Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare "Ambarcatiuni Fluviale de Patrulare si Control"


Anunt de participare numarul 148943/21.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Adresa postala: Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Punct(e) de contact: NEATA CAMELIA, Tel. +40 212082525, In atentia: Directia de Logistica, Email: [email protected], Fax: +40 213174965, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare "Ambarcatiuni Fluviale de Patrulare si Control"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: I.P.J. Tulcea ? oras Tulcea, str.Spitalului nr.2
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia unui «Ambarcatiuni Fluviale de Patrulare si Control»
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34511100-3 - Nave maritime de patrulare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
«Ambarcatiune Fluviala de Patrulare si Control» - 2 complete
Valoarea estimata fara TVA: 626, 365.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare :12.527, 00 leiPerioada de valabilitate a garantiei de participare :60zile de la data limita de primire a ofertelor.Mod de constituire a garantiei de participare : Garantia de participare se poate constitui in oricare din formele prevazute la art. 86 din H.G.R. nr. 925/2006, mai putin fila CEC sau numerar la casieria autoritatii contractante.Pentru garantia de participare constituita in alta valuta, data de referinta a echivalentei va fi cursul stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelorCont I.G.P.R. garantii : RO57TREZ7005005XXX000205 deschis la A.T.C.P.M.B.Cod fiscal :4453144Cuantumul garantiei ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006, astfel :4.406, 36 lei Cuantumul garantiei de buna executie :10% din pretul, fara T.V.A., al contractului atribuit.Modalitatea de constituire : Conform prevederilor art. 90din H.G.R. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea este asigurata in baza proiectului ?Promovarea conceptului de politie de proximitate in zonele rurale, cu accent pe comunitatile de romi si alte comunitati defavorizate?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta 1 : Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta :
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010 ? pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 1 din Sectiunea III?in original.
2. Cerinta 2 : Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.69^1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare :
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea III?in original.
Nota : In cazul in care, exista un asociat, subcontractant si tert sustinator, documentele solicitate la cerinta 2, vor fi prezentate si de acesta.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in legatura cu prezenta procedura de achizitie publica : inspector general al Politiei Romane-chestor sef de politie TOBA PETRE; adjunct inspector general ? chestor principal de politie PARVU DUMITRU, director Directia Financiara ? comisar sef TUICU CARMEN, director Directia Juridica-comisar sef de politie ROSAN CALIN, director Directia de Logistica-comisar sef de politie GHEORGHE DUMITRU, sef serviciu Achizitii Publice -comisar de politie DRAGNEA MARIUS, persoana responsabila procedura ? subcomisar de politie NEATA CAMELIA, director Directia de Ordine Publica ? chestor de politie JIANU DUMITRU, director Directia Comunicatii si Tehnologia Informatiei- subcomisar DANILA MIHAI, sef serviciu Tehnic. ? comisar sef de politie RUSU MARCEL.3. Cerinta 3 : Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare :
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea III?in original.Nota : In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Obs. :1. Neincadrarea in prev. art.180 din OUG 34/2006 constituie obligatie tertul sustinator daca exista.4. Cerinta 4 : Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare :
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare?se va completa Formularul nr. 4 din Sectiunea III?in original.Nota : In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Obs. :1. Neincadrarea in prev. art.181 din OUG 34/2006 constituie obligatie pentru ofertanti si asociati.2. Neincadrarea in prev. art.181 lit. a), c) 1 si d) din OUG 34/2006 constituie obligatie si pentru tert sustinator.5.Cerinta 5: Depunerea unui certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat (ANAF), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in oricare din formele ? original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Precizare : in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/20066.Cerinta 6: Depunerea unui certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor, in oricare din formele ? original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Precizare : in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006 1. Pentru persoane juridice romane :
Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original / copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa reiasa ca obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Nota: Ofertantul isi va asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in acest document trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor.2. Pentru persoane fizice/juridice straine
Documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica/juridica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident (documentele vor fi prezentate in original sau in copie conform cu originalul, insotite de traducere legalizata in limba romana)
Traducerea in limba romana trebuie sa fie realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Furnizorul trebuie sa aiba implementat sistemul de management al calitatii ISO 9001:2000 sau superioare sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Aceasta cerinta se impune pentru ca autoritatea contractanta sa se asigure ca ofertantul are posibilitatea livrarii sistemului ofertat la nivelul de calitate solicitat, fara a aduce prejudicii intereselor acesteia si au drept scop demonstrarea potentialului tehnic si organizatoric al fiecarui operator economic ce urmeaza a participa la aceasta procedura
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Obiectul LE: pretul unitar fara TVA/lot. Nu exista limite de imbunatatire a ofertei (prin diminuare). Nr.runde LE: 1(una). Durata runda LE: 1(una)zi(24 ore).Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor in cursul LE sunt: ?ofertantii pot vedea cea mai buna oferta?.LE va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de catre SEAP la adresa de posta electronica (e-mail) inreg in sistem ca adresa de contact. In vederea participarii la LE op. ec. trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la adresa: http: //www.elicitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1.001.534
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.03.2014 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.03.2014 13:00
Locul: IGPR-Directia de Logistica, Str.Mihai Voda nr.6, sect 5, Bucuresti, tel.021.208.25.25 interior 26173
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect THE IMPLEMENTATION OF THE SWISS ? ROMANIAN COOPERATION PROGRAMME TO REDUCE ECONOMIC AND SOCIAL DISPARITIES WITHIN THE ENLARGED EUROPEAN UNION - ?Promovarea conceptului de politie de proximitate in zonele rurale, cu accent pe comunitatile de romi si alte comunitati defavorizate
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Alte finantari (-)
VI.3) Alte informatii
In cazul in care dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica vor exista preturi egale, pentru ofertele clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza noi propuneri financiare care se vor depune in plic inchis la sediul autoritatii contractante.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia de Logistica
Adresa postala: str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Tel. +40 212082525-26173, Email: [email protected], Fax: +40 213174965, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2014 13:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer