Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare: 10 buc. Autoturisme cu tractiune 4x4, prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013


Anunt de participare (utilitati) numarul 147906/13.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Finantari Interne, Tel. +40 241601110, Email: [email protected], Fax: +40 241619512, Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Compania Nationala ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA Constanta
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA, Camera 217, Tel. +40 241601138, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
companie national
Activitate (activitati)
- Activit??i portuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare: 10 buc. Autoturisme cu tractiune 4x4, prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Incinta Port Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare: 10 buc. Autoturisme cu tractiune 4x4 prin Programul de stimulare a innoirii parcului auto national 2013
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34113100-3 - Jeepuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
10 buc.(conform cerintelor specificate in Caietul de sarcini)
Valoarea estimata fara TVA: 646, 700RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a) Cuantumul garantiei de participare: 12.000 leib) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 45 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.c) Modalitatea de constituire a garantiei de participare va fi in conformitate cu prevederea art. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006, respectiv instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante sau virament bancar.In cazul in care garantia de participare se constituie printr-un instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, acesta trebuie sa prevada, pe langa cele stipulate in mod expres la art. 87 din H.G. nr.925/2006, republicata, si posibilitatea ca autoritatea contractanta sa retina suma prevazuta potrivit prevederilor art. 278(1, alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, republicata, ofertantului care a depus contestatie la C.N.S.C. impotriva procedurii de atribuire, contestatie ce a fost respinsa de acesta.In cazul in care garantia de participare se constituie prin virament bancar (ordin de plata) se vor utiliza urmatorul cont: RO83BRDE140SV06373001400 deschis la BRD Constanta.Nerespectarea obligatiei de a prezenta garantia de participare in forma solicitata mai sus atrage dupa sine respingerea ofertei conform prevederilor art.33 alin. (3), lit. B din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. a) cuantumul garantiei de buna executie: 5% din valoarea contractului, fara TVA;b) modul de constituire a garantiei de buna executie.Instrument de garantare, emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii; Cu tichete ?Rabla 2013? respectiv 1 tichet/autoturism achizitionat;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Prezentare declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180din OUG34/2006, conform Formularului III.2.1.a.1din documentatia de atribuire - Partea a IV a .
2. Prezentare Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG34/2006, conform Formularului III.2.1.a.2 din documentatia de atribuire -Partea a IV a., insotita de: - Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local.
- Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.
3. Prezentare Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69(1 din OUG34/2006, conform Formularului III.2.1.a.3din documentatia de atribuire - ParteaaIV a . Persoanele care detin functii de decizie in cadrul CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta: Director General ? Valeriu Nicolae Ionescu, Director General Adjunct Decebal Serban, Director Economic Daniela Serban, Director Infrastructura - Alexandru George Iorov, Director Coordonator Ciprian Hanganu, Sef Sucursala Vicentius Petrescu Sef Serviciu Juridic si Contencios ? Ghiulentan Encioiu, Sef Serviciul Dezvoltare Achizitii ? Mihaela Staetu, Sef Birou Achizitii Finantari Interne ? Aurelian Lita.
4. Prezentare Declaratie privind calitatea de participare la procedura, conform FormularuluiIII.2.1.a.4din documentatia de atribuire -Partea a IV a.5. Prezentare Declaratie - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Formularul III.2.1.a.5 din documentatia de atribuire -Partea aIV a.
Nota: Certificatele de atestare fiscala solicitate se vor prezenta pe formulare tip eliberate de autoritati competente din tara in care ofertantul este rezident si trebuie sa ateste ca nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi valabile vor fi prezentate in original/ in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin (4) din HG nr. 925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art. 9 alin(3) din Ordinul nr. 509/2011.
Ofertantul va fi exclus din procedura daca se afla in oricare situatie prevazuta la art. 181 din OUG34/2006.
Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 si. art.181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul.
Operatorii economici straini vor prezenta documente in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit Documente privind inregistrarea pentru persoane juridice/fizice romane? Prezentare Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunal cu date actualizate, din care sa rezulte: obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/ actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Pentru a fi valabile Documentele de inregistrare vor fi prezentate in original/ in copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
? Prezentare documente care dovedesc ca ofertantul beneficiaza de prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul), respectiv declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform OG nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2004.2. Documente privind inregistrarea pentru persoane juridice/fizice straine
? Prezentare documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta: Media cifrei de afaceri globale realizata pe ultimii 3 ani financiari incheiati (2012, 2011, 2010) sa fie cel putin egala cu 1.200.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare fisa de Informatii generale, conform FormularuluiIII.2.2.1 din documentatia de atribuire Parteaa IV a.
Prezentarea unui document prin care se confirma indeplinirea cerintei (de ex. Situatii financiare, e.t.c.
Conversia leu valuta se face prin raportare la cursul mediu BNRaferent fiecarui an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Livrarea/furnizare, in ultimii 3 ani, in baza unui contract de produse similare cu cele care fac obiectul achizitiei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare Lista principalelor livrari de produse conform Formularului III.2.3.1 din documentatia de atribuire Partea a IV a.Prezentarea unui document (parti relevante ale unui contract, proces verbal de receptie, etc) prin care se confirma livrarea de produse similare cu cele ofertate.
Ofertantul are dreptul sa furnizeze autoturisme in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2013;
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea unui document prin care va face dovada ca are dreptul sa furnizeze autoturisme in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2013, respectiv ca este validat de Comitetul de avizare al Autoritatii Fondului de Mediu (Ordinul Ministrului Mediului si al Padurilor nr. 772/31.01, 2012)
Ofertantul poate asigura service autorizat de producator in Judetul Constanta pe perioada garantiei;
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea listei cu unitatile de service dinjudetul Constanta
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
A.70
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.12.2013 12:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.12.2013 13:00
Locul: CN APM SA Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca pe primul loc se claseaza mai multe oferte care au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 256(2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania Nationala ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA Constanta, Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900900, Romania, Tel. +40 241601704, Fax: +40 241619512, Adresa internet (URL): www.portofconstantza.com
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.11.2013 10:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer