Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare articole de imbracaminte sport si genti sport pentru competitie si antrenament, cu destinatie competitia sportiva Cupa liceelor 2010


Anunt de participare numarul 94164/11.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comitetul Olimpic si Sportiv Roman
Adresa postala: Calea Victoriei, nr. 155, bl.D1, Tronson 5, etaj 3, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010073, Romania, Punct(e) de contact: Liliana Dorneanu, Tel.021/3101198, In atentia: Director Mioara Micu, Email: [email protected], Fax: 021/3150490, Adresa internet (URL): www.cosr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organizatie neguvernamentala
Activitate (activitati)
Altele: Sport
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare articole de imbracaminte sport si genti sport pentru competitie si antrenament, cu destinatie competitia sportiva Cupa liceelor 2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Complex Olimpic Sydney 2000, sat Izvorani, comuna Ciolpani, jude]ul Ilfov
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cumpararea de articole de imbracaminte sport si genti sport pentru competitie si antrenament, avand ca destinatie competitia sportiva Cupa liceelor 2010, conform descrierilor si caracteristicilor tehnice din Caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18412100-1 - Treninguri (Rev.2)
18233000-1-Sorturi (Rev.2)
18331000-8-Tricouri (Rev.2)
18932000-1-Genti de sport (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cumpararea de articole de imbracaminte sport si genti sport pentru competitie si antrenament, avand ca destinatie competitia sportiva Cupa liceelor 2010, conform descrierilor si caracteristicilor tehnice din Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 509, 600RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
3 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
1. Garantie de participare: 10.000 lei2. Garantie de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alocatie de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitate
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/20063. Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat si catre administratia publica locala, in original sau copie legalizata;
4. Certificat de cazier fiscal, in original sau copie legalizata;
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura;6. Certificat de inregistrare, in copie7. Certificat constator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala, in original sau copie legalizata8. Declaratie privind incadrarea ofertantului in categoria IMM-urilor (daca este cazul).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Fisa de informatii generale
2. Bilantul contabil pentru anul 2008
3. Cifra medie de afaceri pentru anii 2007, 2008, 2009,
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, 2. Experienta similara (recomandare si contract similar)
3. Certificat de calitate, certificat de garantie si origine si declaratie de conformitate a produselor
4. Declaratie privind subcontractantii,
5. Autorizatie pentru livrarea produselor
6. Standarde de asigurarea calitatii: certificat ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.03.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.03.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.03.2010 14:00
Locul: Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, Tronson 5, Et. 3, Sectorul 1, Bucuresti.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, reprezentantii ofertantilor si ai altor institutii de drept public sau privat, numai pe baza de imputernicire.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleosnr.6 , sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021-310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021-319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021-319.51.83, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul juridic al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman
Adresa postala: Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, Tronson 5, Etaj 3, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010073, Romania, Tel.021-319.16.00, Email: [email protected], Fax: 021-315.04.90, Adresa internet (URL): www.cosr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2010 14:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer