Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare a 15 containere modulare


Anunt de participare numarul 118731/06.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate Sastipen
Adresa postala:  Bd. Alexandru Obregia nr. 37, bl. O1, sc. 1, ap. 1, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041732, Romania, Punct(e) de contact:  Daniel Radulescu, Tel. 0214560321, Email:  [email protected], Fax:  0214560321, Adresa internet (URL):  www.sastipen.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI DE SANATATE SASTIPEN
Adresa postala:  STR MIRCEA CEL BATRAN NR. 76, SECTOR 5, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  051112, Romania, Tel. 0756100930, In atentia:  D-nei. Kakac Mihaela Alice, Email:  [email protected], Fax:  021.456.03.21
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI DE SANATATE SASTIPEN
Adresa postala:  STR MIRCEA CEL BATRAN NR. 76, SECTOR 5. Documentatia de atribuire poate fi obtinuta, de catre orice operator economic prin accesul direct, neresctrictionat si deplin prin mijloace electronice, care poate fi accesata pe site-ul SEAP la adresa www.e-licitatie.ro., Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  051112, Romania, Tel. 0756100930, In atentia:  D-nei. Kakac Mihaela Alice, Email:  [email protected], Fax:  021.456.03.21
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CENTRUL ROMILOR PENTRU POLITICI DE SANATATE SASTIPEN
Adresa postala:  STR MIRCEA CEL BATRAN NR. 76, SECTOR 5, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  051112, Romania, Tel. 0756100930, In atentia:  D-nei. Kakac Mihaela Alice, Email:  [email protected], Fax:  021.456.03.21
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ONG
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare a 15 containere modulare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Neamt ? Comunele Valeni, Boghicea, Pipirig si RaucestiJudetul Galati ? Comunele Frumusita si Barcea
Judetul Vaslui ? Comunele Ivanesti si Puscasi
Judetul Botosani ? Comuna Cosula
Judetul Mures ? Comunele Danes, Mica, Sanpaul, BagaciuJudetul Bacau ? Comuna Manastirea Casin
Judetul Alba ? Comuna Jghiu
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare 15 containere modulare constand in transport, descarcare, amplasare, montare si pozitionare in Judetul Neamt ? Comunele Valeni, Boghicea, Pipirig si Raucesti, Judetul Galati ? Comunele Frumusita si Barcea, Judetul Vaslui ? Comunele Ivanesti si Puscasi, Judetul Botosani ? Comuna Cosula, Judetul Mures ? Comunele Danes, Mica, Sanpaul, Bagaciu, Judetul Bacau ? Comuna Manastirea Casin si Judetul Alba ? Comuna Jghiu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34221000-2 - Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
15 containere modulare
Valoarea estimata fara TVA: 646, 890RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare = 7000 lei, valabilitate 90 de zile de la data depunerii ofertelor. Garantia de buna executie = 5% din valoare contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din fonduri structurale europene nerambursabile ? FSE prin POSDRU/83/5.2/S/55695. Plata se va face cu OP in termen de maxim 30 de zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta urmatoarele: , ,Anexa nr. 1 - Declaratie privind situatia personala a operatorului economic? - Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica, Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozitele si taxele locale (copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul"), Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice (copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul"), Certificatul constatator (copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul"), emis de Oficiul Registrului Comertului si Certificat de inregistrare fiscala, eliberat de Oficiul Registrul Comertului, (copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul").
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta , ,Anexa nr. 3 - Informatii generale? pentru anii 2008, 2009 si 2010.
Se va prezenta bilantul contabil la 30.06.2010 sau 31.12.2010 vizat si inregistrat de autoritatile competente (copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul").
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, in copie lizibila semnata si stampilata pentru , ,conformitate cu originalul", tradus autorizat in limba romana si legalizat, conform prevederilor legale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta , ,Anexa nr. 4 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani? Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de livrare
30%
Descriere: Este prezentata in documentatia de atribuire
3.
Perioada de garantie acordata containerelor
20%
Descriere: Este prezentata in documentatia de atribuire
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementele ofertei care vor face obiectul licitatiei electronice sunt: pretul ofertei, termenul de livrare si garantia acordata containerelor.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.05.2011 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.05.2011 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.05.2011 13:00
Locul: Bucuresti, Str. Mircea cel Batran nr. 76, Sector 5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat din fonduri structurale europene nerambursabile ? FSE prin POSDRU/83/5.2/S/55695.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
VI.3) Alte informatii
Ofertantii nu au dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri: a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat. In acest sens se va completa: , ,Formularul nr. 2 - Declaratie privind calitatea de participant la procedura?. Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stravopoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Bucuresti - Sectia a VIII a de Contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040011, Romania, Tel. 021.319.51.76, Email:  [email protected], Fax:  021.319.51.76
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul Romilor pentru Politici de Sanatate Sastipen
Adresa postala:  Str. Mircea cel Batran nr. 76, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  051112, Romania, Tel. 021.456.03.21, Email:  [email protected], Fax:  021.456.03.21, Adresa internet (URL):  www.sastipen.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2011 13:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer