Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare aparatura medicala in cadrul proiectului Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente de specialitate a cabinetelor ce functioneaza in localitatea Uricani, aferente ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Lupeni


Anunt de participare numarul 131550/15.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria orasului Uricani
Adresa postala: str. 1 Mai, nr. 6, Localitatea: Uricani, Cod postal: 336100, Romania, Punct(e) de contact: Alenka Maria Gal, Tel. 0254511101, 0254511121, In atentia: Comp. Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: 0254511127, Adresa internet (URL): www.orasuluricani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare aparatura medicala in cadrul proiectului Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente de specialitate a cabinetelor ce functioneaza in localitatea Uricani, aferente ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Lupeni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Orasul Uricani, jud. Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare aparatura medicala in cadrul proiectului Modernizarea, reabilitarea si dotarea cu echipamente de specialitate a cabinetelor ce functioneaza in localitatea Uricani, aferente ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Lupeni
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatie tehnica, publicata gratuit in SEAP, site www.e-licitatie.ro
Valoarea estimata fara TVA: 2, 216, 560.08RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare 44.330 lei, cu decl. IMM 22.165 lei, Garantie buna executie 5 % din pretul contractului fara TVA, mod de constituire: in conformitate cu art.90 din HG nr.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene - Program Operational Regional si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Decl. privind eligibilitatea, Cazier judiciar pentru persoane juridice/fizice valabil la data depunerii ofertelor, in original sau in copie lizibila cu mentiunea ?cf. cu originalul?, cu semnatura si stampila operatorului economic., Decl. privind neincadrarea in prevederile articolului 181 din OUG 34/2006, Certificatul pentru participare cu oferta independenta cf Ordin nr 314/2010, Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, Certificat de atestare fiscala, Cazier fiscal, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica conform prevederilor legale din tara rezidenta a ofertantului precum si un Certificat de rezidenta Fiscala (evidenta dublei impuneri).Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art.69'1 din OUG nr.34/2006
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Inform. generale, Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani, respectiv2008, 2009, 2010.Bilanturile contabile pentru anii 2008, 2009, 2010. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus ? in limba romana.
Pentru persoanele juridice straine, se solicita documente contabile care atesta veniturile si cheltuielile pentru anii 2008, 2009, 2010, inregistrate la autoritatea competenta din tara respectiva, prezentate in traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri pe ultimii 3 ani egala cu 4.400.000 Lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii ref. la personalul de specialitate, Experienta similara va fi dovedita prin prezentarea a cel putin 1 contract de valoarea egala sau mai mare cu valoarea estimata a achizitiei , contractele avand ca obiect livrarea de echipamente medicale , aceste contracte sa fie pe ultimii 3 ani, Contractul enumerat trebuie sa fie insotit de: Recomandare in original sau copie legalizata, ori in copie lizibila cu mentiunea ?cf. cu originalul?, cu semnatura si stampila operatorului economic.;Copia contractelor de furnizare incheiate cu alte autoritati contractante / clienti, aferente experientei semnate si stampilate conform cu originalul, Procesul verbal de predare primire pentru aparatele livrate in cadrul acestor contracte, in copie conform cu originalul, SR EN ISO 9001/2008, sau echivalent pentru gama de produse solicitate, Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru import, comercializare si depozitare dispozitive medicale, Aviz de functionare pentru activitatea de service, Certificat de inregistrare dispozitive medicale emis de Ministerul Sanatatii pentru dispozitivele fabricate de producatori romani, marcaj CE sau declaratie de conformitate din partea producatorului
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
minim 5 persoane responsabile cu instruirea personalului medical si personalului tehnic + CV-uri
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.01.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.01.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.01.2012 11:00
Locul: Primaria orasului Uricani, Str. 1 Mai, nr. 6, jud. Hunedoata
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice persoana autorizata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Regional, axa 3.1
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau dupa caz instanta judecatoreasca competenta
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.11.2011 11:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer