Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare 11 moristi hidrometrice si accesoriile aferente ( tije, sistem de glisare) ? LOTUL 1 si a 11 micromoristi si accesorii - LOTUL 2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
600.956 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. HYDROMET SERVICE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147136/30.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143945
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE
Adresa postala: Bucuresti, Str.Edgar Quinet nr.6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA CHELMU, Tel. +40 0748886506, Email: [email protected], Fax: +40 0213151297, Adresa internet (URL): www.rowater.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniului public al statului.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Furnizare 11 moristi hidrometrice si accesoriile aferente ( tije, sistem de glisare) ? LOTUL 1 si a 11 micromoristi si accesorii - LOTUL 2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Administratiile Bazinale de Apa, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare 11 moristi hidrometrice si accesoriile aferente ( tije, sistem de glisare) ? LOTUL 1 si 11 micromoristi si accesorii - LOTUL 2 (cod CPV 38421000-2) pentru desfasurarea activitatii de determinare a parametrilor hidrologici.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38421000-2 - Echipament de masurare a debitului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
600, 956RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15.372/13.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S199-343732din12.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 162 Denumirea: Furnizare 11 moristi hidrometrice si accesoriile aferente si 11 micromoristi si accesorii
V.1) Data atribuirii contractului 07.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. HYDROMET SERVICE S.R.L.
Adresa postala: Str.Vulcan Judetul, nr. 37, bloc 1C, ap. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 031428, Romania, Tel. +40 727332497, Email: [email protected], Fax: +40 318059343, Adresa internet (URL): http: //hydrometservice.com/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 688457.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 600956.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. In cadrul procesului de reofertare se va solicita prezentarea unei noi oferte financiare, castigatorul fiind desemnat cel care va oferi pretul cel mai scazut.Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor.? Participantii la sedinta de deschidere a ofertelor, vor prezenta in acest sens o delegatie scrisa din partea operatorului economic, prin care acesta din urma il angajeaza pe respectivul participant sa-l reprezinte in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor;? In cadrul sedintei de deschidere, nu va fi respinsa nici o oferta, cu exceptia celor care se incadreaza intr-una din urmatoarele situatii: a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in invitatia de participare/documentatia de atribuire;b) nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire.? Sedinta de deschidere se va finaliza printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de evaluare, (de expertii cooptati, dupa caz) si de reprezentantii operatorilor economici prezenti la sedinta, intocmit in concordanta cu continutul ANEXEI 1 din Ordinul Presedintelui ANRMAP NR.302/2011. Procesul-verbal va consemna modul de desfasurare a sedintei de deschidere, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor preliminare, elementele principale ale fiecarei oferte, consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte.Fiecare operator economic care si-a depus oferta, indiferent daca a fost sau nu prezent la sedinta de deschidere, va primi cate o copie a procesului - verbal.Nu va fi admisa la evaluare : a) oferta cu perioada de valabilitate mai mica decat decat cea precizata in prezenta documentatie de atribuire si/sau care este insotita de scrisoarea de garantie bancara de participare cu perioada de valabilitate mai mica decat cea a ofertei.b) Daca la deschiderea plicului se constata ca lipseste garantia de participare oferta va fi respinsa;c)Ofertadepusa de un ofertant care, in ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale.Modul de indeplinire a obligatiilor contractuale se dovedeste prin documentele constatatoare , conform Art.97 ind. 1 din H.G. nr. 925/2006
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ADMINISTRATIA NATIONALA " APELE ROMANE" - Biroul Juridic Contencios
Adresa postala: Str. Edgar Quinet, nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Tel. +40 213110146, Email: [email protected], Fax: +40 213122174, Adresa internet (URL): www.rowater.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2014 14:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer