Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare buldoexcavatoare


Anunt de participare (utilitati) numarul 141944/13.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Apa Somes S.A.
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Punct(e) de contact: Septimiu Sarmasan, Tel. +40 264430050, In atentia: ing. Maria Calatan, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 264430886, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Furnizare buldoexcavatoare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj-Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Da
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 1 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 361, 592 si 4, 062, 828RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Semestrial.Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 1.313.308lei - lotul I, 674.212 lei - lotul II, 1.365.981 lei - lotul III, 709.327 - lotul IV.Achizitorul isi rezerva dreptul de a incheia contracte subsecvente in functie de necesitate . Cantitatea estimata este de: lotul I min1 buc-max 4 buc, lotul II min1 buc-max 2 buc, lotul III min1 buc-max 4 buc, lotul IV min1 buc-max 2 buc
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Autoritatea contractanta va achizitiona buldoexcavatoare a caror caracteristici tehnice sunt mentionate in caietul de sarcini. Acestea se vor utiliza de catre Compania de Apa Somes S.A. in activitatea pe care o desfasoara ca operator regional al sistemului de apa si canalizare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43262000-7 - Utilaje excavatoare (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform precizarilor din caietul de sarcini(cap.V)
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 361, 592 si 4, 062, 828RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: lotul I - 26.000 lei, lotul 2 - 13.000 lei, lotul 3 - 27.000 lei, lotul 4 - 14.000 lei, echivalenta in euro calculata la cursul de schimb BNR din data de15.01.2013, respectiv 1 euro = 4, 3894 lei este de : lotul 1 - 5.923, 36 euro, lotul 2 - 2.961, 68 euro, lotul 3 - 6.151, 18 euro, lotul 4 - 3.189, 50 euro. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi 60 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: a)virament bancar, ordin de plata, semnat de banca in favoarea S.C. COMPANIA DE APA SOMES S.A. in contul IBAN RO28 RNCB 0106 0007 6744 0001 deschis la BCR filiala Cluj-Napoca; b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in conformitate cu Formularul nr.19. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% din cuantumul garantiei de participare, cu conditia demonstrarii ca se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), prezentand in acest sens , ,Declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, ,(Formularul nr.3). Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse.Restituirea garantiei de participare se face dupa incheierea acordului cadru, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertelor. Dupa primirea comunicarii rezultatului procedurii ofertantii a caror oferte au fost declarate necastigatoare au dreptul de a obtine eliberarea garantiei de participare in conditiile precizate de art.88, alin.(4)din H.G.nr.925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul contractului fara TVA lei. Garantia de buna executie poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: - Scrisoare de garantie de buna executie, intocmita in conformitate cu modelul din Formularul nr. 20. - Deschiderea de catre ofertantul castigator a unui cont de garantii, la dispozitia autoritatii contractante, contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Constituirea garantiei de buna executie este obligatorie doar pentru ofertantul castigator si se va constitui in termen de 5 zile de la semnarea contractului. Restituirea garantiei de buna executie se va face in termen de 14 zile de la data intocmirii procesului verbal de receptie, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra acesteia. Ofertantul trebuie sa isi exprime acordul cu privire la modul de constituire a garantiei de buna executie printr-o declaratie anexata la formularul de oferta (Formular nr. 20.1), in acest sens.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a)Declaratia privind calitatea de participant la procedura - Formularul nr.4b)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in art.180 din O.U.G. nr.34/2006 - Formularul nr.5.
c)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in art.181 din O.U.G. nr.34/2006 - Formularul nr.6.d)Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - Formular nr.7.
e)Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificatul fiscal se va prezenta numai pentru punctul de lucru/sediul implicat in derularea contractului.
f)Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale)din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Certificatul fiscal se va prezenta numai pentru punctul de lucru/sediul implicat in derularea contractului.
g)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in art. 69^1 din O.U.G nr. 34/2006 - Formularul nr.8.Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Dorin Ciataras, Rodica Filip, Calin Nemtu, Doina Ivan, Maria Calatan, Sarmasan Septimiu, Leopold Karoly, Adrian Fodor.
Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci fiecare operator trebuie sa prezinte si sa indeplineasca cerintele mentionate la punctul III.2.1.a).
Daca ofertantul beneficiaza de sustinerea financiara si/sau tehnica si profesionala a unui tert sustinator atunci tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, 181( lit.a, c1 si d) si art. 69^1 din OUG
34/2006.In acest sens tertul sustinator va prezenta: Declaratia privind situatia personala (Formularul nr.5 si Formularul nr.6) si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006.(Formularul nr.8). Certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertei.Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru conformitate, prezentarea documentului in original/copie legalizata. Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci fiecare operator va trebui sa prezinte si sa indeplineasca cerinta prevazuta la sectiunea III.2.1.b).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 10 Informatii generale prin care va face dovada ca media cifrei de afaceri globala din ultimii 3 ani este de:
- minim 2.600.000 lei, pentru operatorii economici care depun oferta numai pentru lotul I;
- minim 1.200.000 lei, pentru operatorii economici care depun oferta numai pentru lotul II;
- minim 2.720.000 lei, pentru operatorii economici care depun oferta numai pentru lotul III;
- minim 1.400.000 lei, pentru operatorii economici care depun oferta numai pentru lotul IV;
In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2012, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ani financiari incheiati, respectiv 2012, 2011, 2010. Daca un grup de operatori depun oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.IMM-urile beneficieaza de reducere cu 50% din media cifrei de afaceri pe ultimi 3 ani.
In cazul in care operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, atunci tertul sustinator va face dovada indeplinirii integrale a cerintei solicitate privind capacitatea economica si financiara.Ofertantul va prezenta urmatoarele
formulare: Formularul nr.21 - Angajamentul privind sustinerea financiara, din partea tertului sustinator; Formularul nr.10 -Informatii generale, completat,
semnat si stampilat de tertul sustinator.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta:
- Formularul nr.10 -Informatii generale, completat, semnat si stampilat de ofertant.
- Formularul nr.10 -Informatii generale, completat, semnat si stampilat de tertul sustinator.
- Formularul nr.21 Angajament tert sustinere financiara
Echivalenta in valuta a valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului mediu anual leu/valuta comunicat de B.N.R., pentru anul de referinta
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Indeplinirea in ultimii 3 ani a unor contracte similare astfel:
- pt. lotul I - un contract similar cu o valoare de 1.300.000 lei.
- pt. lotul II - un contract similar cu o valoare de 600.000 lei.
- pt. lotul III - un contract similar cu o valoare de 1.360.000 lei.
- pt. lotul IV - un contract similar cu o valoare de 700.000 lei.
Ofertantul va prezenta urmatoarele: Formularul nr.11 Declaratia privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea de documente/contracte/procese verbale de receptie emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Daca un grup de operatori depun oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Ofertantul va prezenta Formularul nr.9 - Acord de asociere.
In cazul in care operatorul economic sau grupul de operatori economici beneficieaza de sustinerea privind aceasta cerinta, din partea unei/unor terte persoane, atunci cerinta va fi indeplinita in totalitate de catre un singur sustinator.Ofertantul va prezenta urmatoarele formulare: Formularul nr.22 - Angajamentul privind sustinerea tehnica, din partea tertului sustinator;
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta: - Formularul nr.11 Declaratia privind lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani completata cu datele solicitate; documente/contracte/procese verbale de receptie, in vederea demonstrarii experientei similare.In cazul contractelor incheiate in valuta pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta comunicat de B.N.R., pentru anul de referinta.
- Formularul nr.9 - Acordul de asociere.
- Formularul nr.22 - Angajamentul privind sustinerea tehnica.
Ofertantul va face dovada detineri unui atelier service mobil, sau a unui contract de colaborare, prin care va asigura service-ul in perioada de garantie pentru utilaje ofertate/furnizate. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 12 Declaratie privind detinerea unui atelier service mobil sau Angajament de colaborare cu un atelier service mobil. Daca ofertantul va fi declarat castigator i se va solicita prezentarea contractului de colaborare.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 12 Declaratie privind detinerea unui atelier service mobil sau Angajament de colaborare cu un atelier service mobil.
Documente/certificate emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001:2008 sau echivalent pe domeniul care face obiectul contractului.In cazul unei asocieri, aceasta cerinta va fi indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o executa.
Modalitatea de indeplinire
Prezentarea certificatului/documentului, probe sau dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii(conform
art. 193 din OUG 34/2006).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in reofertare
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de garantie
30%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
AP-15-2013-SS
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.03.2013 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.03.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.03.2013 11:00
Locul: Sediul SC Compania de Apa Somes SA, et. 1, cam .3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti legali sau delegatii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la sectiunea III.2, ofertantul are dreptul de a prezenta initial in conformitate cu prevederile art. 11, alin. (4) din HG nr. 925/2006 o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate de autoritatea contactanta.Aceasta declaratie va fi data prin completarea Formularului nr. 13 - Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare.2.Dosarul cu acordul-cadru si contractul-subsecvent va contine acordul-cadru si contractul-subsecvent insusit de ofertant, cu precizarea -fara amendamente/cu amendamente (caz in care vor formula amendamentele considerate necesare la acordul cadru sau/si contractul subsecvent). Daca exista amendamente, acestea se depun o data cu oferta, iar in procesul de evaluare devin incidente prevederile art. 36 alin. (2) din HG nr 925/2006.3.In caz de egalitate, acordul-cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu care autoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul-cadru.4.Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu maxim 3 operatori economici, in masura in care exista un numar suficient de operatori economici care au indeplinit criteriile de calificare si au prezentat oferte admisibile.daca numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat 3 autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu acei operatori care au ideplinit criteriile de calificare si care au prezentat oferte admisibile.5.Autoritatea contractanta va atribui contracte subsecvente acordului-cadru prin reluarea competitiei intre operatori economici semnatari ai acordului cadru respectand urmatoarea procedura: - pentru fiecare contract subsecvent ce urmeaza a fi atribuit, autoritatea contractanta consulta in scris operatorii economici semnatari ai acordului cadru;
- autoritatea contractanta fixeaza un termen limita pentru prezentarea ofertelor, respectiv 3 zile de la data transmiterii invitatiei la reofertare;
- ofertele se introduc in SEAP pana la data si ora precizate de catre autoritatea contractanta in invitatia la reofertare;
- autoritatea contractanta atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care a a obtinut punctajul cel mai mare pe baza criteriului de atribuire precizat in caietul de sarcini pc.12.Daca mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, atunci delimitarea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic se va face prin alegerea ofertei care are pretul cel mai scazut. Daca mai multe oferte contin acelasi pret, insumeaza acelasi punctaj total si sunt clasate pe primul loc autoritatea contractanta va solicita ofertantilor acordului cadru o noua propunere financiara in plic inchis. In acest caz contractul subsecvent va fi atribuit acelui semnataral acordului cadru a carui propunere financiara are peretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la Art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Compania de Apa Somes S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400604, Romania, Tel. +40 264591444, Email: [email protected], Fax: +40 264430886
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2013 16:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer