Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare autogunoiere compatoare, pubele, containere si saci plastici pentru deseuri menajere si deseuri colectate selectiv in cadrul proiectului ,,Gestionarea selectiva a deseurilor din microregiunea Ciucul de Jos


Anunt de participare numarul 26003/01.08.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SANSIMION
Adresa postala: SANSIMION NR 210, Localitatea: Sansimion, Cod postal: 537285, Romania, Punct(e) de contact: GABOR CSATO, Tel.0266334603, Email: [email protected], Fax: 0266310388, Adresa internet (URL): www.primariasinsimion.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare autogunoiere compatoare, pubele, containere si saci plastici pentru deseuri menajere si deseuri colectate selectiv in cadrul proiectului , ,Gestionarea selectiva a deseurilor din microregiunea Ciucul de Jos
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La adresa autoritatii contractante
Comuna Sansimion
Jud. Harghita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul cuprinde achizitionarea echipamentelor si autoutilitailor necesare pentru realizarea proiectului , ,Gestionarea selectiva a deseurilor din microregiunea Ciucul de Jos derulat de catre Comuna Sansimion finantat din Programul Phare CES 2003 Linia de buget: RO-2003/005-551.05.03.03.04, Schema de invetitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor. Cofinantarea este asigurata de catre autoritatea contractanta si de partenerii sai.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
25223300-3 - Containere din plastic pentru deseuri (Rev.1)
25221100-7-Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.1)
28213600-4-Containere pe roti (Rev.1)
29221511-9-Autoincarcatoare cu furca (Rev.1)
34144511-3-Vehicule de colectare a deseurilor menajere (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot nr.1
2 buc. de vehicole tip autocompactor cu capacitate de stocare suprastructura: 10 m3, greutate proprie: max. 10000 kg
1. buc. vehicol tip autocompactor cu capacitate de stocare suprastructura 9 m3, max. greutate proprie max. 8000 kg.
Lot Nr.2:
Pubela pentru colectarea deseurilor 120 litri: 6 230 buc
Pubela pentru colectarea deseurilor 80 litri: 3 261 buc
Container pentru colectare deseuri reciclabile 1 100 litri: 218 buc., volum stocare 1100 L, capac plat, posibilitate de incuiere, capacitate de stocare deseuri min. 400 kg, containere cu capacitate de 660 litri 178 bucati.
Saci plastici de 100 L pentru precolectare la sursa 74536 bucati.
Lot nr.3:
Un motostivuitor pentru incarcare si descarcare marfa.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 575, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garant.de part.: 2000 RON-lotul nr.1;2000 RON-lotul nr.2;1000 RON-lotul nr.3;Pentru doua sau mai multe loturi nu se cumuleaza, este 2000 RON;Garant.de buna exec.: 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare din Programul Phare CES 2003 Linia de buget: RO-2003/005-551.05.03.03.04, surse proprii, plata avans si plata la max. 15 zile de la emiterea facturii finale.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociatie legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul sa nu se afle in situatiile prevazute la art.180 si 181 din HG nr.925/2006 modificata;Cerinte obligatorii pentru persoane juridice din Romania: Certificat unic de inregistrare (copie)
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Cerinta obligatorii pentru persoane juridice din strainitate
Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind cifra de afaceriSolvabilitate patrimoniala(capital propriu/total pasiv x 100)Lichiditate generala
(Active circulante/datorii curente x 100)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Niveluri specifice minime necesare: Bilant contabil pentru anul 2006Cerinta minima : completare formular anexaNivel minim impus: Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani :100.000 RON in cazul in care se depune oferta pentru lotul 3.1, 000, 000 RON in cazul in care se depune oferte pentru lotul nr. 1 sau nr.2. In cazul in care se depun cumulat oferte pentru 2 sau 3 loturi cifra de afaceri trebuie sa fie cel putin 1, 000, 000 RON.Cerinta minima: nivelul minim impus: 30%(solvabilitate)Cerinta minima: nivelul minim impus: 100%(lichiditate)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lista principalelor livrari in ultimii 3aniSe solicita completarea unui formular anexa cuprinzand valori, perioade livrare, beneficiari / cantitati/.Completarea unui formular model anexat si prezentarea de CV-uri pentru persoanele cheie in indeplinirea contractului , calificari ale personalului se recomanda prezenta unei specialist care poata sa instruiasca soferii si angajatii care vor lucra pe autovehicolele de colectare deseuri
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
Criterii
Pondere
1.
pretul
90%
Descriere:
2.
durata de livrare a bunurilor cumparate
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.09.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.09.2007 16:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza unei imputerniciri emise de ofertant
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR.Stravopoleus nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Harghita
Adresa postala: str. Gheorghe Doja nr.6, Localitatea: Miercurea Ciuc, Cod postal: 530132, Romania, Tel.0266/310145, Fax: 0266/310145
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante (astfel cum este definit la art.255 alin 4 din OUG 34/2006)pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Secretariatul Primariei din Comuna Sansimion
Adresa postala: Str. Principala nr. 210, Localitatea: Sansimion, Cod postal: 537285, Romania, Tel.0266334603, Email: [email protected], Fax: 0266310388, Adresa internet (URL): www.primariasinsimion.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2007 14:03
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer