Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE CARNE DE PORC SI UNTURA DE PORC LA CENTRELE DIN SUBORDINEA DGASPC MURES


Anunt de participare numarul 97953/14.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES
Adresa postala: strada Trebely nr. 7, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540081, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Litiu, Tel.0265213512, Email: [email protected], Fax: 0265211561, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE CARNE DE PORC SI UNTURA DE PORC LA CENTRELE DIN SUBORDINEA DGASPC MURES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: LA CENTRELE DIN SUBORDINEA DGASPC MURES CONFORM CAIETULUI DE SARCINI
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE CARNE DE PORC SI UNTURA DE PORC LA CENTRELE DIN SUBORDINEA DGASPC MURES
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
15412100-0-Grasimi animale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Carne porc proaspata 18923 kg
Carne de porc tocata proaspata 6250 kg
Pulpa de porc congelata 2884 kg
Carne de porc tocata congelata 2699 kg
Untura de porc 1563 kg
Pasta mici 2080 kg
Valoarea estimata fara TVA: 414, 665.05RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare in valoare de 4150 leigarantia de buna executie in valoare de 1% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse de la bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere conform art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind eligibilitatea2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 1813.Documente privind achitarea obligatiilor exigibile catre bugetul de stat, catre bugetele asigurarilor sociale de stat (sanatate, pensii, somaj), a taxelor si impozitelor locale in original.
4.Fisa de informatii generale
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita prezentareaultimului bilant contabil vizat si inregistrat de organelecompetente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.declaratie pe proprie raspundere referitoare la personalul de specialitate de care dispune in vederea indeplinirii contractului2.declaratie pe proprie raspunderereferitoare la echipamentultehnic de care dispune in vederea indeplinirii contractului
3.mostre sidescrieri4.autorizatie de livrare (numai pentru comercianti)
5.dovada detinerii demijloace de transportspecial autorizate sanitar si sanitar veterinarnecesare pentru indeplinirea contractului
6.Se solicita prezentarea standardelor profesionale implementate de catre producator sau comerciant:
- Dovada implementarii programului HACCP in conformitate cu cerintele CE privind aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare, sau echivalent .
- Se solicita Certificat ISO 9001/2001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
se va organiza o runda de licitatie electronica de 24 h
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
8096/13.04.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.04.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.04.2010 08:55
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.04.2010 09:00
Locul: SEDIUL DGASPC MURES -- TG. MURES STR. TREBELY NR. 7 CORP A
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii operatorilor economici care prezinta imputernicire semnata si stampilata de operatorul economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Mures
Adresa postala: str. Justitiei nr. 1, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265-263694, Email: [email protected], Fax: 0265-269199
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in termen de 5 zile de la data luarii la cunostiinta de catre contestatar despre un act pe care il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DGASPC MURES- SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: TG. MURESSTR. TREBELY NR. 7, Localitatea: TG. MURES, Cod postal: 540081, Romania, Tel.0265-213512, Fax: 0265-211561
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.04.2010 16:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer