Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare autosasiu cu suprastructura de incarcare tip hooklift pentru prescontainere 20 mc si macara pentru recipienti tip clopot si Prescontainere 20 mc


Anunt de participare numarul 84309/13.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SALUBRIS S.A. Iasi
Adresa postala: Soseaua Nationala 43, Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700273, Romania, Punct(e) de contact: Oana Radu, Tel.0232-276244, Email: [email protected], Fax: 0232-266463, Adresa internet (URL): http: //www.salubris.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare autosasiu cu suprastructura de incarcare tip hooklift pentru prescontainere 20 mc si macara pentru recipienti tip clopot si Prescontainere 20 mc
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Iasi, SC Salubris SA, str. Aurel Vlaicu, nr. 76
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autosasiu cu suprastructura de incarcare tip hooklift pentru prescontainere 20 mc si macara pentru recipienti tip clopot si Prescontainere 20 mc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34139200-2 - Sasiuri carosate (Rev.2)
34221000-2-Containere mobile cu utilizare speciala (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOTUL 1 Autosasiu cu suprastructura de incarcare tip hooklift pentru prescontainere 20 mc si macara pentru recipienti tip clopot = 1 BUC
LOTUL 2 Prescontainere 20 mc = 2 BUC
Valoarea estimata fara TVA: 846, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
365 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
LOTUL 1 - GARANTIA DE PARTICIPARE = 9.225 LEILOTUL 2 - GARANTIA DE PARTICIPARE = 3.465 LEIGARANTIA DE BUNA EXECUTIE =7% DIN VALOAREA FARA TVA A CONTRACTULUI
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
MODALITATE DE FINANTARE- fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE/SUBCONTRACTANTI, CONFORM ART. 44 SI 45 DIN OUG NR. 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind eligibilitatea (formularul B1)
- Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale
- certificatul de inregistrare- certificatul emis de Oficiul Registrului comertului de pe langa Camera de comert si industrie nationala sau teritoriala
- Pentru persoane juridice/ fizice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ ofertantul este rezident.
- Formularul B2 informatii generale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Bilantul contabil la 31.06.2009, vizat si inregistrat de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratia pe propria raspundere privind numarul de angajati, inclusiv specificatii cu privire la personalul existent in domeniul asigurarii controlului calitatii
- Lista ce cuprinde subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare; in cazul in care nu exista subcontractanti se va prezenta o declaratie in acest sens.
- Autorizare pentru livrarea produselor de la importator si/sau producator si/sau furnizor formularul B3 atat pentru sasiu cat si pentru prescontainere
- Dovada certificarii sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 atat pentru producatorul sasiului cat si pentru producatorul prescontainerelor- Dovada certificarii sistemului de management al mediului conform ISO 14001 atat pentru producatorul sasiului cat si pentru producatorul prescontainerelor- Dovada certificarii sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 pentru furnizor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2009 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 24.11.2009
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.09.2009 10:00
Locul: Iasi, SC Salubris SA, sos. Nationala, nr. 43
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL IASI
Adresa postala: STR. ANASTASIE PANU, NR. 25 BIS, Localitatea: IASI, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-260600, Email: [email protected], Fax: 0232-255907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: SALUBRIS SA, SOS. NATIONALA, NR. 43, Localitatea: IASI, Cod postal: 700273, Romania, Tel.0232-276244, Email: [email protected], Fax: 0232-266463
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2009 07:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer