Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare carburant auto (motorina eurodiesel, benzina fara plumb)


Anunt de participare numarul 136716/20.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serviciul Judetean de Ambulanta Valcea
Adresa postala: str. G.-ral Magheru , nr.: 42, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240601, Romania, Punct(e) de contact: Iordache Danut, Tel. +40 250731030, In atentia: Iordache Danut, Email: [email protected], Fax: +40 250737437, Adresa internet (URL): www.ambulantavalcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare carburant auto (motorina eurodiesel, benzina fara plumb)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: La pompa
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 000, 000 si 6, 000, 000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Motorina: minim 210.000 L x 3 ani = 630.000 L; maxim: 260.000 litri/an x 3 ani = 780.000 litriBenzina: minim 7.000 L x 3 ani = 21.000 L; maxim: 10.000 litri/an x 3 ani = 30.000 litri
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132100-4-Benzina fara plumb (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Motorina 260.000 litri/an x 3 ani = 780.000 litriBenzina 10.000 litri/an x 3 ani = 30.000 litri
Valoarea estimata fara TVA: intre 5, 000, 000 si 6, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de: 120.000 lei reprezentand 2% din valoarea estimata a acordului cadru. In baza Legii nr.346/2004 pentru I.M.M. valoarea garantiei de participare este de 50% din cuantumul garantiei de participare.Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara, virament bancar, prin ordin de plata sau orice alt mijloc legal prevazut in HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare . COD FISCAL 7446923 RO89TREZ67150005XXX005016 TREZORERIA VALCEA , deschis la Trezoreria RM. VALCEA. In cazul viramentului bancar sau ordinului de plata acestea trebuie confirmate de trezorerie pana la data deschiderii ofertelor.Perioada de valabilitate a garantiei de participare = 90 zile calculate de la termenul limita de primire a ofertelor.Dovada garantiei de participare se va transmite la sediul autoritatii contractante pana cel tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor conform art.86, alin.6 din HG 925/2006. In masura in care Consiliul de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia, cuantumul care se va retine in conditiile articolului 278^1 din O.U.G. 34/2006. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Garantia de participare va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la articolele 87 si 88 din HGR nr. 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara TVA a contractelor subsecvente ce vor fi incheiate. Modul de constituire a garantiei de buna executie conform prevederilor art, 90 din HG 925/2006: Scrisoare de garantie bancara de buna executie; Virament bancar cu OP in contul RO89TREZ67150005XXX005016 TREZORERIA VALCEA , deschis la Trezoreria RM. VALCEA, Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie: inca 14 zile de la data expirarii duratei contractuale a fiecarui contract subsecvent.Garantia de buna executie va fi retinuta/restituita in conditiile prevazute la art. 91 si 92 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea (Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea, completata in conformitate cu modelul - Formularul 2A, prezentat in sectiunea ?Formulare? din cadrul documentatiei de atribuire). -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Formularul 2B, -Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formularul 3; -Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1, completata in conformitate cu modelul - Formularul 4, -Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formularul 5; -Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii ? Formular 6; -Declaratie privind indeplinirea criteriilor de calificare ? Formular 9; 7.Informatii generale - Formular 1A.*Persoanele cu functie de decizie implicate in procedura de achizitie: Iordache Danut - Manager general; Dumitrescu Constantin - Director ec, Andronie Constantin - Director tehnic, Bosoaga Daniela - Achizitii pub, Linte Carmen - consilier Juridic. 1.Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala cu extras din documentale de constituire ale societatii sau cererile de inscriere mentiuni de la Registrul Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, in original sau in copie lizibila conforma cu originalul.2.Persoane juridice/fizice straine - Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. 3.Prezentarea certificatelor fiscale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor catre stat, inclusiv cele locale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular de oferta - Anexa la formularul de oferta
-Cifra medie de afaceri care vizeaza activitatea in ultimii 3 ani
-Ultimul bilant contabil vizat si inregistrat de organele competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani
-Declaratie privind listaasociatilor si a subcontractantilor
-Lista statiilor de distribuire
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara - Datorita faptului ca diferentele de pret PU/litru nu sunt foarte mari, pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim de 90 puncte.Pentru tarifele mai mari se aplica formula: Pretul cel mai scazut / Pretul ofertei societatii ?N? x 90 puncte.
2.
Oferirea de dispozitive care sa asigure imposibilitatea sustragerii de carburanti
10%
Descriere: Sistemul dispozitivelor care sa asigure imposibilitatea sustragerii de carburant -se ofera punctajul maxim de 10 de puncte doar furnizorilor care indeplinesc aceasta cerinta.
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S15-023632 din 24.01.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.07.2012 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.07.2012 11:10
Locul: Sediul SAJ Valcea, Rm. Valcea, str. Gral Magheru nr.42
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Venituri proprii din prestari de servicii, contract incheiat cu Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Valcea. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari ; max 9 zile inainte de data depunerii ofertelor. Data de transmitere a raspunsurilor la clarificari : cel putin 6 zile inainte de data depunerii ofertelor. Toate raspunsurile la clarificari vor fi postate la adresa de internet www.e-licitatie.ro Modalitatea de departajare va fi pretul in cazul in care exista oferte cu acelasi punctaj clasate pe locul I, iar autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: Str. GRAL mAGHERU, Nr.42, Localitatea: RM. VALCEA, Cod postal: 240195, Romania, Tel. +40 0250731030, Email: [email protected], Fax: +40 0250737437
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2012 15:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer