Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare accesorii de birou si hartie ? D.S. Botosani


Anunt de participare numarul 142967/08.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Botosani
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710103, Romania, Punct(e) de contact: Comp. achizitii, Tel. +40 231512882, In atentia: Iosub Titiana, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Botosani
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710103, Romania, Punct(e) de contact: Comp. achizitii, Tel. +40 231512882, In atentia: Iosub Titiana, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Botosani
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710103, Romania, Punct(e) de contact: Comp. achizitii, Tel. +40 231512882, In atentia: Iosub Titiana, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie nationala
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura si exploatari forestiere
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare accesorii de birou si hartie ? D.S. Botosani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul directiei silvice
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 839.11 si 110, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Anual. Valoarea estimata maxima (fara TVA) a celui mai mare contract subsecvent: 44402.19 lei
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare accesorii de birotica si hartie ? D.S. Botosani
Pe perioada acordului cadru se vor incheia contracte subsecvente cu operatorul economic castigator (ultimul contract fiind valabil pana la implinirea a 24 de luni de la semnarea acordului cadru), valorile estimate ale fiecaruia dintre acestea incadrandu-se in valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2)
30197630-1-Hartie pentru tiparit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile minime-maxime estimate care vor face obiectul: - Acordului cadruCantitatea si denumirea pentru fiecare produs de birotica se afla in caietul de sarcini, tabelul A.- Contractului subsecvent estimat a fi atribuit pe durata acordului cadruCantitatea si denumirea pentru fiecare produs de birotica se afla in caietul de sarcini, tabelul B.
Valoarea estimata fara TVA: intre 839.11 si 110, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 1200 lei.Perioada de valabilitate a garantiei: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire; - depunere numerar la casieria autoritatii contractante fie: ordin de plata cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor (cont in lei RO91RZBR0000060007677954 ? Raiffeisen Bank Botosani). Dovada achitarii garantiei de participare, va fi prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor. Data la care se va face echivalenta lei/alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile(cont in valuta RO71RZBR0000060012856077 - Raiffeisen Bank Botosani). In cazul in care reprezentantul operatorului economic nu participa la sedinta de deschidere, documentul susmentionat va fi introdus intr-un plic exterior.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale Directiei Silvice Botosani
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art.180 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica);i)Se va completa formularul: Declaratie privind eligibilitatea.Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006. (incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica); operatorii economici participanti la procedura in calitate de terti sustinatori nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 181 lit. a), c1) si d).Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa depuna formularele: Informatii generale, Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti si ofertanti asociati au obligatia sa prezinte: -certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.-certificat eliberat de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Cerinta nr. 3Operatorii economici participanti la procedura in calitate de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute de art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 .(incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica)i) Se va completa formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Persoane cu func?ie de decizie in cadrul Directiei Silvice Botosani: Sorin Corduneanu, Viorica Andronachi, Aprotosoaei Genoveva, Irmia Maria, Titiana Iosub, Savin Arsenie, Ipser Heinrich, Cardas Gabriel. Cerinta 1Ofertantul sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a presta serviciile solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.i) Se va atasa Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Se permite depunerea documentelor solicitate in cadrul acestei sectiuni inclusiv pentru certificatul constatator, in oricare din formulele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul".
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente obligatorii: 1. Se va completa formularul Cifra globala medie de afaceri. Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012 atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE: 2010:4, 2122 lei/euro 2011:4, 2349 lei/euro 2012:4, 4560 lei/euro .Nu se solicita un nivel minim pentru a fi calificat
2. Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice dintre ofertant si persoana respectiva. Pers. ce asigura sust. financiara va completa: Declaratie privind eligibilitatea, Declar. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din O.U.G.nr.34/2006 si Declar. privid neincadrarea in sit. prevazute la art.181 lit. a, c1, d din O.U.G.nr.34/2006. Cand un grup de op. econ. depune oferta comuna, sit. econ. si financ. se demonstr. prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul benef. de sust. financiara a unei/unor terte persoane, sit. economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute de lege.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente obligatorii: 1. Se va completa formularul Cifra medie de afaceri. Se va declara cifra de afaceri pe anii 2010, 2011 si 2012 atat in lei cat si in euro. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/euro comunicat de BCE: 2010:4, 2122 lei/euro 2011:4, 2349 lei/euro 2012:4, 4560 lei/euro. Nu se solicita un nivel minim pentru a fi calificatPers. ce asigura sust. financiara va completa: Declaratie privind eligibilitatea, Declar. privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69^1 din O.U.G.nr.34/2006 si Declar. privid neincadrarea in sit. prevazute la art.181 lit. a, c1, d din O.U.G.nr.34/2006. Cand un grup de op. econ. depune oferta comuna, sit. econ. si financ. se demonstr. prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul benef. de sust. financiara a unei/unor terte persoane, sit. economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute de lege.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Ofertantul are obligatia de a prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?.
Cerinta nr. 2 Ofertantul va prezenta mostre ale urmatoarelor produse: Biblioraft A4 PP70mm, Dosar carton simplu alb, Dosar carton plic alb, Dosar carton de incopciat 1/1 alb cu gheare, Dosar carton de incopciat 1/2 alb cu gheare, Mapa A4 plastic 15mm cu elastic, diverse culori, Mapa A4 plastic cu buton, confidential, Mapa plastic complexa A4, Dosar PP cu sina si perforatii, Clipboard simplu, Container de arhivare suprapozabil alb, Folie de protectie documente A4 deschidere simpla 100/set, Folie de protectie documente A5 100/set, Tava documente, Mapa de birou cu buzunar, Capsator, Perforator metalic, Calculator birou 16 digiti, Hartie pentru copiator, fax, imprimantaA4, Hartie pentru copiator, fax, imprimantaA3, Pix Schneider sau echivalent, Pix de unica folosinta, Pix cu gel, Marker permanent cu varf mediu, Marker permanent, Textmarker, Creion cu guma, Creion mecanic0, 7mm, Fluid corector 20ml aplicator pensula, Stilou corector, Lipici lichid creion. Mostrele vor fi transmise la sediul Directiei Silvice Botosani, str. Pacea, nr. 47, Botosani la Secretariat, parter, pana la data limita de depunere a ofertelor si vor fi restituite ofertantilor necastigatori dupa finalizarea procedurii de achizitie publica. Mostrele ofertantului castigator se pastreaza de autoritatea contractanta pentru verificarea produselor furnizate pe durata acordului cadru.Ofertantul va prezenta obligatoriu un catalog al produselor cuprinse in oferta tehnica
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul are obligatia de a prezenta formularul ?Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani?.Ofertantul va prezenta mostre ale urmatoarelor produse: Biblioraft A4 PP70mm, Dosar carton simplu alb, Dosar carton plic alb, Dosar carton de incopciat 1/1 alb cu gheare, Dosar carton de incopciat 1/2 alb cu gheare, Mapa A4 plastic 15mm cu elastic, diverse culori, Mapa A4 plastic cu buton, confidential, Mapa plastic complexa A4, Dosar PP cu sina si perforatii, Clipboard simplu, Container de arhivare suprapozabil alb, Folie de protectie documente A4 deschidere simpla 100/set, Folie de protectie documente A5 100/set, Tava documente, Mapa de birou cu buzunar, Capsator, Perforator metalic, Calculator birou 16 digiti, Hartie pentru copiator, fax, imprimantaA4, Hartie pentru copiator, fax, imprimantaA3, Pix Schneider sau echivalent, Pix de unica folosinta, Pix cu gel, Marker permanent cu varf mediu, Marker permanent, Textmarker, Creion cu guma, Creion mecanic0, 7mm, Fluid corector 20ml aplicator pensula, Stilou corector, Lipici lichid creion. Mostrele vor fi transmise la sediul Directiei Silvice Botosani, str. Pacea, nr. 47, Botosani, parter, pana la data limita de depunere a ofertelor si vor fi restituite ofertantilor necastigatori dupa finalizarea procedurii de achizitie publica. Mostrele ofertantului castigator se pastreaza de autoritatea contractanta pentru verificarea produselor furnizate pe durata acordului cadru.Ofertantul va prezenta obligatoriu un catalog al produselor cuprinse in oferta tehnica
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.04.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.04.2013 10:00
Locul: sediul Directiei Silvice Botosani, loc. Botosani, str. Pacea, nr. 47, telefon +40 231512882
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
administratori sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Departajarea ofertelor clasate la egalitate pe primul loc: In aceasta situatie ofertantilor li se va solicita o noua propunere finnciara in plic inchis, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. Eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi transmise autoritatii contractante insotite de justificari pana la data limita de depunere a ofertelor.Informatii despre subcontractanti - Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor. Cerinta obligatorie: i)Se va completa formularul: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. ii)Se va completa de catre fiecare subcontractant formularele: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Informatii generale, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 iii)In cazul in care ofertantul nu apeleaza la subcontractanti pentru indeplinirea contractului, formularul se completeaza cu ?NU ESTE CAZUL?.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator de un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Botosani, comp. juridic
Adresa postala: str. Pacea, nr. 47, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710113, Romania, Tel. +40 231512882, Email: [email protected], Fax: +40 231512882
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2013 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer