Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE CARBURANTI AUTO (MOTORINA SI BENZINA) PE BAZA DE BONURI VALORICE


Anunt de participare numarul 129659/06.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti
Adresa postala:  Moliere nr.6-8, sectorul 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011964, Romania, Punct(e) de contact:  Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar (S.A.I.F.I.) Str. Fabrica de Glucoza, nr. 3A, Sector 2, Bucuresti, cod postal 020068. Tel 0214091231, Tel. 0212080414, In atentia:  Serviciul Achizitii , Fax 0214091231, Email:  [email protected], Fax:  0212080403, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar
Adresa postala:  str.Fabrica de Glucoza nr.3a, sect.2, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020068, Romania, Tel. 021/4091231, In atentia:  serviciului de achizitii, Fax:  021/4091231
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar
Adresa postala:  str.Fabrica de Glucoza nr.3a, sect.2, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020068, Romania, Tel. 021/4091231, In atentia:  serviciului de achizitii, Fax:  021/4091231
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Sucursala pentru Administrarea si Intretinerea Fondului Imobiliar
Adresa postala:  str.Fabrica de Glucoza nr.3a, sect.2, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  020068, Romania, Tel. 021/4091231, In atentia:  serviciului de achizitii, Fax:  021/4091231
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: administrare de imobile pe baza de tarife sau contracte
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE CARBURANTI AUTO (MOTORINA SI BENZINA) PE BAZA DE BONURI VALORICE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la statiile aferente agentului economic castigator
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE CARBURANTI AUTO (MOTORINA SI BENZINA) PE BAZA DE BONURI VALORICE PENTRU R.A.-A.P.P.S. - SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA SI INTRETINEREA FONDULUI IMOBILIAR
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
09132000-3-Benzina (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
BENZINA FARA PLUMB 95 - 17372 LITRI
MOTORINA EURO 5-162238 LITRI
Valoarea estimata fara TVA: 774, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare-15480 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii ale RA-APPS S.A.I.F.I.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea, ,declaratia pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura, declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, certificat de inregistrare emis de O.R.C (original sau copie ?conform cu originalul?), certificat constatator emis de O.R.C. cu cel putin 30 de zile inaintea deschiderii ofertelor (original sau copie ?conform cu originalul?)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil depus de societate la 31.12.2010, vizat si inregistrat de organele competente, fisa de informatii generale, certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat eliberat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetelor locale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor livrari in ultimii 3 ani, declaratie privind dotarile spacifice si statiile de distributie care accepta bonuri valorice, certificatul de management al mediului ISO 14001, certificatul de management al calitatii ISO 9001:2008,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Da1 runda cu durata de 24 ore; participantii vor avea acces la urmatoarele informatii: cea mai buna oferta financiara si numarul participantilor la licitatia electronica
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.10.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.10.2011 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.10.2011 11:00
Locul: Sediul SAIFI - Str.Fabrica de Glucoza nr.3A, Sector 2, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor pe baza imputernicirilor scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str.Stavropoleos nr.6, sect.3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului atacat conform articolului 256/1, alin 1, lit.a din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RA-APPS
Adresa postala:  str.Moliere nr.6-8, sect.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011964, Romania, Tel. 021/2080414, Fax:  021/2080414, Adresa internet (URL):  www.apps.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.08.2011 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer