Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE SI DISTRIBUTIE MERE IN CADRUL ,,PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI?


Anunt de participare numarul 147747/06.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETULIALOMITA
Adresa postala: PIATA REVOLUTIEI, NR. 1, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Punct(e) de contact: Centrul de Relatii cu Cetatenii, Tel. +40 243230200, In atentia: Maria DINU, Email: [email protected], Fax: +40 243232400, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARESI DISTRIBUTIE MERE IN CADRUL , ,PROGRAMULUI DE INCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE IN SCOLI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
unitatile scolare din Judetul Ialomita potrivit anexelor nr.1, nr.2, nr.3, ale caietului de sarcini
Codul NUTS: RO315 - Ialomita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizaresi distributie mere in cadrul , ,Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli? acordate gratuitelevilor din clasele pregatitoaresi dinclasele I-VIII dininvatamantul de stat, particular autorizat/acreditat si, respectiv, confesional, in anul scolar 2013 ? 2014, transportul, distributia si depozitarea acestora.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03222321-9 - Mere (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-conform documentatiei de atribuire ?23.673 buc. mere/zipentru toate zonele de contractare, conform anexelor la caietul de sarcini.
Cantitati pe loturi:
Lotul 1 - Zona nr.1 Slobozia: 9.180 buc. mere / zi;Lotul 2 - Zona nr.2 Urziceni: 7.583buc. mere / zi;Lotul 3 - Zona nr.3 Fetesti si Tandarei :6.910 buc. mere / zi;Valoare estimata pe loturi:
Lotul 1 - Zona nr.1 Slobozia: 226.287 lei, fara T.V.A.
Lotul 2 - Zona nr.2 Urziceni: 186.920, 95 lei, fara T.V.A.
Lotul 3 - Zona nr.3 Fetesti si Tandarei: 170.331, 5 lei, fara T.V.A.Moneda: Lei
Valoarea estimata fara TVA: 583, 539.45RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
85 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot1-4.525 lei Slobozia, Lot2- 3.738 lei Urziceni si Lot3-3.406 lei Fetesti-Tandarei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor(perioada va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, se va putea utiliza Formularul nr. 14 sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art.86 alin.(2)?(4)din H.G.nr.925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO 67TREZ 3915006xxx000121 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Slobozia. Nota: Ofertantului caruia C.N.S.C. ii va respinge contestatia formulata i se va retine potrivit art.278^1 alin.1)din O.U.G.34/2006, cu modificarile ?i completarileulterioare, o parte din garantia de participare, respectiv: Lot 1- 2.262, 87 leiSlobozia ;Lot 2 - 1.869, 20 lei Urziceni: Lot 3 - 1.703, 31 lei Fetesti si Tandarei.Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art.87 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile ulterioare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoareacontractului fara TVAsi se constituie conform art. 90 din HG 925/2006.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Garantia de buna executie se va restitui conform prevederilor art.92 din H.G. nr.925/2006, cu modificarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-bugetul propriu al judetului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
I. Art.180.1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din O.U.G.nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (formular nr.2) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general.Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
II. Art.181.2.1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 dinO.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal -formular nr.3 )Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat. Tertului sustinator se solicita neancadrarea in prevederile art.181 lit.a), c^1) si d).2.2 Certificatul fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale care sa ateste ca societatea ofertanta nu se inregistreaza cu debite la bugetul local.2.3 Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza caruia societatea are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul general consolidat.
Din certificatele solicitate la punctele 2.2. si 2.3, sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celeiin care este prevazut TERMENUL LIMITA de depunere a ofertelor
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, catre bugetul local si catre bugetul asigurarilor sociale, eliberate de autoritati din tara de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente). In cazul in care in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, nu se emit asemenea documente, ofertantul va prezenta in acest sens o declaratie pe proprie raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice, care are competente in acest sens.Nota: In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, se vor prezenta toate ordinele de plata doveditoare la zi a acestor esalonari.III. Declaratie , ,Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?(conform prevederi Ordin A.N.R.M.A.P. NR.314/2010)- formular nr. 5.Nota: Acest formularul trebuie prezentatde ofertant/candidat/candidatul asociat(dupa caz).
IV. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 ^1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareformular nr.6)
Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Presedinte: Vasile Silvian CIUPERCA;Vicepresedinte: Ioan MARTIN, Vicepresedinte: Stefan MUSOIU. Director: Cezar Gheorghe VALCAN. Comisia de evaluare a ofertelor are urmatoarea componenta: Presedinte cu drept de vot comisie de evaluare: Maria DINU; Membri: Adriana BUCOVEANU, Gheorghe SELARU, Marius HRISTESCU, Daniel BEREZNICOV; Membri de rezerva: Gratiela GURLEA, Mirela Genina PREDA.Consilierii judeteni: Dumitru Otilia, Nica Viorel, Vasile Mitu, Herea Gheorghe, Popescu Nicolae, Petre Gheorghe, Sonchereche Laurentiu, Condrut Ileana, Serbanescu Virgil Marian, Berbecel Vasile, Maftei Gica, Nunu Ion, Vasilache Aurel, Popescu Ionut, Dumitru Doina Elena, Miclea Dan, Purice Gheorghe, Sitaru Nicolae, Nica Ion, Andriescu Adrian, Urloiu Zenica, Barcari Rodica Luminita, Mihaila Stefan, Romeo Florea, Enescu Gheorghe, Galatchi Emil, Ionescu Ion, Mitrica Ion. Experti cooptati : Iulian DOBRE ? consilier? Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Ialomita, Mihai MOLDOVEANU - doctor? Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita Ialomita, Anca LACATUS- inginer? Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor IalomitaVirginia CIUBOTARU ? asistent principal igiena - Directia de SanatatePublica Ialomita, Camelia MAURER? expert achizitii? Inspectoratul Scolar al judetului Ialomita, Stefania ABAZA? comisar ? Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Ialomita. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane1. Modalitatea de indeplinire: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.Pentru persoanele juridice straine2. Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do);
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.3. Prezentarea documentului de inregistrare pentru siguranta alimentelor emis de directia judeteana/municipiul Bucurettisanitar veterinara pentru siguranta alimentelor (conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.Conditie de calificare: Cifra medie de afaceri globala in ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu: Lotul nr.1:452.574 leiLotul nr.2:373.841 lei
Lotul nr.3:340.663 leiDocumente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz sau orice alte documente echivalente.
Completare formular nr. 7.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind situatia economica si financiara poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.In situatia in care ofertantul se incadreaza in categoria I.M.M., pentru reducerea cu 50% a valorii cifrei de afaceri, aceasta trebuie sa prezinte o declaratie de incadrare in categoria I.M.M. In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria I.M.M. se va analiza cu privire la fiecare membru al asocierii.Nota : Persoana ce asigura sustinerea situatiei economic si financiare nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular nr. 7.Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 4
Informatii privind subcontractantii
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Dupa caz, completare formular nr.11
Cerinta nr.3Lista utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului ? Completare formular nr.9;Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
Conditie de calificare: Ofertantul dispune de mijloace de transport pe fiecare zona de contractare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Conditie de calificare:
Ofertantul dispune de cel putin un depozitalimentardotat cu instalatii adecvate pentru ambalarea si pastrarea fructelor .
Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit (e)inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca terttul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerintei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritatea sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Cerinta nr.2Declaratie privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant/candidat, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Completareformular nr.10Conditie de calificareOperatorul economic va face dovada ca dispune de resurse umane pentru transportul ?i distributia merelor la loca?iile prevazute in caietul de sarcini in conformitate cu graficul de livrare stabilit pe fiecare zona de contractare.Ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor agroalimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Ordinului nr.243/05.11.2012.
Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte se vor prezenta documente care confirma:
- instruirea personalului in domeniul igienei produselor agro-alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverinta).
Cerinta nr.1Lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca: Conditie de calificare :
Ofertantul/candidatul a livrat produse similare in valoarede cel putin:
Lotul 1 ? 226.287 lei;
Lotul 2 ? 186.920 lei;
Lotul 3 -170.331 lei.
Nivelul valoric impus livrarilor de produse se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.Completareformular nr. 8
Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei a pentru anul respectiv.
Conditie de calificare : Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001 un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza orice alte probe/dovezi prin care sa confirme asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Dupa caz, completare formular nr.11Completare formular nr.9Prezentarea de documente care sa demonstreze ca operatorul economic dispune de mijloace de transport adecvate, inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).Prezentarea de documente care sa demonstreze ca ofertantul dispune de depozit (e)inregistrate conform Ordinului nr. 111/2008, emis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor; (documente care confirma modul de dispunere a acestora - proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozitie si copia documentului de inregistrare la autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertei).Completareformular nr.10Completareformular nr. 8Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romanieipentru anul respectiv.Prezentare certificat emis de un organism independent in copie conform cu originalul, valabil la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat trebuie sa detina un astfel de certificat.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Pentru obtinerea unor preturi cat mai competitive, Judetul Ialomita opteaza pentru organizarea unei licitatii electronice, ca faza finala a procedurii licitatie deschisa (in conformitate cu prevederile art.5, alin.(3) din O.U.G. nr. 24 /2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli siart. 164 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).Numar runde1Durata rundei1 ziPoate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste oferta: DA;Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pret: DA;Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: DA;Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: NU;Se va utiliza pasul de licitare: NU;Pana la data deschiderii ofertelor, toti operatorii economici participanti la procedura vor intreprinde toate masurile necesare pentru inregistrarea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice(SEAP), la adresa: www.e-licitatie.ro.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.12.2013 16:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.12.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.12.2013 11:00
Locul: Sediul Consiliului Judetean Ialomita, Piata Revolutiei, nr.1, Slobozia
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, experti cooptati, reprezentantii imputerniciti in scris ai ofertantilor, reprezentantii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in S.E.A.P. operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: Daca dupa etapa de licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.2562 din OUG nr.34/2006cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
JUDETUL IALOMITA
Adresa postala: Piata Revolutiei, nr.1 Slobozia, jud. Ialomita, Localitatea: Slobozia, Cod postal: 920032, Romania, Tel. +40 243230200, Email: [email protected], Fax: +40 243233000, Adresa internet (URL): www.cicnet.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2013 13:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer