Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare carburanti auto pe baza de bonuri de valoare sau alte modalitati de plata la statia de alimentare (carnete, bonunuri cu valoare , carduri)


Anunt de participare numarul 49441/10.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE
Adresa postala: Str.Edgar Quinet nr. 6, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010018, Romania, Punct(e) de contact: sediul achizitorului- Biroul Achizitii, Tel.0748.886.507., In atentia: LAURENTIU CERCEL, Email: [email protected], Fax: 021-315.15.97, Adresa internet (URL): Bucuresti, Str.Edgar Quinet nr. 6, sector 1
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
Altele: aplicarea unitara a strategiei nationale in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a apelor de suprafata si subterane ce apartin domeniului public al statului.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare carburanti auto pe baza de bonuri de valoare sau alte modalitati de plata la statia de alimentare (carnete, bonunuri cu valoare , carduri)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: locatia livrarii bonurilor de valoare sau a altor modalitati de plata la statia de alimentare (carnete, bonunuri cu valoare , carduri) sediul autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare carburanti auto pe baza de bonuri de valoare sau alte modalitati de plata la statia de alimentare (carnete, bonunuri cu valoare , carduri)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
23111200-0 - Benzina fara plumb (Rev.1)
23121200-3-Motorina (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-motorina eurodiesel , cantitate :25.000 Litri motorina / total aproximativ 2000 litri lunar;
- benzina fara plumb, cantitate 33.000 Litri benzina fara plumb / total - aproximativ 2750 litri lunar.
Valoarea estimata fara TVA: 57, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 30.04.2008 pana la 29.04.2009
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
nu
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii; Prin Ordin de plata in contul furnizorului deschis la Trezoreria Statului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
mai multi operatori economici au dreptul sa se asocieze cu scopul de a depune o oferta comuna , conform prevederilor Art. 44 din O.U.G. 34/2006 ;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea - prezentare formular A;
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare formular B;
Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): Copie Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului , Copie certificat de Inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului , pentru persoane juridice romane; Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional pentru Persoane juridice straine;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii cu privire la cifra de afaceri pe ultimii 3 ani;
Bilantul contabilla data de 30.06.2007 si 31.12.2007, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Autorizare pentru livrare produse Se va completa Formularul B3;
-Autorizare comercializare / transport / depozitare produse petroliere;
- Lista statiilor de distributie carburanti sub forma de bonuri valorice - Declaratie referitoare la statiile de alimentare cu carburanti auto existenta, la nivel national;
- Certificat de conformitate produs;
- Documente, emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii: ISO 9001:2000, sau alte standarde.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 1 ; numar maxim: 3
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.04.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.04.2008 15:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.04.2008 15:00
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2008 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer