Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare Carburant Auto


Anunt de participare numarul 141772/02.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Calarasi
Adresa postala: Str 1Decembrie 1918, nr1, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Punct(e) de contact: Gabriel Dima, Tel. +40 242311302, Email: [email protected], Fax: +40 242331609, Adresa internet (URL): www.calarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: ADMINISTRATIE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare Carburant Auto
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CONSILIUL JUDETEAN CALARASI
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 056, 000 si 1, 540, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: SE VOR INCHEIA CONTRACTE SUBSECVENTE ANUAL, VALOAREA MINIMA-1056000LEI fara TVA, VALOAREA MAXIMA - 1540000LEI fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de carburant auto pe baza de bonuri valorice(benzina si motorina) conform caiet de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caiet de sarcin - maxim 240.000 l motorina si a 40.000 l benzina; minim - 160.000 l motorina si a 32.000 l benzina
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 056, 000 si 1, 540, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
a).Valoarea garantiei de participare este de 25. 000 lei. b)Modalitati de constituire acceptate: -virament bancar in contul autoritatii contractante: RO65TREZ2015006XXX000200 Trezoreria Mun. Calarasi sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original. -prin plata la casieria autoritatii contractante. Perioada devalabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei - 90 de zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va prezenta in original, cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. c).In cazulasociatiilor, garantia de participare va fi constituita de catre unul dintre asociati. d).Garantia de participare nu poate fi constituita de catre subcontractanti. e). In situatia in care ofertantul este IMM, in conformitate cu legea nr.346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare , acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare. f)cursul de schimb leu/valuta va fi - cu 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget propriu
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea-Declaratie pe proprioa raspundere completata in conformitate cu Formularul 1 2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006-completare formular 2 3.Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale-Certificat de atestare fiscala(datorii la bugetul consolidat general)din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile. Certificat de taxe si impozite locale(datorii la bugetele locale)din care sa reiasa ca ofertantul/canditatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile. 4.Certificat de participare la cerere de oferte cu oferta independenta-Formular 4 5.Declaratie privind calitatea de participant la procedura- conform Formularului 7 6.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.691 OUG 34/2006 cu modif. si completarile ulterioare.Persoanele cu functie de decizie cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii: - ing. Raducu Filipescu ? Presedinte, ing. Ion Stefan ? vicepresedinte, Dumitru Tudone ? secretar, jr. Maranda Pipos- Director executiv, ing. Sorin Vasilescu ? director executiv, ec. ParaschivaMuresanu ? director executiv, jr. Maranda Pipos- Director executiv, ing. Gabriel Dima ? comp. achizitii, Simina Tudor - comp. achizitii, Alecu Gheorghe, Ana Titu, Barbu Valentin, Craiu Jolan, Dinulescu Marian, Dragomir Maria, Dragu Nicolae, Dragan Marian, Enciu Niculae, Georgescu Bogdan ? George, Ghiveciu Camelia, Iliescu Eugenia, Manea Ionel, Mihai Ion, Nutu Marcel, Pascu Violeta, Pavalasc Claudia, Petcu Victor, Radulescu Gabriel, Rogoz Nicolae, Samoila Ion, Sbarcea Marius-Virgil, Stoiciu Marin, Stefan Ion, Tomoiaga Stefan-Liviu, Virtejanu Liviu, Vrajitoru Sorinel-Marian. 1.Certificat constatator (original, copie legalizata sau copie lizibilia cu semnatura si stampila ofertantului si mentiunea"in conformitate cu originalul")emis de ORC de pe langa Tribunalul Teritorial , in conformitate cu prevederile legii nr.26/1990 privind Registrul Comertului.
2.Pentru persoane juridice/fizice straine-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul /ofertantul este resident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale- cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
- Persoanele juridice romane vor atasa copii dupa situatiile financiare anuale(bilant anual, cont de profit si pierderi, anexe)pe anul 2011
- Persoanele juridice straine vor atasa in copie, insotita de traducere
certificata in limba romana, documente relevante emise de autoritatile
competente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generalecifra de afaceri globala pe ultimii 3 anibilant contabil la 31.12.2011
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Autorizare producere /distributie produse petroliere.
- Ofertantul trebuie sa detina cel putin o statie de livrare de carburanti auto
in municipiul Calarasi.
- SR EN ISO 9001/2008 sau certificate echivalente, emise de organisme
stabilite in alte state ale Uniunii Europene copie cu mentiunea ?conform cu
originalul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Autorizare producere /distributie produse petroliere. copie cumentiunea ?conform cu originalul;
- lista statii livrare carburanti auto- SR EN ISO 9001/2008 sau certificate echivalente - copie
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
conform art. 164 din OUG nr.34/2006 cu modificari si completari.Licitatia va avea loc intr-o ruda cu durata de o zi, pasul de licitatie fiind de 0, 1%, Licitatia electronica poate fi oprita daca oferta nu s-a imbunatatit in runda precedenta: Nu; Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: Da; Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentului: Da; Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie: Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.04.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.04.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.04.2013 12:00
Locul: consiliul judetean Calarasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputerniciti ai ofetantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care exista doua sau mai multe oferte admisibile care au acelasi pret pe locul I si in urma licitatiei electronice, atunci pentru a putea desemna oferta castigatoare, ofertantii in cauza vor prezenta o noua oferta in plic inchis la solicitarea autoritatii contractante.In acest caz ofertadesemnata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai mic.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256^2 din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI - compartiment achizitii
Adresa postala: str. 1 decembrie 1918, nr.1, Localitatea: Calarasi, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Tel. +40 242311301, Fax: +40 242331609
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2013 12:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer