Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare autoplatforma transport busteni cu macara si remorca


Anunt de participare numarul 146119/29.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Caras-Severin
Adresa postala: Str. Petru Maior, Nr. 69 A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Productie, Biroul Investitii, Tel. +40 255216533, In atentia: Mocanu Radu, Campan Dan, Fax: +40 255222645
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Documentatia de atribuire este atasata invitatiei de participare si este disponibila pe siteul www.e-licitatie.ro
Adresa postala: Str Petru maior, Nr 69 A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Investitie, Birou Productie, Tel. +40 255216533, In atentia: Mocanu Radu, Campan Dan, Fax: +40 255222645
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Caras-Severin, la secretariatul unitatii
Adresa postala: Str Petru Maior, Nr 69 A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Punct(e) de contact: Secretariatul unitatii, Tel. +40 255216533, In atentia: Manciu Florica, Mocanu Radu, Email: [email protected], Fax: +40 255222645
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare autoplatforma transport busteni cu macara si remorca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Directia Silvica Caras-Severin, Str. Petru Maior, Nr. 69 A, Loc. Resita, Jud. Caras-Severin
Codul NUTS: RO422 - Caras-Severin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia consta in furnizarea unei autoplatforme de transport busteni dotata cu remorca si cu macara, in conformitate cu prevederile cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34134100-6 - Camioane cu platforma (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
O autoplatforma de transport busteni cu macara si remorca, conform descrierii din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 190, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 3500 euro si se constituie, conform art. 86 alin. (1) din H.G. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin virament bancar in contul deschis la BRD-RESITA cod IBAN RO88BRDE110SV01383761100 sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Cuantumul garantiei de participare se va calcula functie de cursul de referinta al BNR leu/alta valuta la data de 09.08.2013. Pentru IMM-uri garantia de paticipare poate fi constituita in cuantum de 50% din valoarea garantiei de participare. In acest caz dovada constituirii garantiei de participare va fi insotita de Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM(facand dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea 346/2004 prezentata in original, la vedere. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea DIRECTIEI SILVICE CARAS-SEVERIN. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (90 zile)de la termenul limita de primire a ofertelor, cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autoritatii contractante. 5% din valoarea de atribuire a contractului (fara TVA) . Garantia de buna executie se constituie de ofertantul castigator pentru intreaga perioada de derulare a contractului ( conf. art. 89 din OUG 34/2006); Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de furnizare (conf. art. 90 alin.3 din OUG 34/2006): retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale ; Contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. In acest cont se va depune de catre contractant 0.5 % din pretul contractului (fara TVA). *Contractul se va semna dupa ce furnizorul va face dovada deschiderii contului si a virarii sumei de 0, 5% din valoarea totala a contractului(fara TVA)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 (incadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contratului de achizitie publica).Documente obligatorii: - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, Cerinta nr.2 Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 (incadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contratului de achizitie publica).Documente obligatorii: - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, - Certificat de atestare fiscala care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, - Certificat de taxe si impozite locale care sa ateste ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau echivalent, scadente in luna anterioara celeli in care se depun ofertele.Cerinta nr. 3 Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiileprevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 (incadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contratului de achizitie publica). Persoanele de decizie definite conform O.U.G. nr. 34/2006: in cadrul DIRECTIEI SILVICE CARAS-SEVERIN: : Stanescu Stefan, Rotariu Stejarel, Monica Musa, Mocanu Radu, Dan Campan, Zaberca Nicoleta.Documente obligatorii: - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006.Cerinta nr. 4 Operatorii economici participanti la procedura au obligatia sa participe la procedura in concordanta cu regulile de concurenta.Documente obligatorii: - Certificat de participare la procedura cu oferta independenta.Cerinta nr. 5 Autoritatea contractanta are obligatia sa se asigura ca ofertantii nu sunt in situatiile prevazute de art. 46 din O.U.G. nr 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documente obligatorii: - Declaratie privind calitatea de participant la procedura, - Informatii generale. Cerinta nr. 1 Ofertantul are obligatia sa fie legal inregistrat si sa aiba dreptul de a executa contractul descris prin prezenta documentatie. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Documente obligatorii: - Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Datele prevazute in certificat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita a depunerii) produse similare in valoare de minim 190000 euro. Documente obligatorii: - Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani, - Fisa de informatii privind experienta similara, - Certificate/documente de buna executie emise beneficiarii lucrarilor. Certificatele/documentele vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Pentru calcului echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta nr.1 Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita a depunerii) produse similare in valoare de minim 190000 euro. Documente obligatorii: - Lista principalelor livrari in ultimii 3 ani, - Fisa de informatii privind experienta similara, - Certificate/documente de buna executie emise beneficiarii lucrarilor. Certificatele/documentele vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Pentru calcului echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.10.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.10.2013 10:00
Locul: Sediul Directiei Silvice Caras-Severin, Str. Petru Maior, Nr. 69 A, loc. Resita, Jud Caras-Severin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Caras-Severin-Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. petru Maior, Nr. 69 A, Localitatea: Resita, Cod postal: 320100, Romania, Tel. +40 255216533, Fax: +40 255222645
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.08.2013 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer