Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Autovehicule


Anunt de participare (utilitati) numarul 146106/27.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Levente Papai, Tel. +40 264430050, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264430886, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional licentiat clasa 1
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare Autovehicule
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 15 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 318, 900 si 563, 300EUR
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Semestrial.Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de78.000 euro - lotul I, 50.000 euro - lotul II, 108.500 euro - lotul III, 115.500 euro - lotul IV, 87.800 euro - lotul V.Achizitorul isi rezerva dreptulde a incheia contracte subsecvente in functie de necesitate . Cantitatile minime si maxime estimate sunt cele precizate in caietul de sarcini
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va achizitiona autovehiculele a caror caracteristici tehnice sunt mentionate in caietul de sarcini. Acestea se vor utiliza de catre Compania de Apa Somes S.A. in activitatea pe care o desfasoara ca operator regional al sistemului de apa si canalizare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34100000-8 - Autovehicule (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform precizarilor din caietul de sarcini(cap.V).
Valoarea estimata fara TVA: intre 318, 900 si 563, 300EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 2% din valoarea estimata a fiecarui lot (conform anexei B). Garantia de participare poate fi constituita si in lei.Echivalenta in lei a valorii exprimata in euro se va determina corespunzator cursului stabilit de BNR la data a publicarii anuntului de participare in SEAP. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: a)virament bancar, ordin de plata, semnat de banca in favoarea S.C. COMPANIA DE APA SOMES S.A. in contul IBAN RO28 RNCB 0106 0007 6744 0001 deschis la BCR filiala Cluj-Napoca; b)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in conformitate cu Formularul nr.15. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul garantiei de participare, cu conditia demonstrarii ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), prezentand in acest sens , ,Declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, ,(Formularul nr.3). Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse.Restituirea garantiei de participare se face dupa incheierea acodului-cadru, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertelor. Dupa primirea comunicarii rezultatului procedurii ofertantii a caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare in conditiile precizate de art.88, alin.(4)din H.G.nr.925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului subsecvent fara TVA lei. Garantia de buna executie poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: - Scrisoare de garantie de buna executie, intocmita in conformitate cu modelul din Formularul nr. 16. - Deschiderea de catre ofertantul castigator a unui cont de garantii, la dispozitia autoritatii contractante, contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Constituirea garantiei de buna executie este obligatorie doar pentru ofertantul castigator si se va constitui in termen de 5 zile de la semnarea contractului.Garantia de buna executie constituita de ofertantii incadrati conform legii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii va fi admisa in cuantum de 50% fata de suma fixa solicitata. Restituirea garantiei de buna executie se va face in termen de 14 zile de la data data receptiei produselor, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra acesteia. Ofertantul trebuie sa isi exprime acordul cu privire la modul de constituire a garantiei de buna executie printr-o declaratie anexata la formularul de oferta (Formular nr. 19), in acest sens.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratia privind calitatea de participant la procedura - Formularul nr.4.b)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in art.180 din O.U.G. nr.34/2006 - Formularul nr.5.
c)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in art.181 din O.U.G. nr.34/2006 - Formularul nr.6.d)Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - Formular nr.7.
e)Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatul fiscal se va prezenta numai pentru punctul de lucru/sediul implicat in derularea contractului.
f)Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale)din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Certificatul fiscal se va prezenta numai pentru punctul de lucru/sediul implicat in derularea contractului.
g)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in art. 69^1 din O.U.G nr. 34/2006 - Formularul nr.8.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Dorin Ciataras, Rodica Filip, Calin Nemtu, Doina Ivan, Maria Calatan, Sarmasan Septimiu, Leopold Carol, Adrian Fodor.
Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci fiecare operator trebuie sa prezinte si sa indeplineasca cerintele mentionate la punctul III.2.1.a). Certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci fiecare asociat va demonstra ca indeplineste cerintele pentru partea de contract pe care o realizeaza.Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru conformitate, prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 10 Informatii generale din care sa reiasamedia cifrei de afaceri globala din ultimii 3 ani.Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu anual leu/valuta comunicat de B.N.R., pentru anul de referinta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta:
- Formularul nr.10 -Informatii generale, completat, semnat si stampilat de ofertant.
- Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu anual leu/valuta comunicat de B.N.R., pentru anul de referinta.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va face dovada ca a indeplinit in ultimiitrei ani contracte de furnizare similare cu cele aferente loturilor pentru care se depune oferta.
Ofertantul va prezenta Formularul nr.11 Declaratia privind lista principalelor
livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani care sa contina valori,
perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea de documente/contracte emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Daca un grup de operatori depun oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Ofertantul va prezenta Formularul nr.9 - Acord de asociere.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta:
- Formularul nr.11 Declaratia privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani completata cu datele solicitate; certificate/documente in vederea demonstrarii experientei similare.- Formularul nr.9 - Acordul de asociere.
Ofertantul va face dovada detineri unui atelier service autorizat, sau a unui contract de colaborare, prin care va asigura service-ul in perioada de garantie pentru autovehiculele ofertate. Ofertantul va prezenta Autorizatia de functionare atelier service sau Angajament de colaborare cu un atelier service autorizar RAR amplasat in jud. Cluj. Daca ofertantul va fi declarat castigator si acesta asigura serviceul in baza unui contract de colaborare i se va solicita prezentarea contractului de colaborare in copie legalizata si Autorizatia tehnica emisa de RAR in temeiul OG nr. 82/2000.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta:
- Autorizatie de functionare atelier.
- Contract de colaborare/Angajament (daca este cazul).
Documente/certificate emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent pe domeniul care face obiectul contractului, conform prevederilor art.193 din O.U.G.34/2006.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va fi indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea certificatului/documentului, probe sau dovezi careconfirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii
(conform art. 193 din OUG 34/2006).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Garantie
30%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a)elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total al ofertei exprimat in euro fara TVA.b)eventualele limite a valorilor pana la care elementele prevazute la lit. a) pot fi imbunatatite, astfel cum rezulta acestea din specificatiile care definesc obiectul contractului: Nu este cazul.c)informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta si pozitia in clasament.d)Informatii relevante privind procesul LE: AC va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic.AC are obligatia de a invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi.Invitatia se transmite electronic simultan tuturor ofertantilor respectivi si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice.e)conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze;Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1.LE va incepe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.Durata rundei: o zi.Calendarul de desfasurare va fi comunicat in invitatia de participare.f)informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitati concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la LE, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online in SEAP(www.e-licitatie.ro), in calitate de ofertanti si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
AP-97-2013-SS
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: EUR
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2013 11:00
Locul: Sediul S.C. Compania de Apa Somes S.A., et. 1, cam .3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali sau delegatii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Dosarul cu acordul-cadru si contractul-subsecvent va contine acordul-cadru si contractul-subsecvent insusit de ofertant, cu precizarea fara amendamente/cu amendamente (caz in care vor formula amendamentele considerate necesare la acordul cadru sau/si contractul subsecvent). Daca exista amendamente, acestea se depun o data cu oferta, iar in procesul de evaluare devin incidente prevederile art. 36 alin.(2) din HG nr. 925/2006.2. In situatia in care se constata oferte cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au obtinut punctajul cel mai mare o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care acordul-cadru de furnizare se va incheia cu ofertantul a carui punctaj rezultat prin aplicarea algoritmului de calcul este mai mare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la Art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Compania de Apa Somes S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel. +40 264591444, Email: [email protected], Fax: +40 264430886
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.08.2013 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer