Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare aparatura medicala in cadrul proiectului "Modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Orastie"


Anunt de participare numarul 143916/25.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria Municipiului Orastie
Adresa postala: P-ta Aurel Vlaicu, Nr.3, Localitatea: Orastie, Cod postal: 335700, Romania, Punct(e) de contact: IONELA FIRIDON, Tel. +40 766143903, Email: [email protected], Fax: +40 254242560, Adresa internet (URL): www.orastie.info.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare aparatura medicala in cadrul proiectului "Modernizarea si echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Municipal Orastie"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: judetul Hunedoara, municipiul Orastie, Str.Pricazului nr.16, cod. 335700
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare, instalarea si punerea in functiune a aparaturii medicala in cadrul proiectului ?Modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Orastie?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33111000-1 - Aparate de radiologie (Rev.2)
33158200-4-Aparate de electroterapie (Rev.2)
33166000-1-Aparate si instrumente pentru dermatologie (Rev.2)
33168000-5-Aparate de endoscopie si de endochirurgie (Rev.2)
33169000-2-Instrumente chirurgicale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Furnizare de aparatura medicala: LOT 1: Aparate radiologice ? 1 Aparat RX digital cu imprimare imagine, 1 Unitate mobila radiologie pentru documentare interventionala in blocul operator cu afisare pe monitor.
LOT 2: Aparate imagistica ? 1 Ecograf doppler color 2D/3D/4D, 1 Ecograf digital 3D cu aplicatii abdominale, urologice, musculoscheletoase si vasculare, 1 doppler vascular portabil, 1 Ecograf Doppler color 2D/3D/4D, 1 Cardioscop digital.
LOT 3: Alte aparate medicale: 1 colonofibroscop, 1 naso-faringo-laringo-fibroscop, 1 camera video endoscopica, 2 electrocardiografe, 1 cardiotopograf (monitor fetal), 1 monitorfunctii vitale pentru copii, 1 monitor functii vitale pentru adulti, 1 spirometru, 1 oscilometru, 2 defibrilatoare, 1 bisturiu electric, 1 lampa scialitica, 1 trusa instrumentar chirurgie, 1 aspirator medical, 1 aparat incalzit lichide perfuzabile, 1 audiometru clinic cu accesorii obligatorii, 1 aparat lumina intens pulsata (IPL), 1 dermatoscop cu foto adaptor, 1 lampa wood, 1 electrocauter, 1 auto / kerato / refractometru electronic, 1 tonometru noncontact, 1 biomicroscop, 1 aparat complex electroterapie, 1 aparat complex electroterapie +vacuum, 1 aparat terapie laser, 1 aparat cu ultrasunete, 1 aparat electroterapie profesional, 1 aparat electroterapie, 1 laser, 1 aparat oxigenoterapie, 1 aparat pentru determinarea hemoglobinei glicozialte, 1 analizor automat de biochimie, 1 set baterii teste psihologice.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 208, 204RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Lot 1 ? 16.700, 00 Ron, Lot 2 ? 11.900, 00 Ron, Lot 3 ? 15.400, 00 Ron const. cf. art.86 din HG 925/2006.Perioada de valab.: egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor). Mod de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire, conf. Formular nr. 15.-prin depunerea unui ordin de plata / fila CEC cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor (cont: RO79TREZ3705006XXX000043, deschis la Trezoreria Orastie), CF 4634515Forma de constituire a garantiei de participare aleasa va fi transmisa in original la sediul A.C. pana la data si ora limita de deschidere a ofertelor mentionate in invitatia de participare. Garantia de participare a ofertantului castigator se returneaza in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie. Garantia de participare, constituita de ofertan?ii a caror oferte nu au fost declarate castigatoare, se returneaza imediat dupa semnarea contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la expirarea perioadei de valab. a ofertei.Nota;IMM-urile beneficiaza de reducere de 50% la garantia de participare, cf. Legii nr.346/2004.Grupul format exclusiv din operatori economici in categoria IMM, persoane juridice romane ori straine care depun oferta comuna, beneficiaza de aceeasi reducere a garantiei de participare.Ofertele neinsotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse.Se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia ca nefondatat de catre CNSC suma calculata cf. prev. art. 278 indice1 din OUG nr.34/2006.Curs valutar pentru situatiile in care ofertantii doresc sa constituie garantia de participare in valuta: curs BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor In cuantum de 10% din pretul contractului, exclusiv TVA, conform art. 90 din HG 925/2006 (50% pt. IMM cf. Legii nr.346/2004). Se va constitui: - fieprintr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.- fie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (ofertantul castigator are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la Trezorerie iar suma initiala care se depune nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului).Ofertantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie.Restituirea garantiei de buna executie se va efectua conform prevederilor HG nr. 925/2006, art. 92, alin. (1). Garantia de buna executie a contractului trebuie constituita in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului de catre ambele parti, sub sanctiunea rezilierii acestuia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
a.POR Axa prioritara 3 ? Imbunat. Infrastruct.soc., Dom.major de interventie 3.1 ? ?Reabilitarea /moderniz./ echiparea infrastr. Serv. de sanatate?;b.Bug.National;c.Bug.Local al Mun.Orastie.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA IN DISPOZITIILE art.180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 1.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertei din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.Persoanele care asigura sus?inerea financiara si/sau capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art.180 din OUG nr.34/2006.2. DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND NEINCADRAREA IN DISPOZITIILE art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu Formularul 2.Incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, da dreptul autoritatii contractante sa excluda ofertantul respectiv din procedura de atribuire a contractului.3. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre BUGETUL LOCAL - din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertei (conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal) in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".Cerintele sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu.4. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale Bugetului General Consolidat Al Statului, eliberat de Administratia Finantelor Publice - din care sa rezulte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertei (conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal) - in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul".Cerintele sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu.Ofertantii din a caror certificate depuse rezulta ca nu si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local si bugetul general consolidat, vor fi exclusi din procedura de achizitie.Pentru persoane juridice strainePrezentarea oricarui document edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine a ofertantului sau in tara in care acesta este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar.Toate certificatele/documentele de mai sus trebuie sa fie prezentate in original, copie legalizata sau copie conform cu originalul si trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea acestor oferte din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau a capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile de neincadrare in situatiile prevazute la art.181 lit.a, lit.c 1 si lit.d din OUG nr.34/2006.5.Declaratie privind calitatea de participant: Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila: a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept: - asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau- care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.Cerinta obligatorie: 5.1. DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA - Formular 3.5.2. Se solicita completarea CERTIFICATULUI DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010 privind punderea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, Formular 4.5.3. DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIA PREVAZUTA LA art.69^1 din Ordonanta nr. 34/2006 - Formular 5.Persoanele care detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Ovidiu Laurentiu Balan ? Primar, Doru Popa ? Viceprimar, Iordan Teodor ? secretar; Radu Hosu ? Director Tehnic, Lucia Jorza ? director economic, Calin Costoiu ? consilier juridic, Carmen Silion? economist, Ionela Firidon ? consilier.Persoanele care aproba bugetul autoritatii contractante necesar finantarii contractelor de achizitie publica ? membrii Consilului Local: Ardelean Dana Alina, Bulz Dionisie, Calinescu Cristian Mihai, Ciora Adrian Sergiu, Dumitru Maria Angela, Ileasa Talida Daniela, Maris Daniela Letitia, Mercurean Liviu Sebastian, Muntean Alexandru, Neamtu Sergiu Daniel, Pasca Ioan, Petre Radu Onut, Pindarelu Nicolae, Ploesteanu Flaviu Horia Vasile, Popa Dorin Ioan, Rosu Mircea Ovidiu, Sangeorzan Octavian, Todea Cornel Nicolae, Tamba Alin Adam.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.Persoanele care asigura sustinerea financiara si/sau a capacitatea tehnico-profesionala vor depune obligatoriu declaratiile prevazute la art. 69^1 din Ordonanta nr. 34/2006.La elaborarea ofertei se va avea in vedere ca fiecare subcontractor sa nu se afle in situatii de conflict de interese astfel cum este reglementat de art 69^1 din Ordonanta nr. 34/2006Pentru persoane juridice/fizice straine
Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie livizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Ofertantul trebuie sa fie autorizati sa presteze activita?i de natura celor solicitate in caietul de sarcini.Cerinta obligatorie: Prezentarea de documente doveditoare: - Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii.Informatiile minimale ce trebuie cuprinse in certificatul constatator sunt:
- informatii de identificare legale (denumire, sediu social, cod unic de inregistrare);
- reprezentantii legali;
- domenii de activitate (activitatea principala si activitatile secundare);
- sedii si/sau activitati autorizate ? conform art. 15 din Legea nr. 359/2004;
- fapte aflate sub incidenta art. 21 lit. e) ? h) din Legea nr. 26/1990.
Certificatul constatator trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei.
- Persoane juridice/fizice straine: Cerinta obligatorie prezentarea oricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente a tarii respective. Documentele trebuie prezentate in traducere autorizata in limba romana.Nota:
a. Toate documentele de calificare emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana.
b. Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de catre eventualii subcontractanti si/sau de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori;
c.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
d.Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului castigator depunerea documentului in original/copie legalizata, daca s-a prezentat initial in copie conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentare Informatii generale-privind cifra de afaceri anuala globala din cel mult ultimii 3 ani.
Note:
-Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre operatorul economic si persoana respectiva. Operatorul economic care beneficiaza de sustinerea situatiei economice si financiare trebuie sa dovedeasca aceasta, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm, incheiat in forma autentica, semnat de catre persoana care il sustine, prin care aceasta confirma punerea la dispozitie a resurselor financiare invocate.
-Daca un grup de operatori economici depune o oferta sau o candidatura comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor cumulate ale tuturor membrilor grupului.-Eventualilor subcontractanti nu li se impune indeplinirea cerintelor de calificare privind capacitatea economico-financiara.Media cifrei de afaceri globale a ofertantului (operator economic sau membrii asocierii de operatori economici impreuna) pe ultimii trei ani trebuie sa fie minim de:
?1.600.000, 00 lei, Lot 1 ? aparate radiologice;?1.000.000, 00 lei, Lot 2 ? aparate imagistica;
?1.400.000, 00 lei, Lot 3 ? alte aparate medicale.
Ultimii 3 ani sunt: 2010, 2011, 2012. Cursul de schimb mediu de referinta aferent fiecarui an in parte este cursul mediu anual al BNR: 2010:1 euro = 4, 2099 lei
2011:1 euro = 4, 2379 lei
2012:1 euro = 4, 4650 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 6
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani (continand valori, perioade, beneficiari) pentru maxim 3 contracte.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea a cel putin unui certificat/ document emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar/ proces-verbal de receptie sau a unor certificate/ documente/procese-verbale de receptie prin care sa confirme livrarea de produse a caror valoare sa fie de minim: ?800.000, 00 lei, Lot 1 ? aparate radiologice;?500.000, 00 lei, Lot 2 ? aparate imagistica;
?700.000, 00 lei, Lot 3 ? alte aparate medicale.Valoarea va fi considerata prin cumul.Pentru calculul echivalen?ei, in cazul operatorilor straini, se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte: (www.bnr.ro)
2010:1 euro = 4, 2099 lei
2011:1 euro = 4, 2379 lei
2012:1 euro = 4, 4650 leiCertificatele / documentele / procesele-verbale de receptie trebuie sa fie datate, semnate in clar sifara prescurtari si trebuie sa contina informatii privind obiectul contractului, durata acestuia si pretul platit. Se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Informatii referitoare la personalul de conducere.
Informatii privind asociatii
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile.Intelegereatrebuie sa stipuleze de asemenea ca toti asociatii din Asociatie/Consortiu sunt obligati sa ramana in Asociatie/Consortiu pe intreaga durata de executie a contractului.
Acorduri de asociere (daca este cazul), conform art.44 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Informatii privind subcontractantii
Deoarece contractul de furnizare cuprinde si ocomponenta de instalare si punere in functiune ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul de subcontractare si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.Se va prezenta o declaratie privind subcontractantul /subcontractantii, partile din contract pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora.Nota:
Este interzisa schimbarea subcontractantilor desemnati in oferta pe parcursul derularii contractelor, cu exceptia unor situatii deosebite, bine motivate si numai cu acordul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau propunerii financiare initiale (art. 96, alin. 1 si 2 din H.G. nr. 925/2006).
LOT 1 ? echipamente radiologice au urmatoarele cerinte specifice: Echipamentele trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata in Romania si sa prezinte urmatoarele documente:
Autorizatie de securitate radiologica, emisa de CNCAN sau echivalent (conf. Legii 111/1996 cu modificarile si completarile ulterioare)
Autorizatie de furnizare pentru produsul respectiv, emisa de CNCAN sau echivalent (conf. Legii 111/1996 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului 181/2006 al presedintelui CNCAN)
Informatii privind asigurarea calitatii.Ofertantul/ofertantul asociat trebuie sa dovedeasca ca are implementat si mentine, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile specifice obiectului contractului.Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul 7Formular 9Formularul 12Formular 11Autorizatie de securitate radiologica; Autorizatie de furnizare pentru produsul respectiv.Certificat SR EN ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.06.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.07.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2013 12:00
Locul: Sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL2007-2013, Axa prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.1 ? ?Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?., proiect cu titlul: ?Modernizarea si echiparea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Municipal Orastie ", cod SMIS - 11608
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
1. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura. Autoritatea contractanta poate solicita direct emitentilor documentelor depuse de ofertant, veridicitatea si valabilitatea acestora.2. Documentele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, conform Ordin 509/2011.3. In cazul in care pe primul loc sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari ca si clarificare depunerea de noi propuneri financiare.4. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste o solicitare in acest sens din partea autoritatii contractante, in termenul precizat in solicitare dar nu mai putin de 3 zile lucratoare de la data transmiterii, in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (4) - (6) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al AC considerat nelegal, conf.prev.art.256^2, din OUG 34/2006. Privitor la continutul DA, data luarii la cunostinta este data publicarii doc. in SEAP.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Orastie (Primaria Municipiului Orastie)
Adresa postala: Piata Aurel Vlaicu, nr.3, ,Localitatea: Orastie, Cod postal: 335700, Romania, Tel. +40 254247931 /+40 254241513, Email: [email protected], Fax: +40 254242560, Adresa internet (URL): www.orastie.info.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2013 13:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer