Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Furnizare combustibil calorifer CLU tip III


Anunt de participare numarul 52010/13.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMATIEI
Adresa postala: AVRAM IANCU NR.22, Localitatea: Sighetu Marmatiei, Cod postal: 435500, Romania, Punct(e) de contact: IOAN BUDA, Tel.0262311541, Email: [email protected], Fax: 0262311873, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare combustibil calorifer CLU tip III
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spital Municipal Sighetu Marmatiei, Str. Avram Iancu, nr 22, jud.Maramures
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare de combustibil pentru incalzirea Spitalului.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
23000000-7 - Produse petroliere si combustibili (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala este de 1000 tone.
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 400, 000 si 1, 600, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 11.07.2008 pana la 31.12.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare in valoare de 10000 RON.Garantie de buna executie in valoare de 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Resurse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Documente ce reflecta situatia personala: Declaratie privind eligibilitatea (pe propria raspundere) Formularul nr.2 din Sectiunea III a prezentei documentatii.Se depune obligatoriu la deschiderea ofertelor, nu se permite completarea ulterioara, neprezentarea duce la descalificarea ofertantului.- Documente ce reflecta capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare): Certificat de inregistrare laOficiul Registrului ComertuluiSe depune obligatoriu la deschiderea ofertelor, nu se permite completarea ulterioara, iar neprezentarea duce la descalificarea ofertantului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documente ce reflecta situatia economica si financiara: - Fisa de informatii generale (Formularul nr.3 din Sectiunea III a prezentei documentatii)Se depune obligatoriu la deschiderea ofertelor, nu se permite completarea ulterioara, neprezentarea duce la descalificarea ofertantului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Documente ce reflecta capacitatea tehnica: 1. Experienta similara (Formularul nr.4 din Sectiunea III a prezentei documentatii): Doua fise de informatii privind experienta similara: cerinta minima: incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a cel putin doua contracte pentru produse similare.Se depun la deschiderea ofertelor, se permite completarea uneia dintre cele 2 fise in maxim72ore de la solicitare.- Documentele solicitate la punctul III.2 reprezinta cerinte minime obligatorii pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat.- DOCUMENTELE SE DEPUN IN ORIGINAL SAU IN COPIE LEGALIZATA. La deschidere se admite prezentarea documentelor care provin de la alte entitati decat ofertantul, in copie simpla, cu conditia prezentarii copiei legalizate in termen de maxim 48 de ore.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2008 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.07.2008 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.07.2008 10:00
Locul: Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National De Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Certificat de Inregistrare Fiscala (CIF): 20329980, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei
Adresa postala: str. Avram Iancu, nr.22, jud. Maramures, Localitatea: Sighetu Marmatiei, Cod postal: 435500, Romania, Tel.(+4) 0262. 311.541, Email: [email protected], Fax: (+4) 0262. 311.873, Adresa internet (URL): www.spitalsighet.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.05.2008 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer