Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - FURNIZARE CASE DE MARCAT


Anunt de participare numarul 68089/05.11.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE IONUT ZLOTA, Tel.021 317 10 05 int 215, Email: [email protected], Fax: 021 317 10 05 int 229, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Regia Nationala a Padurilor prin Directia Dilvica Constanta
Adresa postala: B-dul I.C. Bratianu nr.250, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900316, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel.0241 611035, In atentia: ing. George Falcescu, Email: [email protected], Fax: 0241 615871
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Regia Nationala a Padurilor prin Directia Dilvica Constanta
Adresa postala: B-dul I.C. Bratianu nr.250, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900316, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel.0241 611035, In atentia: Ing. George Falcescu, Email: [email protected], Fax: 0241 615871
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Regia Nationala a Padurilor prin Directia Dilvica Constanta
Adresa postala: B-dul I.C. Bratianu nr.250, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900316, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel.0241 611035, In atentia: Ing. George Falcescu, Email: [email protected], Fax: 0241 615871
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
REGIE AUTONOMA
Activitate (activitati)
Altele: SILVICULTURA
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
FURNIZARE CASE DE MARCAT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Directiei Silvice Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
FURNIZARE CASE DE MARCAT
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30142200-8 - Case de marcat (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
FURNIZARE CASE DE MARCAT - 30 BUCATI
Valoarea estimata fara TVA: 18, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
NU SE SOLICITA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FONDURI PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA; DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN ART.181; CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI ELIBERAT CU CEL MULT 90 DE ZILE INAINTE DE DATA ANUNTATA PENTRU DESCHIDEREA OFERTELOR
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
NU SE SOLICITA
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI - FORMULAR C1
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 09.12.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
30zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2008 12:00
Locul: Sediul Directiei Silvice Constanta, B-dul I.C. Bratianu nr.250, judetul Constanta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Personal autorizatr din partea ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: Str. Traian nr.23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241 615248, Fax: 0241 616003
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Soltionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Regia Nationala a Padurilor - Romsilva prin Directia Silvica Constanta, Compartimentul Juridic
Adresa postala: B-dul I.C. Bratianu nr.250, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900316, Romania, Tel.0241 611035, Email: [email protected], Fax: 0241 615871
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2008 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer