Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare "CACIULI - uniforma pentru politisti"


Anunt de participare numarul 134586/04.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE
Adresa postala: Str. Mihai Voda nr. 6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Punct(e) de contact: NEATA CAMELIA, Tel. +40 212082525, In atentia: Directia de Logistica, Email: [email protected], Fax: +40 213174965, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare "CACIULI - uniforma pentru politisti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: IGPR -str.Leaota nr.2A, sect.6, Bucuresti;
-Scoala de agenti de politie Vasile Lascar Campina?-bdul Carol I, nr.145;
-Scoala de agenti de politie ?Septimiu Muresan? Cluj-str. Corneliu Coposu nr.89-91
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 12 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 181.45 si 242, 774.17RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: In functie de necesitatile si fondurile bugetare alocate pentru aceasta destinatie.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul procedurii il constituie achizitia de ?CACIULI - uniforma pentru poli?i?ti?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
18440000-5 - Palarii si articole pentru acoperit capul (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Nr.Lot DENUMIREU/MCantitateminim maxim
1Caciula din blana naturala, pentru agenti barbati buc. 5- 1.507
2Caciula din blana naturala, pentru agenti femei buc. 5- 538
Valoarea estimata fara TVA: 242, 774.17RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul pentru lotul 1:3.597, 00lei si pentru lotul 2:1.258, 00lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare :60 de zile de la data primirii ofertelor. Mod de constituire: Garantia de participare se poate constitui in oricare din formele prevazute la art. 86 din H.G.R. nr. 925/2006, mai putin fila CEC sau numerar la casieria autoritatii contractante. Cont I.G.P.R. garantii : RO57TREZ7005005XXX000205 deschis la A.T.C.P.M.B.Cod fiscal :4453144Cuntumul garantiei ce se va retine in conditiile art.278^1 din OUG nr.34/2006 : pentru lotul 1:1.798, 60lei si pentru lotul 2:629, 14lei. Cuntumul garantiei de buna executie :10% din pretul, fara T.V.A., al fiecarui contract subsecvent atribuit.Modalitatea de constituire : Conform prevederilor art. 90din H.G.R. nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Cerinta 1 : Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta :
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010 ? pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 1 din Sectiunea III?in original.
2. Cerinta 2 : Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art.691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare :
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 2 din Sectiunea III?in original.
Nota : In cazul in care, exista un asociat, subcontractant si tert sustinator, documentele solicitate la cerinta 2, vor fi prezentate si de acesta.Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in legatura cu prezenta procedura de achizitie publica : inspector general al Politiei Romane-chestor de politie dr. POPA LIVIU; director directia de logistica-comisar sef de politie ing. VATUIU MIHAITA, sef serviciu achizitii publice-subcomisar de politie DRAGNEA MARIUS, responsabil procedura insp.pr. de politie NEATA CAMELIA.3. Cerinta 3 : Neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare :
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare ? pentru indeplinirea cerintei se va completa Formularul nr. 3 din Sectiunea III?in original.Nota : In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
4. Cerinta 4 : Neincadrarea in dispozitiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare :
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare?se va completa Formularul nr. 4 din Sectiunea III?in original.
In cazul in care, exista un asociat, subcontractant si tert sustinator, documentele solicitate la cerinta 3 si cerinta 4, vor fi prezentate si de acesta.
Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, care prezinta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?in oricare din formele : original/copie legalizata/copie conform cu originalul.
Depunerea unui Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale, care prezinta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele?in oricare din formele : original/copie legalizata/copie conform cu originalul.Nota : In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. 1. Cerinta 1 : Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare :
Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, emis cu maximum 30 zile inainte de data depunerii ofertelor, din care sa reiasa ca ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar producerea sau comercializarea produselor solicitate prin prezenta documentatie de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Exper.simil: Cel putin o recomand din partea benefic pt prod supuse achiz.Prez.a cel putin o recomand din partea benefic, din care sa rez.ca ofertant a furniz in ult.3 ani ac, la timp si in cond de calit, in baza contract incheiate, cel putin cant.max.de astfel de prod.sau simil, prev in doc.de atrib pt lotul ofertat.
-Infor.priv.subcontrac.(dupa caz).In sit.in care ofert.intent.sa subcontract in parte sau in total.contractul de prod, are oblig.de a preciz partea din contract pe care urm.sa le subcontract.datele de rec.ale subcontract, precum si spec.ac.
-Ofert.vor dep oblig mostre, pt fiec lot ofert astfel: pt barbati-1 buc, mar.58si pt.femei-1 buc.mar 57-Nu se returneaza.
-Pt.conform.mater prime de baza, auxil si acces, se vor dep.bulet de analiz utiliz. Bulet.vor fi emis de un lab specializ, neutru recun in oricare stat membru al U.E.si vor cupr.determ de lab.efect in per cupr.intre data public anunt de partic si data dep.ofert.Bulet.va fi insot.de esant.de mater.form.A4, cu stamp.labor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Elementul ofertei care face obiectiul procesului de reofertare: pretul in lei fara TVA. Nu exista limite. Sistemul da informatii despre: preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice, nr. de participanti, clasament. Autorit va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi. In licitatia electronica ofertantii nu pot decat sa imbunatateasca (prin diminuare) ofertele depuse anterior. In cazul in care op. ec., declarat admis si inscris in SEAP, nu modifica in cadrul fazei de licit electron elemen care fac ob procesului de reofer, la stabil. clasam. final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfas ac faze si care a fost introdusa in SEAP de autorit.* Numarul de runde: 1 (una).* Durata unei runde: 1 (una) zi (24 ore).In vederea particip la licit electr op. econ trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2944225
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 30.04.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.05.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.05.2012 12:00
Locul: I.G.P.R. - Directia de Logistica, Bucuresti, str. Mihai Voda nr.6, sector 5, etaj 3, tel: 021.20825.2
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
-In cazul in care dupa finalizarea etapei finale de licitatie electronica vor exista preturi egale, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza noi propuneri financiare care se vor depune in plic inchis la sediul autoritatii contractante.-Pentru demonstrarea capacitatii tehnice - Completarea formularului de propunere tehnica din care sa rezulte ca produsele ofertate sunt in concordanta cu cerintele caietului de sarcini si ale specificatiilor tehnice anexate acestuia, adresa punctului de lucru declarat;
-Informatii despre producator (doar pentru ofertantul care nu este producator);
-Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca materiile prime si auxiliarele intrebuintate la confectionare nu au efect nociv asupra organismului uman;
-Completarea unui formular cu informatii privind furnizorul de materie prima, precum si angajamentul formal al acestuia din care sa rezulte ca poate sa puna la dispozitie materia prima necesara realizarii cantitatii maxime de produse prevazute la lotul ofertat, precum si termenul in care poate onora comanda din momentul lansarii acesteia;
- Prezentarea unei declaratii pe propria raspundere in cazul in care ofertantul are in stoc materiile prime si auxiliare necesare realizarii cantitatii maxime de produse, din care sa rezulte cantitatile de material detinute;
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
I.G.P.R. - DIRECTIA DE LOGISTICA
Adresa postala: str. Mihai Voda, nr.6, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050041, Romania, Tel. +40 212082525-26173, Email: [email protected], Fax: +40 213174965, Adresa internet (URL): www.politiaromana.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2012 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer