasura intr-o singura runda, ce va avea durata de o zi Sistemul electronic va pune la dispozitia ofertantilor ce au inaintat oferte admisibile, informatii suplimentare privind procesul de reofertate, imediat ce etapa finala de licitatie electronica va fi publicata.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.09.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.09.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: USD
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2013 12:00
Locul: La sediul ISJ, Bacau , str. Oituz nr. 24
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele imputernicite de ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire (fisierele anexate prezentului anunt de participare) operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic. Acest program se poate descarca gratuit de pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. In cazul in care operatorii economici intampina dificultati, ii rugam sa contacteze Autoritatea Contractanta pentru a primi instructiuni in acest sens. 2.In cazul in care, dupa finalizarea evaluarii ofertelor, doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256 indice 2 din OUG 34 / 2006: in termen de 10 zile incepand cu urmatoarea zi lucratoare dupa data luarii la cunostinta de actul pe care partea interesata il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Inspectoratul Scolar judetean Bacau
Adresa postala: Adresa postala: Str. Oituz, nr.24, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600266, Romania, Tel. +40 234571038, Email: [email protected], Fax: +40 234571038, Adresa internet (URL): http: //www.isjbacau.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 15:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer