Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare carburanti auto pe baza de carduri pentru parcul auto al S.C.SERVICII PUBLICE SA Tulcea


Anunt de participare numarul 142793/30.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICII PUBLICE SA Tulcea
Adresa postala: Str. Mahmudiei, nr.17, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820156, Romania, Punct(e) de contact: Feodor Casian, Tel. +40 240515541, Email: [email protected], Fax: +40 240515546, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SEAP
Adresa postala: -, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SEAP
Adresa postala: -, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania, Punct(e) de contact: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala pe actiuni cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
Altele: servicii de salubrizare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare carburanti auto pe baza de carduri pentru parcul auto al S.C.SERVICII PUBLICE SA Tulcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: statia de alimentare a ofertantului
din municipiul Tulcea si statiile din tara.
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea pe baza de carduri a 165.000 litri motorina si 3000 litri benzina pana la 31.12.2013cu posibilitate de majorare a cantitatilor pana la 250.000 litri motorina si 5000 litri benzina in functie de necesitati si de bugetul alocat cu aceasta destinatie pana la 30.04.2014 . Valoarea minima estimata a contractului este de 855.000 lei pana la 31.12.2013 iar valoarea maxima este de 1.315.000 lei pana la 30.04.2014
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09100000-0 - Combustibili (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitionarea pe baza de carduri a 165.000 litri motorina si 3000 litri benzinacu posibilitate de majorare a cantitatilor pana la 250.000 litri motorina si 5000 litri benzina in functie de necesitati si de bugetul alocat cu aceasta destinatie.Valoarea minima estimata a contractului este de 855.000 lei iar valoarea maxima este de 1.315.000 lei.
Valoarea estimata fara TVA: intre 855, 000 si 1, 315, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
contractul se va derula pana la 31.12.2013 si va putea fi prelungit cf. art6(3)din HG 925/2006
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 4 luni incepand de la data atribuirii contractului
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
-cuantumul garantiei de participare 15.000 lei cf. art.85 lit a din HG 925/2006.Garantia de participare se constituie conform art.86 din HG 925/2006 prin : -virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care se va prezenta in original (model formular).Instrumentul de garantare emis de o societate bancara/soc.de asigurari va trebui sa prevada expres toate cond. legale in care garantia se va putea executa, inclusiv sit. cuprinsa la art. 278 indice 1, alin. 1, lit. b din OUG 34/2006. In cazul in care instr. de garantare nu va cuprinde toate conditiile mentionate mai sus, AC va descalifica/respinge oferta depusa.-OP confirmat de banca emitenta pana la data depunerii ofertelor;cont : RO13BRDE370SV12152433700 BRD Tulcea-perioada de valabilitate va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, min.90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.Pentru echivalenta leu/ alte valute, ofertantii se vor raporta la cursul valutei respective afisat de BNR inainte cu 3 zile de data limita de depunere a ofertelor.-Nota : Dupa caz, se acorda reducere 50% pentru IMM-uri definite conform Legii nr. 346 / 2004;Pentru IMM-uri, dovada constituirii garantiei va fi insotita de ?Declaratie privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii? - Anexa 1 la Legea nr. 346/2004 actualizata.In orice situatie dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunereaofertelor.Ofertantul pierde garantia de participare cf. art.87 din HG 925/2006, art. 278^1 din OUG 34/2006.- Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 88, sectiunea I, capitolul VII, din HG 925/2006 actualizata. -Cuantumul garantiei de buna executie este de 5 % din valoarea contractului fara TVA si se va constitui in conformitate cu art.90 din HG.925/2006 prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari. In cazul in care partile convin constituirea garantiei prin retineri succesive se vor avea in vedere prevederile HG.1045/2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
venituri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
-ofertantul va acorda autoritatii contractante o limita de creditare de 150.000 lei
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.decl privind eligibilitatea- Formular 1
2.decl. privind neincadrarea in prev art181 din OUG34/2006 -Formular2
3.certificat privind calitatea de participant la procedura -Formular 3
4.certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Formular 4
5.decl privind neincadrarea in prev. art 69^1 din OUG 34/2006 -Formular5
Persoane cu functie de decizie in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri (respectiv toate persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire): Director General: Jipa Cezar, Director economic : Casian Feodor, jr. Dendrino Gabriela, ing. Rotaru Valentin sef parc auto ing.Popa Barbu, Presedinte CA-Zibileanu Stefana, Membri CA : Pohariu Daniel Iulian, Gudu Michael, Marinescu Silviu Stefan
6.certif. fiscale eliberate de serv. Taxe si Impozite locale si de organele de administrare fiscala care sa prezinte situatia datoriilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original /copie lizibila cu mentiunea " conform cu originalul" .Ofertantii care depun certificate cu debite inregistrate la bugetele locale/stat vor fi descalificati.
Documentele vor fi depuse acolo unde este cazul si de catre asociat, subcontractant, tert sustinator al ofertantului. -1.certificat constator emis de ORC de pe raza judetului unde isi are sediul ofertantul , care sa contina ca obiect de activitate autorizat si codul CAEN corespondent obiectului contractului cat si alte informatii relevante si reale la data limita de depunere a ofertelor (original/copie cu mentiunea conform cu originalul ).
Nota: La solicitarea autoritatii contractante, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta certificatul constatator emis de ONRC, in original sau copie legalizata.
In cazul unei asocieri certificatul va fi prezentat de fiecare asociat in parte. Cerinta autorizarii obiectului de activitate va fi necesar a fi indeplinita de fiecare asociat raportat la partea din contract pe care o executa.
Ofertantii straini participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati si trebuie sa desfasoare activitatea economica corespunzatoare/relevanta in raport cu obiectul procedurii (sau echivalentul acesteia raportat la tara in care isi desfasoara activitatea).Se vor atasa copii dupa original si traducere certificata in limba romana de un traducator autorizat si legalizate, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul ofertantul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.-Informatii generale privind cifra de afaceri medie anuala in domeniul aferent contractului pe ultimii 3 ani. Se solicita media cifrei de afaceri pe cel mult ultimii 3 ani in domeniul aferent contractului , sa fie de min. 1.600.000 lei.
Pentru echivalenta in euro se va lua ca referinta cursul mediu anual euro
comunicat de BNR la sfarsitul fiecarui an.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.-se vor prezenta bilanturi in forma prescurtata vizate si inregistrate de organele de administrare competente, si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil precum si orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economicofinanciara- copie legalizata sau copie certificata.2. se va completa Formular 6 fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 2.-declaratie privind lista principalelor furnizari de produse pe ultimii
3 ani.
Se solicita experienta similara cu valoare de minim 850.000 lei. Se solicita
ca ofertantii sa fi finalizat in ultimii 3 ani cel putin un contract maxim doua de furnizare produse similare , a caror valoare sa fie de cel putin 850.000 lei
lei.Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor
certificate/documente emise sau contrasemnate de de o autoritate sau de
clientul beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din
motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei
certificari /confirmari din partea acestuia , demonstrarea livrarilor de produse
se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economicConversia leu valuta se va face la cursul comunicat de BNR la sfarsitul
fiecarui an
Se solicita ofertantilor participanti la procedura detinerea unui punct de alimentare cu carduri la nivelul orasului Tulcea. De asemenea ofertantii trebuie sa detina o arie mare de acoperire in Romania, cu statii amplasate in majoritatea localitatilor din tara, pe toate drumurile nationale si
europene, din judete si care sa fie compatibile cu sistemul de CARD .Furnizorul trebuie sa aiba cel putin o statie de alimentare cu carburanti putand livra in permanenta tipul de carburant pentru care s-au emis cardurile, in fiecare judet pe traseul drumurilor nationale.
-document privind certificarea implementarii sistemului de management al calitatii in conformitate cu standardul roman SR EN ISO 9001 :2008 sau echivalent .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.-Formular 72.-se vor prezenta documente/certificari emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar , care sa contina date despre produsele livrate, cantitati, valori, perioada livrarii, eventuale litigii etc;
- Formular 8Lista cu statiile de alimentare din tara.-certificat in original/copie certificata conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.05.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.05.2013 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.05.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
-comisia de evaluare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
-declaratie cu subcontractantii- se vor declara toti subcontractantii indiferent de procent, daca este cazul.(formular 9)in cazul ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale, pentru departajare autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua oferta in plic inchis.Va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai mic.Pentru descarcarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP atasata prezentei invitatii, este necesara detinerea de catre operatorii economici a unui program de vizualizare a fisierelor semnate electronic.Programul este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept/interes legitim printr-un act al AC, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice poate sesiza CNSC cf. art. 256 indice 2 din O.U.G.34/2006, actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
serviciul juridic achizitii din cadrul SC SERVICII PUBLICE SA Tulcea
Adresa postala: str. Mahmudiei nr.17, Tulcea, Localitatea: Tulcea, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 240515546, Fax: +40 240515541
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.03.2013 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer